Länkstig

Houtskär fd bibliotek till salu

Houtskär fd bibliotek till salu

Pargas stad säljer ett ca. 2 200m² stort outbrutet område av fastigheten LYCKEBO 445-665-4-16 inklusive byggnad, tillhörande anslutningar och på området växande träd, i Houtskär Näsby, Näsbyvägen 197.

Den fd. biblioteksbyggnaden byggdes på 1950-talet och renoverades grundligt 1991. Byggnaden har en källarvåning och 1½ våning ovanför mark. Grunden består av uppstaplade stenar och delvis av betong. Ytterväggarna på byggnaden har en stomme av trä och fasaderna är rappade. Mellanbjälklagen är huvudsakligen av trä. Byggnaden har sadeltak med profilerad plåt, och maskinell frånluftsventilation och elvärme. 
Läget är centralt och tomten lämpar sig för olika centrumfunktioner.

INFORMATIONSBLAD  (endast på finska)

Fastigheten säljs genom anbudsförfarande under tiden 20.12.2019-01.03.2020 via Kiertonet.
Övriga inkomna anbud beaktas inte.
Pargas stad behåller rätten att godkänna eller förkasta inlämnade anbud.


Förfrågningar:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren, tfn 050 566 2943