Innehållspublicerare

null Pargas stads miljöskyddsföreskrifter
26.02.2018

Pargas stadsfullmäktige godkände vid sitt möte 13.2.2018 § 9 stadsstyrelsens förslag till Pargas stads reviderade miljöskyddsföreskrifter.

Miljöskyddsföreskrifterna är uppgjorda enligt 202 § i miljöskyddslagen (527/2014) som ger kommunerna möjlighet att inom sitt område fastställa sådana allmänna föreskrifter som är påkallade av de lokala förhållandena. I föreskrifterna finns bestämmelser angående vattenskydd och avledning av avloppsvatten, djurhållning och gödselhantering, luftvård, bullerbekämpning samt avfall och kemikalier.

De reviderade miljöskyddsföreskrifterna träder i kraft när stadsfullmäktiges beslut vunnit laga kraft och ersätter de av stadsfullmäktige i Väståboland 6.9.2011 godkända miljöskyddsföreskrifterna.

Beslutet finns att läsa här.

Pargas 26.2.2018
Stadsstyrelsen