Innehållspublicerare

null Brava! Bravissima! – sådant är det unika lärcentret Brava i Pargas
09.11.2023

Brava är Pargas nya tvåspråkiga lärcenter som öppnade sina dörrar för 740 elever i augusti.

Brava lärcenter som tog emot eleverna för första gången i augusti erbjuder moderna lokaler som stödjer lärande. En stor del av utrymmena används för tillfället gemensamt av Paraistenseudun koulu, Paraisten lukio, Sarlinska skolan och Pargas svenska gymnasium.

Tanken om ett nytt lärcenter i Pargas föddes år 2019 när problem med inomhusluften uppdagades i byggnaderna på Skolgatan. Byggarbetena inleddes år 2021 och två år senare fick totalt 740 elever stiga in genom dörrarna till det nya Brava.

Niondeklassarna i Sarlinska skolan Melinda Bergman, Soraya Kraufvelin, Adrian Liljeström, Elliot Heinonen, Leo Waldén och sjundeklassaren Vilma Rantapaju är eniga om att Brava är bättre än deras gamla skola.

- Det var kul att inleda det nya läsåret i en ny byggnad. I början var det dock lite svårt att hitta rätt, säger Heinonen med ett skratt.

- Det är fint att man satsat på den nya skolbyggnaden. Jag gillar särskilt musikklassrummet där det finns mycket nytt, en studio och en scen där man kan uppföra musik, fortsätter Waldén.

Eleverna berömmer också den moderna och harmoniska atmosfären.

- Här är på sätt och vis lugnare än i vår gamla skola, den nya byggnaden är inte full med saker. För mig är det mindre stressande när miljön är simplare och på sätt och vis tommare, säger Kraufvelin.

- I Brava är allt bättre än i vår gamla skola. Inomhusluften är bättre, klassrummet för huslig ekonomi är fräschare och inredningen är bättre, sammanfattar Liljeström.

En satsning som måste göras

Brava är Pargas stads största enskilda satsning med en budget på över 20 miljoner euro.
– Beslutsfattarna i staden var eniga om att den här satsningen måste göras. Det är vi verkligt tacksamma över, framhåller Ulrika Lundberg.

– Det finns inget liknande någon annanstans. Här arbetar man över språkgränserna, i två högstadier och gymnasier samt i yrkesskolan och medborgarinstitutet som också finns här. En kombination som den här har inte funnits någon annanstans. Detta erbjuder fina, spännande möjligheter där fantasin får löpa fritt, fortsätter Lundberg.

Lokalerna i Brava används till stor del gemensamt av skolorna, men eleverna har egna så kallade hembon. Målet med Brava är att stödja samarbete och gemenskap mellan de olika användargrupperna och möjliggöra en levande tvåspråkighet. Ett konkret exempel på samarbetet mellan det finskspråkiga och det svenskspråkiga gymnasiet är studentskrivningarna som ordnas i samma lokal.

– Dessa lokaler bygger broar mellan människorna. Brava har ett gemensamt kansli och en styrhytt för studiehandledarna. Här är vi grannar och det är naturligt att gå och prata med kollegerna när till exempel klassrummen för konstämnen eller naturvetenskaper är bredvid varandra, säger rektorn för Paraisten lukio Ari Rintanen.

- Det är en otroligt stor fördel att rektorn har en kollega i närheten. Arbetet som rektor är ofta ganska ensamt. Nu har vi mycket kunnande och kunskap under samma tak. Vi har också en gemensam skolhandledare, Jessica Sjöholm, som arbetar i alla skolor, fortsätter rektorn för Sarlinska skolan Christa Andersson.

Vad innebär det att vara bravait?

Brava har också en ny logotyp vars design utarbetades av kommunikationsbyrån Å Communications som länge samarbetat med Pargas stad.

– Designarbetet skedde i nära samarbete med stadens kommunikation och sektor för fostran och utbildning. Till en början kartlade vi kundens önskemål och på basen av dem fick jag som designer fria händer att skapa logotypen, berättar grafikern Jake Papinaho.

Utmaningen med att bygga ett varumärke för Brava var att lärcentret inte är en enskild aktör, utan en sammanslutning av olika aktörer, kring vilken en enhetlig identitet ska byggas. I designarbetet ville man betona känslan av att vara en “bravait” – det vill säga att Brava är mer än bara en byggnad.

Fastän de nya eleverna i Brava har varit nöjda med skollokalerna saknar de ännu vissa saker.

- Här finns inget område med soffor. Dessutom skulle det vara bra att få bänkar utanför klassrummen. Nu måste vi sitta på golvet, berättar eleverna Bergman, Kraufvelin, Liljeström, Heinonen, Waldén och Rantapaju från Sarlinska skolan.

Hela lärcentret med tillhörande gröna gårdsområden blir klart under år 2024. I anslutning till lärcentret byggs också en idrottshall.

Adressen till Brava lärcenter är Skolgatan 16.Utbildningscheferna i Pargas stad Katriina Sulonen och Ulrika Lundberg utgick i planeringsarbetet med både rektorerna och en tjänstedesigner från att utarbeta en vision för det nya lärcentret år 2020.

Visionen sammanfattades i fyra punkter som sammankopplar pedagogik och lärmiljö:

1) inspirerande lärmiljö och kreativitetscentrum som är en attraktionsfaktor för staden,

2) flexibla lokaler för olika användar- och intressegrupper med stöd för samarbete och gemenskap,

3) fungerande högklassiga, estetiska och hållbara lokallösningar på lång sikt och

4) välmående användare, en levande tvåspråkighet.

– Framtiden utvisar hur visionen förverkligas, men det känns som att vi var ganska kloka år 2020, säger Sulonen med ett leende.