Murupolku

Käynnissä olevat projektit

Käynnissä olevat projektit

 

Unga för en hållbar framtid 2023–2025   

Saaristomeren Unesco-biosfäärialueen pedagogisena ohjelmana toimiva Biosfääriakatemia ja ”Unga för en hållbar framtid” -hanke sisältävät kestävyysajattelua kaikessa varhaiskasvatuksen, peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen toiminnassa. Biosfäärialueella edistämme yhteisöjen elinvoimaisuutta, kestävyyskasvatusta, meren tilaa, luonnon monimuotoisuutta, arvokkaiden luontotyyppien hoitoa ja kestävää matkailua. Haluamme vahvistaa nuorten kykyä toimia kestävyyden hyväksi lähiympäristössä sekä heidän osallisuuttaan biosfäärialueella. Haluamme lisätä saariston luonnon ja kulttuurin tuntemusta ja syventää näin nuorten suhdetta luontoon ja lähiympäristöön järjestämällä toimintaa, joka tapahtuu yhteistyössä eri järjestöjen kanssa Unescon biosfäärialueohjelman puitteissa. Pidämme tärkeänä kohderyhmänä myös lapsia ja nuoria, jotka viettävät aikaa tai vierailevat saaristossa. Biosfäärialueella on Biosfääriakatemian toiminnalle pitkän aikavälin tavoitteita,jotka muotoutuvat keskeisten yhteistyökumppaneiden ja yhteisössä ylipäätään matkan varrella syntyvien tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. “Unga för en hållbar framtid”

-hankkeessa kiinnitetään enemmän huomiota vanhemmille lapsille ja nuorille suunnattuun toimintaan. Hankkeessa tuotamme pedagogista materiaalia ja toimintaa 0–30-vuotiaille lapsille ja nuorille. Biosfäärialueen pedagoginen ohjelma sisältää muun muassa Kalakamut-konseptin, Kestävyyspolun ja nuorille suunnattua toimintaa. Materiaalia ja lisätietoa osoitteessa www.biosfar.fi -> Lapset ja nuoret

Hankkeen tavoitteet ovat

  • vahvistaa nuorten paikallistunnetta ja ylpeyttä lähiympäristöstään

  • kehittää luontoon, ympäristöön, kulttuuriin ja kestävyyteen liittyvää pedagogista ja kasvatuksellista toimintaa, joka tavoittaa Saaristomeren biosfäärialueella asuvat, oleskelevat tai vierailevat lapset ja nuoret

  • tarjota lapsille, nuorille ja kasvattajille tietoa ja kykyä toimia ilmastoon ja ympäristöön liittyvän huolen vähentämiseksi sekä rakentaa yhdessä yhteistä tulevaisuutta kestävälle pohjalle

  • lisätä kiinnostusta luonnontieteitä ja kestävyysasioihin kytkeytyviä opintoja sekä saariston työmahdollisuuksia kohtaan

  • tuoda Biosfääriakatemian toimintamalleja muiden saataville sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Hankeaika: 1.1.2023-31.12.2025

Hankevastaava: Katja Bonnevier 040 356 2655, katja.bonnevier(a)pargas.fi

Rahoitus: Brita Maria Rehlunds stiftelse, Svenska kulturfonden, Konstsamfundet, Pargas stad


Aktiivinen hyvinvointi ja liikunnan ilo

Hankkeen tavoitteena on luoda uusia malleja ja tapoja, jotka edistävät liikettä ja liikuntaa niin, että liikunnallinen elämäntapa on luonnollinen osa varhaiskasvatuksen työyhteisöä. Lisäksi tavoitteena on lisätä henkilökunnan työhyvinvointia liikunnan avulla sen määrää ja laatua nostamalla. Liikkumisen määrän tulisi yrittää vastata kohderyhmän liikuntasuositusten mukaista tasoa.

Ensimmäisen hankevuoden aikana kartoitettiin pilottiryhmän avulla henkilöstön hyvinvoinnin tilaa, sekä kehitettiin toimintatavat ja menetelmät tavoitteiden saavuttamiseksi. Hyviksi käytännöiksi on noussut henkilökohtaiset mittaukset ja näistä yksilöllisen palautteen vastaanottaminen, sekä ohjaus ja neuvonta. Lajikokeilut, sekä liikuntaan ja palautumiseen kannustava hyvinvointisovellus on kannustanut liikkeelle ja lisäämään tietoisuutta omasta aktiivisuuden määrästä.

