Innehållspublicerare

null Offentlig kungörelse, beslut enligt vattenlagen
02.09.2021

OFFENTLIG KUNGÖRELSE

Beslut enligt vattenlagen 


Kungörelsens publiceringsdatum
2.9.2021

Datum för delfående av beslut
Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerades, dvs. 9.9.2021.

Sökande
xx, xx

Ärende
Avledning av dikesvatten på fastigheterna 445-586-4-37 och 445-586-7-3, Qviflax, Nagu 
Framläggande av beslutet för allmänheten
Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 2.9 – 8.10.2021 på Pargas stads webbplats www.pargas.fi > Kungörelser.
Bygg- och miljönämndens beslut 25.8.2021 §134

Sökande av ändring
Det här beslutet kan överklagas genom att anföra besvär till Vasa förvaltningsdomstol senast 30 dagar efter delfåendet av beslutet. Besvärsskriften med bilagor ska lämnas in till Vasa förvaltningsdomstols registratorskontor. Närmare anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet. Besvärstiden upphör 8.10.2021.

Tilläggsuppgifter
Tilläggsuppgifter ges av miljövårdsinspektör Petri Huovila, tel. 050 464 6866, eller miljövårdschef Carl-Sture Österman, tel. 044 458 5927.

Pargas 2.9.2021

Bygg- och miljönämnden