Nähtävillä olevat kaavat

Nähtävillä olevat kaavat

Nähtävillä olevat kaavat

Sen jälkeen, kun rakennus- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt kaava- tai kaavamuutosehdotuksen, ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi, tai jos kyseessä on pieni muutosalue, jonka merkitys on vähäinen, nähtävilläoloaika voidaan määrätä kahdeksi viikoksi. Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää ehdotuksesta kirjallinen muistutus julkipanoaikana. Muistutus on toimitettava rakennus- ja ympäristölautakunnalle ennen ehdotuksen nähtävilläoloajan umpeutumista.

Valmisteluvaiheen kuuleminen

Valmisteluvaiheen kuuleminen voidaan kuitenkin järjestää jo kaavaluonnoksen valmistumisen jälkeen osallisten mielipiteiden kartoittamiseksi jo tässä vaiheessa. Valmisteluvaiheen kuuleminen toteutetaan yleensä laajojen kaava-alueiden ollessa kyseessä, koska tuolloin saattaisi mm. osallisten suuresta määrästä johtuen olla vaikea käydä aktiivista vuoropuhelua kaavatyön kuluessa.

Parhaillaan nähtävillä olevat kaavat löytyvät alta.


Luonnos Paraisten keskustan yleiskaavaksi nähtävänä

NÄHTÄVÄNÄ

Valmisteluaineisto ja luonnos Paraisten keskustan yleiskaavaksi on nähtävillä 29.6. – 14.8.2020 kaupungin verkkosivuilla, KATSO ALLA.

Mahdolliset mielipiteet luonnoksesta voi toimittaa rakennus- ja ympäristölautakunnalle, os. Rantatie 28, 21600 Parainen, tai sähköisesti osoitteeseen rakennus-ymparistolautakunta@parainen.fi, ennen nähtävilläoloajan päättymistä.

26.6.2020
Rakennus- ja ympäristölautakunta

Kaavaluonnos (pdf)
Kaavamerkinnät ja -määräykset (pdf)
Kaavaselostus ja liitteet (pdf)

Paraisten kaupunki laatii uutta yleiskaavaa Paraisten keskustan alueelle. Yleiskaava-alue kattaa Paraisten keskustan lähiympäristöineen, mukaan lukien Kirkkosaaren länsiosat ja Ålönsaaren itäosat. Nyt laadittava yleiskaava korvaa pääosin vanhan Keskustaseudun osayleiskaavan vuodelta 1995. Vanha kaava jää voimaan keskustan reuna-alueilla Muddaisissa, Vepon pohjoisosissa, Sysilahdessa ja Ersbyssä.

Yleiskaavatyön tarkoituksena on laatia vanhaa osayleiskaavaa yleispiirteisempi ja luonteeltaan strategisempi yleiskaava. Uusi yleiskaava ei ohjaa suoraan rakentamista, vaan alueiden toteuttamiseksi on laadittava asemakaava.

Yleiskaavassa osoitetaan mm. uusia ja tiivistettäviä asuinalueita ja täydennetään palveluille varattua verkostoa. Yleiskaava sisältää myös ratkaisuja, joilla tavoitellaan turvallisempaa ja sujuvampaa liikenneverkkoa.

 

Yläpuolella infovideo yleiskaavasta!

Tausta-aineisto:
Asutushistoriaselvitys (pdf)
Hulevesiselvitys (pdf)
Kaupunkikuvallinen selvitys (pdf)
Kävelyreitistö-selvitys (pdf)
Luontoselvitys (pdf)
Palveluselvitys (pdf)
Satamaselvitys (pdf)
Tausta-aineisto maisemasta (pdf)


Ranta-asemakaava Paraisten Lillmälössä nähtävänä

NÄHTÄVÄNÄ

Ehdotus Rödhällsundin ja Torsbölebergenin ranta-asemakaavaksi Paraisten Lillmälössä on julkisesti nähtävillä 29.6. – 28.7.2020 kaupungin verkkosivuilla, KATSO ALLA.