Liiketoimintasuunnitelma on jaettu välitavoitteisiin kolmen vuoden ajanjaksolle.

Arviointi, vaikuttavuus ja aktiviteetit, sekä yhteistyö työterveyshuollon, henkilöstöosaston ja kaupungin vapaa-ajan yksikön kanssa, tukee liikuntalähtöisen elämäntavan ottamista osaksi varhaiskasvatuksen henkilöstön arkea.

Hankeaika: 1.3.2023–31.12.2025

Kokonaisbudjetti: 62 760 euroa (ensimmäinen vuosi)

Rahoittaja: 50 % Paraisten kaupunki ja 50 % Suomen aluehallintovirasto

Hankevastaava: Fysioterapeutti Henna Kuusisto, 040 658 2108

                  


Ålönlahden pilotti

Hankkeen tavoitteena on luoda toimenpidesuunnitelma Ålönlahden vedenlaadun ja luontoarvojen parantamiseksi sekä toimia esimerkkikohteena, joka kannustaa muita toimijoita Saaristomeren ja sen valuma-alueen vesistöjen suojeluun. Hankkeen tuloksena Paraisten kaupungilla ja Stiftellsen för Ålövikenillä on sapluuna toteutuksiin jatkorahoitushakua varten. Säätiö on kerännyt laajasti pohjatietoa mm. Ålönlahden alueen vedenlaadusta ja kunnostusvaihtoehdoista. Projektin pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa kokonaisvaltainen valuma-alueratkaisu ja Ålönlahden vesistön ekologisen tilan nostaminen kohti hyvää tilaa. Hankkeessa on tarkoitus toteuttaa useita vesiensuojelullisia ratkaisuita mm. kosteikkoja perustamalla ja ilmastuksella.

Hankkeen pääasiallinen toteuttaja on Turun ammattikorkeakoulu yhteistyössä Paraisten kaupungin ja Stiftelsen för Ålövikenin kanssa. Hankkeelle on myönnetty 71 800 € vesien- ja ympäristönhoidon edistämiseen tarkoitettua valtionavustusta.

Hankeaika: 29.11.2022–15.10.2025

Hankevastaava: Johtava ympäristönsuojelutarkastaja Päivi Paavilainen, 040 627 7470


TUFF – Tulevaisuuden saaristomatkailun teknologinen kehittäminen (yhteishanke Kemiönsaaren kunnan kanssa)

TUFF-​hanke vie saaristomatkailun uudelle tasolle tekoälyn avulla, parantaen matkailijoiden kokemusta personoiduilla palvelupoluilla ja tehostaen palveluiden löydettävyyttä. Tavoitteena on vastata saaristomatkailun haasteisiin, kuten kausivaihteluihin ja saavutettavuuteen, kehittämällä älykkäitä teknologiaratkaisuja. Hanke luo innovatiivisia työkaluja, jotka räätälöivät suositukset matkailijoiden toiveiden mukaan ja edistävät paikallisten palveluiden näkyvyyttä, asettaen kestävän kehityksen ja digitaalisen edistymisen saaristomatkailun kehittämisen ytimeen.

Hankeaika: 1.2.2024–30.9.2025

Budjetti: 98 136 €

Rahoitus: Varsinais-​Suomen Liitto / AKKE (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen) 68 695 €. Kemiönsaaren kunnan osuus 14 720 €

Hallinnoija: Kemiönsaaren kunta / Elinkeino-​osasto

Lisätiedot: Projektipäällikkö Jani Grönroos, puh. 040 524 1380, jani.gronroos(a)kimitoon.fi


