Murupolku

Käynnissä olevat projektit

Käynnissä olevat projektit

 

Asukasvuoropuhelu-hanke 2022-2023

 

Paraisten kirjastolle on myönnetty Lounais-Suomen aluehallintoviraston avustusrahoitus asukasvuoropuhelu-hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on lisätä kansalaisten ja päättäjien välistä vuoropuhelua, kehittää kirjastoa fyysisenä ja virtuaalisena kohtaamispaikkana sekä parantaa kansalaisten tiedonsaantia ja vaikuttamismahdollisuuksia kunnan päätöksenteossa. Hanke on jatkoa Sitran vuosina 2020-21 rahoittamalle Kirjastoista kansanvallan foorumeita –hankekokonaisuudelle.

Puolitoista vuotta kestävässä hankkeessa testataan erilaisia toimintamalleja ja keinoja, joilla asukkaat pääsevät osallistumaan kaupungin kehittämiseen entistä monimuotoisemmin. Tavoitteena on myös tehdä demokraattisen päätöksenteon prosessia tunnetuksi ja viestiä asukkaiden mahdollisuuksista vaikuttaa päätöksentekoon.

Hankkeen avulla halutaan myös nostaa kirjastojen profiilia luonnollisena kohtaamispaikkana, tilana ja ympäristönä kaikille kaupungin toimijoille ja erilaisille tapahtumille.

”Etsimme käytännönläheisiä toimintamalleja, joilla kaupungin päättäjien ja virkamiesten sekä asukkaiden välistä vuoropuhelua voidaan kehittää ja monipuolistaa kirjaston avulla. Testaamme erilaisia malleja ja työstämme parhaista ratkaisuista uusia käyttökelpoisia toimintatapoja”, kertoo projektikoordinaattori Anne Pelkonen. ”Kohderyhmänä ovat kaikki kaupungin asukkaat koko Paraisten kaupungin alueella.”

Paraisten kirjastoihin kuuluvat pääkirjasto Paraisilla ja lähikirjastot Nauvossa, Korppoossa, Houtskarissa sekä Iniössä.

Hankeaika: 1.4.2022-31.12.2023 Rahoitus:Lounais-Suomen aluehallintovirasto ja Paraisten kaupunki Projektikoordinaattori: Anne Pelkonen, puh. 045 1149 691, dialogi.kirjasto@parainen.fi

 

 

 

Tulevaisuuden Kehitystarpeet Varsinaissuomalaisessa ruokaketjussa

TuKeVa


Ruokaketjun toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Markkinoiden kasvava kuluttajavetoisuus, uusien teknologioiden vyöry alalle sekä ilmastonmuutos ovat esimerkkejä toimintaympäristön muutoksista. Elintarvikeala on pk-yritysvaltainen, jolloin toimintaympäristön muutoksiin vastaaminen vaatii erilaisia ratkaisuja kuin globaaleilla tai valtakunnallisilla markkinoilla toimivilta yrityksiltä. Hanke etsiikin aktiivisesti yritysten kehittymisen pullonkauloja, tarjoaa hands-on ratkaisuja sekä kokoaa yrityksiä yhteen isompien ratkaisujen äärelle toiminnallisten yritysverkostojen muodossa.

Tavoitteet
Hankkeen päätavoitteena on varsinaissuomalaisten elintarvikealan yritysten kilpailukyvyn parantaminen sekä yritysten kehittämistoiminnan aktivointi. Hankkeen osatavoitteena on selvittää varsinaissuomalaisten elintarvikealan yritysten kehittämistarpeita ja liiketoiminnan kehittymisen esteitä, analysoida toimintaympäristön ja kuluttajakysynnän muutostekijöitä ruokaketjun toimijaverkostossa sekä ennakoida tulevaisuuden kehityssuuntia.

Toimenpiteet
Hankkeen keskeisenä toimenpiteenä ovat Varsinais-Suomen ruokaketjun yritysten haastattelut (SWOT-analyysi). Haastatteluiden tulokset ovat pohjana yritysten aktivointi-, verkostoitumis- sekä keskustelutilaisuuksien teemoituksessa. Näiden tavoitteena on alueen ruokaketjun yritysten ja sidosryhmien aktivoiminen yhteistyöhön. Hankkeen lopputuloksena tuotetaan ruokaketjun kehitystarveraportti ”Varsinais-Suomen ruokaketjun yritysten ja toimintaympäristön tulevaisuuden kehittämistarpeet”.

Kohderyhmä
Hankkeen pääkohderyhmänä ovat varsinaissuomalaiset Annex I tuotteita eli maataloustuotteita jalostavat yritykset sekä non-Annex I tuotteita eli elintarvikkeita valmistavat yritykset maaseudulla. Sekundaarisena kohderyhmänä ovat ruokaketjun eri toimijatasot sekä jakelu- ja kuluttajaverkostot.

Hanketoteuttajat
Hankkeen koordinaattori on Turun yliopiston Brahea-keskus. Osatoteuttajia ovat Paraisten kaupunki ja Kemiönsaaren kunta, Ukipolis Oy, Yrityssalo Oy sekä Novida ammattiopisto ja lukio.

Hankevastaava Paraisilla
Margot Wikström, puh. 040 735 0593

Toteutusaika
Hanketta toteutetaan 2021-2022.

Rahoitus
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 80 % (Varsinais-Suomen Ely-keskus) ja 20 % muuta julkista rahoitusta.

 

 

Paraisten helmet
 

Pargas pärlor – Paraisten helmet hankkeen tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa Paraisilla vuosina 2020-2022. Hankkeessa tehdään luontokartoituksia sekä perinnebiotooppien ja metsäisten elinympäristöjen kunnostus- ja hoitotöitä Långholmenin ja Norrbyholmenin saarilla. Hanke toteutetaan Ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelman turvin.

Hankekausi: 4.8.2020-30.9.2023
Kokonaisbudjetti: 124 250 €
Rahoitus: Ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelma
Hankevastaava: Helena Särkijärvi, puh. 040 820 7430

 

Arc Gate – Innovative Service Points for Maritime Tourists

 

Arc Gate – Innovative Service Points for Maritime Tourists –hanke kehittää palvelutasoa saaristossa ns. tukikohdissa, vaihtopaikoissa, joihin tullaan yhdellä kulkuvälineellä (henkilöautolla, linja-autolla) ja joista matka usein jatkuu toisella kulkuvälineellä (lautalla, yhteysaluksella).

Paraisten tavoitteena hankkeessa on kehittää palveluja neljässä satamassa. Nauvon vierasvenesatama on kaupunkimme matkailun solmukohta ja hankesuunnitelman mukaan sinne asennetaan sähköpyörien latausasema. Latausasema toimii aurinkopaneeleilla ja siinä on myös säilytyslokeroita ja mahdollisuus ladata muitakin sähkölaitteita, kuten puhelimia. Satamaan asennetaan lisäksi digitaalinen infotaulu, josta näkee aikatauluja ja karttoja sekä tietoja alueen palveluista ja tapahtumista. Tällainen digitaalinen infotaulu asennetaan myös Heponiemeen, Pärnäisiin sekä Galtbyhyn.

Hankkeen pääkumppanina toimii Region Stockholm ja yhteistyökumppaneina Paraisten kaupunki, Kemiönsaaren kunta ja Raaseporin kaupunki.

Hankeaika: 1.5.2020-31.12.2022
Kokonaisbudjetti: Noin 1,1 miljoonaa euroa
Rahoittaja: Central Baltic
Paraisten yhteyshenkilö: Siv Holmgren, puh. 040 352 3799

 

 

MÅSSE (Mikroföretagen i Åboland i samarbete för Skärgårdshavet och Effekt)
 

MÅSSE-hankkeessa keskiössä ovat sekä Saaristomeren Unesco-biosfäärialue että paikalliset yrittäjät. Ympäristöhankkeen avulla Kemiönsaaren kunta ja Paraisten kaupunki haluavat yhdessä tuoda esiin pienyrittäjiä saariston kestävään kehitykseen tähtäävässä työssä.

Saaristomeri tarvitsee konkreettisia parannustoimia, ja sen tilaa voidaan parantaa paikallisten toimien avulla. Samanaikaisesti elinkeinoelämällä, ja erityisesti Turunmaan kannalta tärkeillä palvelualoilla, on edelleen edessään suuria haasteita. Turunmaan elinkeinoelämälle on ominaista monialaisuus ja pienyrittäjyys. Hankkeen tavoitteena on siten yhdessä pienyrittäjien kanssa löytää innovatiivisia tapoja harjoittaa liiketoimintaa paikkakunnalla myös tulevaisuudessa. Työn lähtökohtia ovat myönteinen suhtautuminen saariston kehittämiseen sekä Saaristomeren tilan parantaminen. Muun muassa energian, palvelujen digitalisoitumisen ja uusien asiakasryhmien kaltaisten tekijöiden ennakoidaan vaikuttavan yrityksiin monin tavoin.

Käytännössä hankkeella pyritään

  • korostamaan paikallisten pienyritysten roolia Saaristomeren hyväksi tehtävässä työssä (yritysfokus)
  • vakiinnuttamaan organisoitu toimintatapa / yhteistyöfoorumi ja konkreettisia toimenpiteitä Saaristomeren tilan parantamiseksi (yhteistyöorganisaatio)
  • luomaan konkreettisia työkaluja turunmaalaisten yritysten käyttöön (toimintasuunnitelma)
  • selvittämään mahdollisuudet direktiivin/sopimuksen tekemiseen, johon on koottu paikallisten toimijoiden esittämät Saaristomeren hyväksi tehtävät toimet, joihin he sitoutuvat (direktiivi)
  • suunnittelemaan suurempia yhteistyöhankkeita (Central Baltic) ja rahoitusta yritysten toimenpiteisiin (hankesuunnitelmat).

Lisäksi hanke liittyy vahvasti kunnan tulevaan uuteen ympäristöohjelmaan. Ympäristöohjelmassa painotetaan asioita, joita kunta voi oman toimintansa pohjalta tehdä paikallisen ympäristön ja ilmaston hyväksi.

Hanke osarahoitetaan AKKE-rahoituksella (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen) Varsinais-Suomen liiton kautta. Kemiönsaari toteuttaa hankkeen yhteistyössä Paraisten kaupungin kanssa.

Hankeaika: 1.2.2022–31.3.2023
Kokonaisbudjetti: 76 440 €
Hankevastaava: Julia Ajanko, puh. 040 511 8076