Poikkeamislupa

Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu

Poikkeamispäätös tarvitaan, kun rakennetaan ranta-alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista kaavaa, tai kun rakennetaan vastoin voimassa olevan kaavan määräyksiä.
Ratkaisu rakennusluvan erityisistä edellytyksistä tarvitaan, kun rakennetaan suunnittelutarvealueelle (MRL § 16, 72 ja 137).
Kaavoitusyksikön viranhaltijat valmistelevat asiat poikkeamispäätöksistä ja suunnittelutarveratkaisuista. Päätökset asiassa tekee kaavoituspäällikkö viranhaltijapäätöksenä.

Miten poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua haetaan?

Poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua haetaan kirjallisesti Paraisten kaavoitusyksiköltä, osoite Rantatie 28, 21600 Parainen. Hakemukseen tulee liittää mm. kartta ja asemapiirros oheisten ohjeiden mukaisesti.

Ohjeet

Hakemuslomake

Asemapiirrosesimerkki

Hakemukseen on lisäksi liitettävä selvitys naapureiden ja muiden mahdollisten osallisten kuulemisesta. Naapureilla tarkoitetaan rakennuspaikan rajanaapureita sekä rakennuspaikan vastapäätä, kadun tai tien tai kapean salmen toisella puolella olevia naapureita (MRA § 86).

Naapureiden kuulemisessa voi käyttää alla olevaa lomaketta. Lomake koskee vain haettaessa poikkeamista tai suunnittelutarveratkaisua, ei rakennuslupaa. Mikäli haluatte kuulla naapureita myös rakennuslupaa varten, käyttäkää rakennusvalvonnan naapurinkuulemislomaketta.

Naapureiden kuuleminen, poikkeamishakemus, suunnittelutarveratkaisu

Rakennuspaikka tulee merkitä punaisella KAIKKIIN hakemuksen liitteenä oleviin karttoihin, ja rakennuspaikan omistajan on allekirjoitettava hakemus. Jos omistajia on useampia, hakemukseen tarvitaan kaikkien allekirjoitukset tai nimenkirjoitusoikeutta osoittava valtakirja.

Poikkeamispäätöksen tai suunnittelutarveratkaisun jälkeen

Kun poikkeamispäätös tai erityisten edellytysten arviointi rakennuslupaa varten on tehty, hakijan on haettava rakennuslupaa tavanomaisessa järjestyksessä. Poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu ei itsessään anna oikeutta rakennustöiden aloittamiseen.

Kaavoituksen taksat saat TÄSTÄ.