Byggtida syner

Byggtida inspektioner och granskningar


I lovbeslutet framgår det vilka syneförrättningar arbetsledaren ska begära av byggnadstillsynen under byggnadsarbetets förlopp. Antalet syner varierar från fall till fall, och därför bör behovet av nedannämnda syner kontrolleras i lovbeslutet.


I allmänhet använda syner:

Inledande möte
När det gäller byggnadsprojekt som kräver byggnadslov krävs det nästan alltid ett inledande möte (bostadshus och större fritidshus). Vid det inledande mötet kan man precisera vad som krävs av den som påbörjar byggprojektet för att omsorgsplikten vid byggande ska uppfyllas. Med omsorgsplikt avses här bl.a. att den som inleder ett byggprojekt bär ansvaret för att planerna och byggloven är förenliga med lagar och förordningar. Vid det inledande mötet strävar man efter att försäkra sig om att den som påbörjar byggprojektet har en tillräckligt behörig personal för att förverkliga projektet.

Vid det inledande mötet: den som påbörjar byggprojektet, den ansvariga arbetsledaren, huvudprojekteraren, den ansvariga arbetsledaren och möjligtvis annan sakkunnig som byggnadstillsyningen kräver.

 

Anmälan om påbörjande av byggnadsarbete
Påbörjandet meddelas till byggnadstillsynen

per telefon 040 488 6080 eller e-post

Byggnadsarbeten skall påbörjas inom 3 år efter att bygglov beviljats.

Utmärkning av byggnadens plats i terrängen
Byggnadens plats och höjdläge markeras i terrängen innan byggandet kan påbörjas. Den ansvariga byggmästaren eller byggaren själv beställer utmärkningen och den kan utföras efter att byggnadslovet vunnit laga kraft eller efter att en garantisumma för att få inleda byggandet tidigare har betalats. Vi rekommenderar att bygga linjebockar före byggplatsens utmärkning.

Kostnaden för utmärkningen ingår i byggnadslovets avgift.

Utmärkningen beställs via Markanvändningens mätchef , tfn 050 5365556, och utförs av en mätgrupp.
S O M M A R I N F O
Markanvändnings-enheten är stängd julimånaden.

Utmärkningar av byggplatser, lägessyner och kartpaket levereras inte under nämnda tid.

I vissa fall beställs dock utmärkningen av byggnadstillsynen. Det gäller fritidsbostäder, bastur och ekonomibyggnader utanför detaljplanerat område i de tidigare skärgårdskommunerna enligt följande:

Nagu, tfn 0400 536 532
Korpo, Houtskär och Iniö tfn 040 488 5914

Observera att separat lägessyn gjord av mätningsavdelningen skall utföras för alla nybyggen på detaljplanerade områden samt även för alla egnahemsbyggnader utanför detaljplanerat område.

Lägessyn
På detaljplaneområden granskar stadens mätningsenhet byggnadens plats och höjdläge. På glesbygden förrättar byggnadsinspektören lägessyn. Med granskningarna säkerställs att den uppförda byggnaden är till storleken i enlighet ned bygglovet, att den byggts på den plats och i det höjdläge som anges i lovet. Lägessyn ska beställas när byggnadssockeln har färdigställts.

Den ansvarige byggmästaren ska beställa synen via Mätningsbyråns mätchef tfn 050 5365556.

Skorstens-/kanalsyn
Den ansvariga arbetsledaren för byggnadsarbetet granskar skorstenen/rökkanalerna och verifierar granskningen med kvittering i skorstensgranskningsprotokollet samt i byggplatsens dagbok. Dagboken uppvisas vid slutsynen.

Konstruktionssyn
Konstruktionssyn kan begäras när det bärande konstruktionerna och vattentaket har byggts och konstruktionerna är synliga. Begäran om konstruktionssyn beställs av ansvariga arbetsledaren riktas till byggnadstillsynen.

Inspektion av vatten- och avloppsanläggningar 
FVA arbetsledaren granskar alla vatten- och avloppsanläggningar och kvitterar sin syneförrättning i byggnadsarbetets granskningsprotokoll. Granskningsprotokollet ges i samband med slutsynen.

Inspektion av ventilationsanläggningar 
Ventilationsanläggningarna granskas när anläggningarna har installerats. Den ansvariga vent. arbetsledaren granskar installationerna och kvitterar granskningen i granskningsprotokollet. Granskningsprotokollet ges i samband med slutsynen.

Partiell slutsyn (ibruktagningssyn)
Innan man kan flytta in eller ta i bruk den uppförda byggnaden ska en partiell slutsyn förrättas i byggnaden, d.v.s. en ibruktagningssyn. Den partiella slutsynen kan göras för hela byggnaden eller till den del som i synen konstateras vara säker, hälsosam och användbar (MBL 153 §). Vid den partiella slutsynen ska byggnaden till de delar som tas i bruk fylla kraven på hälsa och säkerhet.

Vid den partiella slutsynen ska åtminstone följande beaktas:

 • reservera på förhand tillräckligt med tid för den partiella slutsynen med tanke på eventuellt ibruktagande
 • försäkra dig om att villkoren i bygglovet har beaktats
 • husets nummerskylt (eller vid behov flera) ska vara monterad på en tydlig plats på väggen, där den lätt kan ses från vägen
 • att överenskommelse om avfallshantering har gjorts
 • att husstegar, takstegar, takbryggor och snöhinder har monterats
 • att räckena har monterats
 • att skorstens-/kanalgranskning har gjorts
 • att vatten- och avloppsanläggningarna har granskats och granskningen protokollförts
 • att elanordningarna har granskats och granskningen protokollförts
 • att IV granskningen har utförts
 • övre våningen ska ha nödutgång från varje sovrum (alla våningar bör ha ett fönster med fasta beslag)
 • brandvarnarna ska vara monterade och aktiverade
 • branddörrar och fönster ska vara monterade samt brickor som anger typgodkännande ska vara synliga 

Slutsyn 
Genom att slutsynen har förrättats avslutas byggnadsprojektet. Efter slutsynen upphör såväl huvudprojekterarens som den ansvariga arbetsledarens ansvar. Förutsättningen för att slutsynen ska förrättas är att alla nödvändiga syneförrättningar som har angetts i bygglovet har hållits och byggnadsarbetena är till alla delar färdiga. Byggnaden med omgivning, d.v.s. även gårdsområdet, ska till alla delar kunna tas i bruk. Vid slutsynen företas för byggnadstillsynen Byggnadens bruks- och underhållsanvisning, som eventuellt har krävts i bygglovet. Vid varje slutsyn bör det framvisas ett intyg från skattemyndigheterna över utfört arbete, gäller privat personer.

Ansvariga arbetsledaren svarar för beställning av syner i anslutning till bygglovet. Arbetsledaren ska även närvara vid synerna.

Syner och inspektioner bokas på numret 040 488 6080.