Nähtävillä olevat kaavat

Nähtävillä olevat kaavat

Sen jälkeen, kun rakennus- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt kaava- tai kaavamuutosehdotuksen, ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi, tai jos kyseessä on pieni muutosalue, jonka merkitys on vähäinen, nähtävilläoloaika voidaan määrätä kahdeksi viikoksi. Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää ehdotuksesta kirjallinen muistutus julkipanoaikana. Muistutus on toimitettava rakennus- ja ympäristölautakunnalle ennen ehdotuksen nähtävilläoloajan umpeutumista.

Valmisteluvaiheen kuuleminen

Valmisteluvaiheen kuuleminen voidaan kuitenkin järjestää jo kaavaluonnoksen valmistumisen jälkeen osallisten mielipiteiden kartoittamiseksi jo tässä vaiheessa. Valmisteluvaiheen kuuleminen toteutetaan yleensä laajojen kaava-alueiden ollessa kyseessä, koska tuolloin saattaisi mm. osallisten suuresta määrästä johtuen olla vaikea käydä aktiivista vuoropuhelua kaavatyön kuluessa.

Parhaillaan nähtävillä olevat kaavat löytyvät alta:


Kaavat nähtävänä

 NÄHTÄVÄNÄ

Seuraava kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville:

-    Asemakaava Valoniemen (35) kaupunginosan luoteisosaan Paraisilla

Ehdotus on julkisesti nähtävillä 1.12.2022 – 2.1.2023 kaupungin verkkosivuilla, KATSO ALLA.

Mahdolliset muistutukset ehdotuksesta tulee toimittaa rakennus- ja ympäristölautakunnalle, os. Rantatie 28, 21600 Parainen, tai sähköisesti osoitteeseen rakennus-ymparistolautakunta@parainen.fi, ennen nähtävilläoloajan päättymistä.

30.11.2022
Rakennus- ja ympäristölautakunta

Kaavaehdotus merkkienselityksineen
Kaavaselitys liitteineen


Ilmoitus kaavoituksen aloittamisesta

Seuraavan kaavoitushankkeen laatiminen on aloitettu:

-    Asemakaava ja asemakaavan muutos Norrbynrannan (32) kaupunginosan luoteisosassa Paraisilla, Pargas Havis. Kaava saattaa edellyttää maankäyttösopimuksia.

Kaavahanketta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Aineistoon voi tutustua kaupungin verkkosivuilla KATSO ALLA.
 
30.11.2022
Kaavoitusyksikkö

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Sijaintikartta ja alustava havainnekuva


Ilmoitus kaavoituksen aloittamisesta ja valmisteluaineiston asettamisesta nähtäville

Seuraavien kaavoitushankkeiden laatiminen on aloitettu:

-    Asemakaava ja asemakaavan muutos Isoniityn (26) kaupunginosan koillisosaan Paraisilla. Kaava saattaa edellyttää maankäyttösopimuksia.
-    Asemakaavan muutos yleisen tien alueen laajentamiseksi Klockarbergenin (102) kaupunginosassa Nauvossa

Kaavahankkeita varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelmat. Hankkeiden valmisteluaineistot ovat luonnoksina nähtävillä. Aineistoihin voi tutustua kaupungin verkkosivuilla KATSO ALLA.
 
Mahdolliset mielipiteet kaavahankkeista voi toimittaa rakennus- ja ympäristölautakunnalle, os. Rantatie 28, 21600 Parainen. Mielipiteet voi myös toimittaa sähköisesti osoitteeseen rakennus-ymparistolautakunta@parainen.fi.

30.11.2022
Kaavoitusyksikkö

Isoniitty Paraisilla:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaluonnos

Klockarbergen Nauvossa:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaluonnos