Murupolku

Käynnissä olevat projektit

Käynnissä olevat projektit

 

Varsinais-Suomen ruokasektorin koordinaatiohanke

 

Korona pandemia on vaikuttanut ruokasektorin yrityksiin eri tavoin. Osalle ruokasektorin yrityksistä se on avannut uusia kuluttajamarkkinoita lisääntyneen suoramyynnin ja verkkokaupan kautta ja osalle se on aiheuttanut myynnin radikaalia vähenemistä lähinnä ravintola- ja tapahtuma-alan rajoituksista johtuen. Yritykset tulevatkin tarvitsemaan tukea liiketoimintansa saamiseksi takaisin kasvu-urille ja esimerkiksi uusien tuotteiden lanseeraamiseksi markkinoille sekä uusien markkinointi- ja myyntikanavien löytämiseksi. Nopeasti muuttuva toimintaympäristö haastaa yrityksiä kehittämään liiketoiminnan prosessejaan sekä uusiutumaan yhä kiihtyvämpään tahtiin.

Haaste vastata toimintaympäristön muutoksiin korostuu nimenomaan mikroyrityksillä, joita on yli 80 % kaikista varsinaissuomalaisista elintarvikkeita ja juomia valmistavista yrityksistä (Aitoja Makuja 2020). Useat yritykset nostivatkin esille haluavansa kehittää yhteistyötä muiden yritysten kanssa ja luoda uusia kumppanuuksia, joiden avulla toimintaympäristön muutoksiin vastaaminen olisi joustavampaa. Keskeisin toimintaympäristön muutoksista on ilmastonmuutos, jolla on moninaisia vaikutuksia ruokasektorin toimintaan Varsinais-Suomessa. Esimerkiksi sään ääriolosuhteet vaikuttavat raaka-aineen hintaan, saatavuuteen ja laatuun. Tämä tulee vaikuttamaan ruokasektorin yritysten toimintaan ja jo ennestään matalakatteisen alan kilpailukykyyn.

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on lisätä ruokasektorin yritysten kasvupotentiaalia ja kehittymismahdollisuuksia uusien verkostojen ja kumppanuuksien, aktiivisen vuoropuhelun sekä tiedonvaihdon ja -välityksen avulla. Hankkeen tärkeänä osatavoitteena on kehittää Varsinais-Suomen ruokasektorin toimintaa yhä kestävämmäksi huomioiden kestävyyden eri ulottuvuudet (sosiaalinen, ekologinen, taloudellinen, terveellinen ja kulttuurinen). Tavoitteena on lisäksi tukea maakunnassa tapahtuvaa ruokasektorin kehittämistyötä, verkottaa eri tasolla toimivia toimijoita sekä levittää hyviä käytänteitä yli maakuntarajojen.

Toimenpiteet

Hankkeen toimenpiteet on jaettu kolmeen työpakettiin.

 1.  Yritysten kehittymisen ja kasvun tukeminen.

 2. Ruokaketju näkyväksi.

 3. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa.

Kohderyhmä

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat varsinaissuomalaiset ruokasektorin yritykset eli Annex I –tuotteita eli maataloustuotteita jalostavat yritykset sekä Non-Annex I –tuotteita eli elintarvikkeita valmistavat yritykset maaseutualueella. Toissijaisena kohderyhmänä ovat ruokasektorin asiantuntijat, kehittäjät ja hanketoimijat, Varsinais-Suomen kunnat sekä muut ruokasektoriin linkittyvät toimijat ja yritykset aina alkutuotannosta, elintarvikkeiden jalostukseen, tukku- ja vähittäiskauppaan sekä yksityinen ja julkinen food service -sektori ja alan opiskelijat. Lisäksi hyödynsaajina ovat ruokasektoriin verkottuvat muut toimialat, joista keskeisimpinä logistiikka, ICT, matkailu sekä biotalous.

 

Hanketoteuttajat
Hankkeen koordinaattori on Turun yliopiston Brahea-keskus. Osatoteuttajia ovat Paraisten kaupunki, Ukipolis Oy, Yrityssalo Oy sekä Novida ammattiopisto ja lukio.

Hankevastaava Paraisilla
Margot Wikström, puh. 040 735 0593

Toteutusaika
Hanketta toteutetaan 1.9.2022 – 31.3.2024

Budjetti 439.317€ mistä Paraisten osuus 77.218€

Rahoitus
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 80 % (Varsinais-Suomen Ely-keskus) ja 20 % muuta julkista rahoitusta.

Paraisten ruokaketjun SWOT -yhteenveto (utu.fi)

 

KIRJASTO PANOSTAA ASIAKASPALVELUUN

Kirjastossa on käynnistynyt Aluehallintoviraston tukema kehittämishanke, joka keskittyy omatoimisuusmahdollisuuden selvittämiseen Paraisten kirjastossa ja kaupungin ja kirjaston yhteisten asiakaspalvelumallien kartoittamiseen. Tavoitteena on mm. selvittää, miten kaupungintalon 1. kerroksen tiloja voisi kehittää ja käyttää tehokkaammin asukaspalveluun.

Hanke kytkeytyy vahvasti Paraisten kaupungin strategiaan. Päämääränä on luoda ja ottaa käyttöön uusia toimintamalleja ja ratkaisuja, joilla kaupungin asiakaspalvelua voidaan kehittää.

Hankeaika: 1.11.2022-31.7.2023

Rahoitus: Lounais-Suomen aluehallintovirasto ja Paraisten kaupunki

Projektikoordinaattori: Anne Pelkonen, puh. 040-5647 345, anne.pelkonen(a)parainen.fi

 

HAMA-matkailuhanke:
Saariston saarikohteiden tuotteistaminen, näkyvyys ja saavutettavuus

Hankkeen tavoitteet
Hankkeella on päätavoitteinaan luoda edellytyksiä harvaan asuttujen saaristoalueiden matkailunsesonkien pidentämiselle ja matkailun kasvulle.

Hankeen toimenpiteet

A. edesauttaa matkailupalveluiden kehittämistä ostettaviksi tuotteiksi sekä parantaa matkailutuotteiden ja -pakettien määrää, saatavuutta ja löydettävyyttä

B. parantaa saavutettavuutta yhdistämällä jo olemassa olevat vesireittiaikataulut tuotteisiin, sekä etenkin paketoimalla venekuljetuksia mukaan tuotteisiin silloin kuin aikataulutettuja venekuljetuksia ei ole, sillä tavalla luoden mahdollisuuksia matkailla saaristokohteisiin, jotka ovat nyt vaikeasti saavutettavissa.

Hankkeen toimenpidekokonaisuudet ja toteutustapa:

 • Tuotteistaminen ja paketointi (kartoitusta, koulutusta, verkostoitumista ja tuotteistamistyöpajoja)

 • Tuotteiden digitaalinen läsnäolo ja ostettavuus (jakelutiekoulutusta, työpajoja, tuotteiden syöttämistä digitaalisiin kanaviin)

 • Tuotetestaus ja -esittely myyntiorganisaatioille sekä tuotteiden kohderyhmille

Hankeaika: 1.10.2022.-30.9.2023
Rahoittaja: Lapin ELY-keskus, Harvaan asuttujen alueiden matkailuhankkeet
Yhteyshenkilö: Viveca Smeds-Aalto, puh. 040 488 6022, Benjamin Donner, puh. 040 483 8282

HAMA-matkailuhanke
Esiselvityshanke – Risteilyalukset kohderyhmänä
 

Hankkeen päätavoitteet
Hankkeella on päätavoitteinaan selvittää saaristoalueen edellytyksiä vastaanottaa etenkin pieniä risteilylaivoja ja tuottaa sellaisia tuotteita ja palveluita, jotka kiinnostavat tätä kohderyhmää. Tässä hankkeessa selvitettäviä asioita ovat:

-Pienempien risteilyalusten kiinnostusta ankkuroida saaristoon tarjotakseen saaristoelämyksiä matkustajilleen

-Millaiset tuotteet kiinnostavat aluksia

-Mitkä ankkurointi- ja satamapaikat voisi hyödyntää erikokoisille risteilyaluksille ja millaisia tuotekokonaisuuksia voi tarjota näiden maantieteellisten paikkojen ympärillä

-Mahdollinen alueellinen taloudellinen vaikutus risteilyaluksilla voi olla saaristolle sekä suora tuotto per matkustaja, jota kohderyhmä voisi tuottaa harvaan asutulle saaristoalueelle.

Hankeaika: 1.10.2022.-30.9.2023
Rahoittaja: Lapin ELY-keskus
Yhteyshenkilö: Benjamin Donner, puh. 040 483 8282

 

Asukasvuoropuhelu-hanke 2022-2023

 

Paraisten kirjastolle on myönnetty Lounais-Suomen aluehallintoviraston avustusrahoitus asukasvuoropuhelu-hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on lisätä kansalaisten ja päättäjien välistä vuoropuhelua, kehittää kirjastoa fyysisenä ja virtuaalisena kohtaamispaikkana sekä parantaa kansalaisten tiedonsaantia ja vaikuttamismahdollisuuksia kunnan päätöksenteossa. Hanke on jatkoa Sitran vuosina 2020-21 rahoittamalle Kirjastoista kansanvallan foorumeita –hankekokonaisuudelle.

Puolitoista vuotta kestävässä hankkeessa testataan erilaisia toimintamalleja ja keinoja, joilla asukkaat pääsevät osallistumaan kaupungin kehittämiseen entistä monimuotoisemmin. Tavoitteena on myös tehdä demokraattisen päätöksenteon prosessia tunnetuksi ja viestiä asukkaiden mahdollisuuksista vaikuttaa päätöksentekoon.

Hankkeen avulla halutaan myös nostaa kirjastojen profiilia luonnollisena kohtaamispaikkana, tilana ja ympäristönä kaikille kaupungin toimijoille ja erilaisille tapahtumille.

”Etsimme käytännönläheisiä toimintamalleja, joilla kaupungin päättäjien ja virkamiesten sekä asukkaiden välistä vuoropuhelua voidaan kehittää ja monipuolistaa kirjaston avulla. Testaamme erilaisia malleja ja työstämme parhaista ratkaisuista uusia käyttökelpoisia toimintatapoja”, kertoo projektikoordinaattori Anne Pelkonen. ”Kohderyhmänä ovat kaikki kaupungin asukkaat koko Paraisten kaupungin alueella.”

Paraisten kirjastoihin kuuluvat pääkirjasto Paraisilla ja lähikirjastot Nauvossa, Korppoossa, Houtskarissa sekä Iniössä.

Hankeaika: 1.4.2022-31.12.2023 Rahoitus:Lounais-Suomen aluehallintovirasto ja Paraisten kaupunki Projektikoordinaattori: Anne Pelkonen, puh. 045 1149 691, dialogi.kirjasto@parainen.fi

 

 

Paraisten helmet
 

Pargas pärlor – Paraisten helmet hankkeen tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa Paraisilla vuosina 2020-2022. Hankkeessa tehdään luontokartoituksia sekä perinnebiotooppien ja metsäisten elinympäristöjen kunnostus- ja hoitotöitä Långholmenin ja Norrbyholmenin saarilla. Hanke toteutetaan Ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelman turvin.

Hankekausi: 4.8.2020-30.9.2023
Kokonaisbudjetti: 124 250 €
Rahoitus: Ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelma
Hankevastaava: Helena Särkijärvi, puh. 040 820 7430

 

Arc Gate – Innovative Service Points for Maritime Tourists

 

Arc Gate – Innovative Service Points for Maritime Tourists –hanke kehittää palvelutasoa saaristossa ns. tukikohdissa, vaihtopaikoissa, joihin tullaan yhdellä kulkuvälineellä (henkilöautolla, linja-autolla) ja joista matka usein jatkuu toisella kulkuvälineellä (lautalla, yhteysaluksella).

