Tietosuoja

Mitä on tietosuoja?

Tietosuojan tarkoitus on suojata henkilötietoja. Paraisten kaupunki on sitoutunut tuottamaan palveluita tietoturvallisesti kiinnittäen erityisesti huomiota tietosuojaan ja rekisteröityjen oikeuksiin. Kaupunki noudattaa yleistä EU:n tietosuoja-asetusta sekä kansallista tietosuojalainsäädäntöä. Kaupungin palveluissa henkilötiedot on hyvin suojattu, eikä niitä luovuteta eteenpäin muihin kuin lakisääteisiin velvoitteisiin perustuen.

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) on tullut voimaan toukokuussa 2016 ja sitä sovelletaan kansallisesti 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Asetuksen tavoitteena on varmistaa, että ihmisten oikeus henkilötietojen suojaan ja sitä kautta yksityisyyteen toteutuu myös digitaalisia palveluja käytettäessä.

Henkilötietojen käsittely Paraisten kaupungissa

Paraisten kaupungilla on henkilötietojen käsittelylle aina oikeusperuste. Kun henkilö on asiakkaana kaupungin palveluissa tai muutoin asioi kaupungin kanssa, kaupunki kerää hänestä henkilötietoja siinä määrin kuin se on tarpeellista asian hoitamiseksi. Paraisten kaupunki ylläpitää useita henkilörekistereitä, joita tarvitaan palveluiden tuottamiseen kaupungin eri toimialoilla. Rekistereissä voi olla muun muassa henkilötietoja, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköiset osoitteet. Rekistereissä on eri suojaustasoja tietojen laadusta riippuen.

Kukin rekisteri sisältää ainoastaan ne tiedot, jotka ovat välttämättömiä kyseisen palvelun kannalta. Jokaisella rekisterillä on oma vastuuhenkilö. Ainoastaan niillä kaupungin työntekijöillä, jotka tarvitsevat rekisteriä työssään, on pääsy rekisteriin. Paraisten kaupungilla on väärinkäytösten estämiseksi selkeät ohjeet siitä, miten henkilötietoja saa käyttää.

Paraisten kaupunki noudattaa henkilötietojen käsittelyssä seuraavia tietosuojaperiaatteita:

  • käsittelyn lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys
  • käyttötarkoitussidonnaisuus
  • tietojen minimointi
  • tietojen täsmällisyys
  • tietojen säilytyksen rajoittaminen
  • tietojen eheys ja luottamuksellisuus
  • rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus

Paraisten kaupungilla on jokaiselle rekisterille tietosuojaseloste. Näitä koskevat kysymykset voi osoittaa Paraisten kaupungin tietosuojavastaavalle.

Paraisten kaupungin tietosuojavastaavana toimii Privaon Oy.

Tietosuojavastaavan tehtävänä on ohjeistaa ja valvoa tietosuojan toteutumista Paraisten kaupungissa, neuvoa rekisteröityjä tietosuojakysymyksiin liittyvissä asioissa sekä yhteistyö valvontaviranomaisen kanssa.

Yleistä tietoa GDPR:stä ja siihen liittyvästä viranomaistoiminnasta on osoitteessa www.tietosuoja.fi.