Suunnittelijat ja työnjohtajat

Suunnittelijat ja työnjohtajat

 

Pääsuunnittelija

Huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi rakennuttajan tehtävänä on hankkia ensimmäiseksi oma pääsuunittelija. Pääsuunnittelija voi olla arkkitehti, rakennusarkkitehti, rakennusmestari, diplomi-insinööri tai rakennusinsinööri. Pääsuunnittelijan kelpoisuuden ratkaisee rakennusvalvontaviranomainen, siihen vaikuttavat yhdessä suunnittelijan kokemus ja koulutus.

Pääsuunnittelija on rakennuttajaperheen luottohenkilö koko suunnittelun ajan.

Noin 90% lopullisista rakennuskustannuksista lyödään lukkoon suunnitteluvaiheessa samoin ratkaistaan koko kiinteistön tuleva toimivuus.

Pääsuunnittelija huolehtii siitä, että rakennussuunnitelmat ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset. Lisäksi pääsuunnittelija huolehtii muun muassa lähtötietojen tarkistamisesta ja tietojen saattamisesta muille suunnittelijoille. Pääsuunnittelija varmistaa, että hankkeessa on mukana riittävä asiantuntemus. Pääsuunnittelijasta voitaisiin käyttää myös nimitystä projektinjohtaja.

Pääsuunnittelijalla tulee olla eri toimialojen suunnitelmien yhteensovittamisen kokemus ja taito. Pääsuunnittelijana voi toimia myös kohteen rakennussuunnittelija (arkkitehtisuunnittelija), joku erityisalan suunnittelija tai kohteen vastaava työnjohtaja.
Pääsuunnittelija huomioi suunnitelmissa rakennuksen muunneltavuuden perhetilanteiden mukaan. Hän ymmärtää rakennusalan termit ja tuntee lainsäädännön. Pääsuunnittelija hoitaa yhdessä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa viranomaisneuvottelut ja rakennusluvan hakemisen.
Pääsuunnittelijan tulee yhdessä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa kartoittaa perheen toiveet ja muuttaa ne suunnitelmiksi. Tarkemman tehtäväluettelon löytää rakentamismääräyskokoelmasta RT 10-10833, Pientalo hankkeen tehtäväluettelot.

Muita ”pakollisia” toimijoita hankkeessa ovat:

  • rakennussuunnittelija
  • rakennesuunnittelija, tarvittaessa päärakennesuunnittelija
  • KVV-(vesi- ja viemärilaitteiden)suunnittelija
  • IV-(ilmanvaihto)suunnittelija
  • sähkösuunnittelija
  • vastaava työnjohtaja
  • kvv-työnjohtaja, iv-työnjohtaja ja
  • sähkötyönsuorittaja


Kaikkien konsulttien ja toimijoiden kanssa on syytä tehdä kirjallinen sopimus tehtäväluetteloineen. Sopimuksessa määritellään työhön käytettävä aika ja laajuus.
Rakentaja hyötyy hyvästä suunnittelusta, koska saa tällöin tarpeitaan vastaavan talon, ilman turhia ja epäkäytännöllisiä ratkaisuja. Rakennus sopeutuu kauniisti ympäristöönsä. Työmaavaiheen ongelmat vähenevät, koska ”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”.
Toinen rakennuttajan huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi on hankkia

 

Vastaava työnjohtaja


Rakennuslupaa edellyttävässä rakennustyössä tulee olla työn suorituksesta ja sen laadusta vastaava, joka johtaa rakennustyötä sekä huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyvän rakentamistavan mukaisesta työn suorittamisesta. Rakennustöitä ei saa aloittaa tai jatkaa ellei työssä ole rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymää vastaavaa työnjohtajaa. Vastaavana työnjohtajana voi toimia vähintään rakennusmestari tutkinnon

suorittanut henkilö, jolla on riittävä kokemusrakennustyön johtamisessa.


Vastaava työnjohtaja on rakennuttajan toteutusvaiheen luottohenkilö.

Vastaava työnjohtaja osallistuu aloituskokoukseen. Vastaava työnjohtaja tilaa luvassa määrätyt katselmukset ja on niissä läsnä sekä huolehtii aloittamisilmoituksen tekemisestä rakennusvalvontaviranomaiselle.
Vastaava työnjohtaja auttaa toteutustavan valinnassa ja tontin olosuhteiden selvittämisessä. Hän auttaa materiaalivalinnoissa ja -hankinnoissa, valvoo ja hyväksyy rakentamisen työvaiheet, huolehtii että rakennustyömaalla on käytettävissä hyväksytyt piirustukset ja ylläpitää työmaalla ajan tasalla olevaa tarkastusasiakirjaa.
Vastaavan työnjohtajan tulee myös välittömästi ilmoittaa rakennusvalvontaviranomaiselle huomaamistaan tai ilmoitetuista virheistä tai erityistä huomiota vaativista tilanteesta, kuten rakennustyön aikaisista vaurioista tai muista epäkohdista rakenteissa, teknisissä järjestelmissä tai rakennustuotteissa. Tarkemman tehtäväluettelon löytää rakentamismääräyskokoelmasta RT 10-10833, Pientalo hankkeen tehtäväluettelot. Mikäli vastaavan työnjohtajan tehtäviin halutaan sisällyttää muita kuin lakisääteisiä tehtäviä, tulee niistä erikseen sopia. Sopimus on aina syytä tehdä kirjallisesti määrittäen tehtävän laajuus ja työhön käytettävä aika.

 

-> Svenska Byggmästare- och Ingenjörsförbundet YH i Finland r.f.:in lista asiantuntijoista