Mahdolliset muistutukset ehdotuksesta tulee toimittaa rakennus- ja ympäristölautakunnalle, os. Rantatie 28, 21600 Parainen, tai sähköisesti osoitteeseen rakennus-ymparistolautakunta@parainen.fi, ennen nähtävillä oloajan päättymistä.

26.6.2020
Rakennus- ja ympäristölautakunta

Kaavaehdotus (pdf)
Kaavaselostus (pdf)
Luontoarvojen perusselvitys (pdf)


Ilmoitus kaavoituksen aloittamisesta ja valmisteluaineiston asettamisesta nähtäville Lehtiniemen kaupunginosassa

Ilmoitus kaavoituksen aloittamisesta ja valmisteluaineiston asettamisesta nähtäville

Seuraavan kaavoitushankkeen laatiminen on aloitettu:

-    Vaiheasemakaava korttelille 1 Lehtiniemen (22) kaupunginosassa Paraisilla

Kaavahanketta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Hankkeen valmisteluaineisto on luonnoksena nähtävillä. Aineistoon voi tutustua kaupungin verkkosivuilla KATSO ALLA.
 
Mahdolliset mielipiteet kaavahankkeesta voi toimittaa rakennus- ja ympäristölautakunnalle, os. Rantatie 28, 21600 Parainen. Mielipiteet voi myös toimittaa sähköisesti osoitteeseen rakennus-ymparistolautakunta@parainen.fi.

26.6.2020
Kaavoitusyksikkö

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Kaavaluonnos merkkienselityksineen (pdf)


Ilmoitus kaavoituksen aloittamisesta ja valmisteluaineiston asettamisesta nähtäville

Ilmoitus kaavoituksen aloittamisesta ja valmisteluaineiston asettamisesta nähtäville

Seuraavan kaavoitushankkeen laatiminen on aloitettu:

-    Kirjalansaaren osayleiskaavan muutos, maantie 180 parantaminen Hessundinsalmen sillan kohdalla.

Kaavahanketta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Hankkeen valmisteluaineisto on luonnoksena nähtävillä. Aineistoon voi tutustua kaupungin verkkosivuilla KATSO ALLA.
 
Mahdolliset mielipiteet kaavahankkeesta voi toimittaa rakennus- ja ympäristölautakunnalle, os. Rantatie 28, 21600 Parainen, tai sähköisesti osoitteeseen rakennus-ymparistolautakunta@parainen.fi.

11.6.2020
Kaavoitusyksikkö

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Kaavaluonnos merkkienselityksineen (pdf)
Kaavaselostus (pdf)


Nähtävillä olevat kaavat

Nähtävillä olevat kaavat

Ilmoitus kaavoituksen aloittamisesta ja valmisteluaineiston asettamisesta nähtäville

Ilmoitus kaavoituksen aloittamisesta ja valmisteluaineiston asettamisesta nähtäville

Seuraavien kaavoitushankkeiden laatiminen on aloitettu:

-    asemakaavan laatiminen Valoniemen (35) kaupunginosan luoteisosaan. Kaava saattaa edellyttää maankäyttösopimuksia.
-    ranta-asemakaava kiinteistölle Östra Byskär 1:5 Nauvon Byskärissä.

Kaavahankkeita varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelmat. Hankkeiden valmisteluaineisto on luonnoksena nähtävillä. Aineistoon voi tutustua kaupungin verkkosivuilla KATSO ALLA.
 
Mahdolliset mielipiteet kaavahankkeista voi toimittaa rakennus- ja ympäristölautakunnalle, os. Rantatie 28, 21600 Parainen, tai sähköisesti osoitteeseen rakennus-ymparistolautakunta@parainen.fi.

15.5.2020
Kaavoitusyksikkö

Valoniemen (35) kaupunginosan luoteisosan asemakaavan materiaali:
Kaavaluonnos merkkienselityksineen (pdf)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Nauvon Byskärissä sijaitsevan kiinteistön Östra Byskär 1:5 ranta-asemakaavan materiaali:
Kaavaluonnos merkkienselityksineen (pdf)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Muut liitteet (pdf)