Paraisten tavoitteena hankkeessa on kehittää palveluja neljässä satamassa. Nauvon vierasvenesatama on kaupunkimme matkailun solmukohta ja hankesuunnitelman mukaan sinne asennetaan sähköpyörien latausasema. Latausasema toimii aurinkopaneeleilla ja siinä on myös säilytyslokeroita ja mahdollisuus ladata muitakin sähkölaitteita, kuten puhelimia. Satamaan asennetaan lisäksi digitaalinen infotaulu, josta näkee aikatauluja ja karttoja sekä tietoja alueen palveluista ja tapahtumista. Tällainen digitaalinen infotaulu asennetaan myös Heponiemeen, Pärnäisiin sekä Galtbyhyn.

Hankkeen pääkumppanina toimii Region Stockholm ja yhteistyökumppaneina Paraisten kaupunki, Kemiönsaaren kunta ja Raaseporin kaupunki.

Hankeaika: 1.5.2020-31.12.2022
Kokonaisbudjetti: Noin 1,1 miljoonaa euroa
Rahoittaja: Central Baltic
Paraisten yhteyshenkilö: Siv Holmgren, puh. 040 352 3799

 

 

MÅSSE (Mikroföretagen i Åboland i samarbete för Skärgårdshavet och Effekt)
 

MÅSSE-hankkeessa keskiössä ovat sekä Saaristomeren Unesco-biosfäärialue että paikalliset yrittäjät. Ympäristöhankkeen avulla Kemiönsaaren kunta ja Paraisten kaupunki haluavat yhdessä tuoda esiin pienyrittäjiä saariston kestävään kehitykseen tähtäävässä työssä.

Saaristomeri tarvitsee konkreettisia parannustoimia, ja sen tilaa voidaan parantaa paikallisten toimien avulla. Samanaikaisesti elinkeinoelämällä, ja erityisesti Turunmaan kannalta tärkeillä palvelualoilla, on edelleen edessään suuria haasteita. Turunmaan elinkeinoelämälle on ominaista monialaisuus ja pienyrittäjyys. Hankkeen tavoitteena on siten yhdessä pienyrittäjien kanssa löytää innovatiivisia tapoja harjoittaa liiketoimintaa paikkakunnalla myös tulevaisuudessa. Työn lähtökohtia ovat myönteinen suhtautuminen saariston kehittämiseen sekä Saaristomeren tilan parantaminen. Muun muassa energian, palvelujen digitalisoitumisen ja uusien asiakasryhmien kaltaisten tekijöiden ennakoidaan vaikuttavan yrityksiin monin tavoin.

Käytännössä hankkeella pyritään

 • korostamaan paikallisten pienyritysten roolia Saaristomeren hyväksi tehtävässä työssä (yritysfokus)
 • vakiinnuttamaan organisoitu toimintatapa / yhteistyöfoorumi ja konkreettisia toimenpiteitä Saaristomeren tilan parantamiseksi (yhteistyöorganisaatio)
 • luomaan konkreettisia työkaluja turunmaalaisten yritysten käyttöön (toimintasuunnitelma)
 • selvittämään mahdollisuudet direktiivin/sopimuksen tekemiseen, johon on koottu paikallisten toimijoiden esittämät Saaristomeren hyväksi tehtävät toimet, joihin he sitoutuvat (direktiivi)
 • suunnittelemaan suurempia yhteistyöhankkeita (Central Baltic) ja rahoitusta yritysten toimenpiteisiin (hankesuunnitelmat).

Lisäksi hanke liittyy vahvasti kunnan tulevaan uuteen ympäristöohjelmaan. Ympäristöohjelmassa painotetaan asioita, joita kunta voi oman toimintansa pohjalta tehdä paikallisen ympäristön ja ilmaston hyväksi.

Hanke osarahoitetaan AKKE-rahoituksella (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen) Varsinais-Suomen liiton kautta. Kemiönsaari toteuttaa hankkeen yhteistyössä Paraisten kaupungin kanssa.

Hankeaika: 1.2.2022–30.6.2023
Kokonaisbudjetti: 76 440 €
Hankevastaava: Julia Ajanko, puh. 040 511 8076