PSG lär för livet, Pargas svenska gymnasium

Pargas svenska gymnasiumin henkilöstö pyrkii kehittämään tukitoimia, joita tarjoamme koulumme opiskelijoille. Hankkeeseen sisältyy sekä yhteisopetuksen kehittämistä että yhteistyö- ja toimintamallien ja käytäntöjen luomista erityisopettajille, opinto-ohjaajille, aineenopettajille ja muulle henkilöstölle tukea tarvitsevien opiskelijoiden tukemiseksi. Hankkeen myötä lisäämme henkilöstön ymmärrystä ja tietoisuutta tuen tarpeesta. Henkilöstön aiheeseen liittyvä osaaminen kehittyy täydennyskoulutuksen ansiosta ja osallistumalla aktiivisesti työhön ydinkysymyksemme parissa: Miten me PSG:ssä voimme tehdä yhteistyötä tukeaksemme opiskelijoitamme? Henkilöstö kehittää opintojakson, jonka tarkoituksena on lisätä myös opiskelijoiden ymmärrystä omasta oppimisprosessistaan. Prosessiin osallistetaan myös muita sidosryhmiä, kuten opiskelijakunta ja huoltajat.

Hankkeen tavoitteena on varmistaa, että opiskelijamme saavat oikeanlaista tukea oikeaan aikaan ja vahvistaa henkilöstön aiheeseen liittyvää osaamista. Lisäksi tavoitteena ovat kestävät mallit ja käytännöt sekä selkeä kuvaus vastuunjaosta PSG:n ohjaus- ja tukityössä.

Hankeaika: 20.12.2023–30.6.2025

Hankevastaavat:
Johtoryhmä, johon kuuluvat rehtori Annika Gustafsson, vararehtori Maria Wetterstein ja Christoffer Wärn, ohjaa hanketta yhteistyössä aineenopettajien, erityisopettajien, opinto-ohjaajien ja opiskelijoiden kanssa. Rehtorilla on päävastuu tavoitteiden saavuttamisesta.

Rahoitus:
Opetushallitus rahoittaa hanketta 52 200 eurolla.
Hyväksytyt kokonaisnettotulot ovat 58 000 euroa.


Next Level – Nokka kohti muutosjoustavaa ja kestävää kasvua (osahanke yhdessä Kemiönsaaren kunnan kanssa)

Next Level – nokka kohti muutosjoustavaa ja kestävää kasvua -​​hanke on yrityslähtöinen hanke, joka tukee varsinaissuomalaisten yritysten kykyä ja mahdollisuutta ennakoida ja varautua toimintaympäristön muutoksiin. Next Level -​hanke valmentaa yrityksiä sopeutumaan muuttuviin liiketoimintaympäristöihin, kuten ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin ja ennakoimattomiin uhkiin.
Etsimme ratkaisuja yhteistyössä yritysten kanssa yrityksiltä kerättävän tiedon pohjalta.

Saariston alueen osalta yritysten yhteiset haasteet liittyvät usein logistiikkaan. Tavaroiden ja ihmisten kuljetus vaatii paljon resursseja erityisesti maaseudulla ja saaristossa, missä matkat ovat pitkiä. Haasteellinen maailmantilanne pahentaa entisestään logistisia haasteita esim. korkeiden polttoainekustannusten vuoksi. Samaan aikaan ilmastonmuutoksen hillitsemistä edistäville toimille asetetaan yhä korkeampia vaatimuksia. Hanke pyrkii yhteistyössä yritysten kanssa löytämään ideoita ja ratkaisuja siihen, miten logistiikkaratkaisuilla voitaisiin vähentää liikenteen aiheuttamia päästöjä. Käytännön toimena hankkeessa toteutetaan ”vähähiiliset kuljetusketjut ja logistiikkaratkaisut saaristossa” -​pilotti. Muita teemoja logistiikan lisäksi hankkeessa ovat mm. hiilijalanjälkilaskenta, energiamuodot ja energiatehokkuus, kiertotalous ja lainsäädännön mukanaan tuomat vaatimukset ilmastovaikutusten hillitsemiseksi.

Hanke kattaa koko maakunnan ja sen päätoteuttajana toimii Vakka-​Suomen alueen kehitysorganisaatio Ukipolis. Kemiönsaaren kunta vastaa Turunmaan ​osaprojektista yhteistyössä Paraisten kaupungin kanssa. Muita yhteistyökumppaneita ovat Yrityssalo Oy ja Turun Ammattikorkeakoulu Oy.

Hankeaika: 1.1.2023–28.2.2025

Budjetti: 177 789 €

Rahoitus: Uudenmaan liitto / Hanke on EU:n EAKR-​rahastosta osarahoittama, Kemiönsaaren kunta 26 668 €.

