Innehållspublicerare

null Stiftelse grundad för att befrämja Ålövikens tillstånd
07.09.2020

Stiftelse grundad för att befrämja Ålövikens (Pargas sötvattenbassäng) tillstånd


Stiftelsen för Ålöviken sr har grundats av Pargas stad, Nordkalk, Finnsementti och Paroc.
Registreringen vid Patent och registerstyrelsen har skett 21.7.2020. Stiftelsens styrelse består år
2020 av Kurt Lundqvist, ordförande, Kari Penttinen, viceordförande, Sanna Autio, Petteri Koukku,
Stefan Lindfors och Gert Wahtera.

Stiftelsens ändamål är enligt stadgarna, att utveckla Ålöviken genom att befrämja vattenvård,
miljövård och naturvård i viken och dess omgivning. Stiftelsens ändamål är också att förbättra
tillståndet i viken genom informations-, utrednings- och underhållsåtgärder. Stiftelsen arbetar för
att befrämja samarbetet i miljövårdsfrågor mellan olika aktörer som verkar i och vid Ålöviken.
Verksamheten inleds med en kartläggning av nuläget i bassängen och jämförelse av resultaten
med tidigare undersökningar. Som en första konkret åtgärd undersöks belastningen som kommer
via de åtta största bäckarna som rinner ut i Ålöviken. Undersökningen är ett samprojekt mellan
Stiftelsen för Ålöviken sr och Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry och pågår hösten 2020
och våren 2021.

Stiftelsens arbete i Ålöviken kan stödas genom donationer för att finansiera åtgärderna. Stiftelsen
inbjuder intresserade att delta i det konkreta arbetet när det är möjligt. Ett diskussionstillfälle för
markägare och personer bosatta runt Sötvattenbassängen samt övriga intresserade ordnas när
omständigheterna möjliggör ett tryggt möte. En riktgivande åtgärdsplan för Ålöviken för åren
2020-2022 kommer att göras upp. Planen skall ligga som grund för ansökan om finansiering från
olika instanser.

Underhållet av slussen, byängsbäckens pumpstation, kontrollen av vattenkvaliteten i Ålöviken
(Pargas sötvattenbassäng) vart tredje år, samt övriga av domstol ålagda ansvar har överförts på
Pargas stad och hör inte till stiftelsens verksamhet.