Hallinnoija: Ukipolis, Kemiönsaaren kunnan elinkeino-​osasto

Yhteistyö: Kemiönsaaren kunta, Yrityssalo, Turun AMK

Lisätiedot: Projektipäällikkö Piia Santti, 040 193 3542, piia.santti(a)kimitoon.fi

  


Ruokohelmi II

Hankkeessa parannetaan lintuvesien elinympäristöjä kolmella kohdekokonaisuudella: Taivassalon Kolkanaukon Natura-alueella (Rantalanlahti & Kolkanaukko), Paraisten Bettebyvikenin Natura-alueella, sekä Uudenkaupungin Kasarminlahden ennallistetuilla lintuvesillä. Kaikille kohteille on tehty linnusto- ja viitasammakkokartoitukset. Järviruokoa korjataan sen tukahduttamilta arvokkailta lintuvesiltä, joiden arvo on laskenut elinympäristön yksipuolistumisen vuoksi. Ruokoa korjataan ja rantaviivaa avataan vesi- ja rantalinnustolle, sekä poistetaan ravinteita näistä vesistöistä. Jälkihoito pyritään turvaamaan mm. laiduntamalla, sekä pidemmällä aikavälillä tukemalla nyt hyvin käynnistynyttä kehitystä, jossa järviruo'on hyödyntäminen toisi lisää taloudellista resurssia lintuvesien kunnossapitoon.

Järviruo'on korjuun osalta pyritään tukemaan ruokoliiketoiminnan kehittymistä, jolloin rahoitusta lintuvesien kunnossapitoon voisi tulevaisuudessa tulla myös järviruo'on markkinaehtoisen hyödyntämisen kautta (yhteistyö Turun AMK:n järviruokohankkeiden kanssa).

Hankkeen pääasiallinen toteuttaja on Turun ammattikorkeakoulu yhteistyössä hankealueen kuntien kanssa. Hankkeelle on myönnetty 130 000 euroa KuntaHelmi-erityisavustusta.

Hankealue kartalla esitettynä:

Hankeaika: 1.2.2023–15.11.2024

Hankevastaava: Johtava ympäristönsuojelutarkastaja Päivi Paavilainen, 040 627 7470


Hulevesien hallinnan hyvät käytännön ratkaisut, Isoniitty II

Paraisten kaupunki laatii ja kehittää toimivia ja kestäviä keinoja hulevesien hallinnan suunnitteluun ja toteutukseen. Hulevesien hallinnan hyvät käytännöt -hankkeessa keskitymme kaupungin eri vastuualueiden väliseen yhteistyöhön, jotta löytäisimme mahdollisimman hyvin toimivan työprosessin hulevesien hallintaan liittyen. Työ kattaa kaiken suunnittelusta toteutukseen ja kunnossapitoon. Pilottihankkeena toimii Isoniityn kaupunginosan koillispuolelle suunnitteilla oleva uusi asuinalue, jonka kaavoituksessa kiinnitetään erityistä huomiota hulevesien hallintaan.  Osana kaavoitusprosessia selvitämme, millaisia ohjeita ja määräyksiä hulevesiteeman kokonaisvaltainen huomioon ottaminen edellyttää.

Hankkeen tavoitteena on edistää kestävien ratkaisujen hyödyntämistä hulevesien hallinnassa sekä levittää tietoa siitä, miten itse kukin voi osallistua työhön puhtaamman Saaristomeren puolesta. Paraisten kaupungin tarkoituksena on teettää kaksikielinen rakentajan opas, jossa esitetään yksityiskohtaisesti erilaisia vaihtoehtoja, miten hallita hulevesiä luonnonmukaisesti ja miten vesiä voi hyödyntää paremmin omassa puutarhassa.

Hankeaika
1.12.2022–30.6.2024

Hankevastaavat
Kaavoituspäällikkö Heidi Saaristo-Levin, puh. 040 488 5888, heidi.saaristo-levin(at)parainen.fi
Kaavoittaja Charlotte Koivisto, puh. 040 488 5906, charlotte.koivisto(at)parainen.fi

Rahoitus
Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta 48 760 eurolla vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. Lisätietoja valtakunnallisesta vesiensuojelun tehostamisohjelmasta löytyy täältä: https://ym.fi/vedenvuoro

#vesiensuojeluntehostamisohjelma #vedenvuoro