Innehållspublicerare

null Hälsovården informerar
25.05.2021

Hälsovården informerar

 

14.2.2022

Tidvis dålig hörbarhet på telefonlinjerna inom hälsovården

Utmaningar i stadens datatrafiknätverk påverkar telefonsamtalens kvalitet och hörbarheten är stundvis dålig. Problemet har utretts en tid och är under arbete.

 • Vid akuta, jourmässiga ärenden ska man ringa till numret 02 454 5200 vardagar kl. 8 – 16.
 • Sedvanlig tidsbokning: tfn 02 454 5200 vardagar kl. 9 – 13.
 • I brådskande nödsituation ring 112!

Vi påminner om att det även går att boka vissa tider elektroniskt via stadens webbtjänst, som till exempel tider till laboratorium för provtagning, coronavaccination samt att vi har OmaOlo-tjänsten i bruk: https://www.pargas.fi/sv/web/pargas/etjanster

Tack för er förståelse!


10.1.2022

Telefonlinjerna överbelastade

Hälsostationerna beklagar att telefonlinjerna är överbelastade. Orsaken är samtal som berör den försämrade coronasituationen i regionen.  Tyvärr är hälsostationerna också underbemannade p.g.a personalbrist.

 • Vid akuta, jourmässiga ärenden ska man ringa till numret 02 454 5200 vardagar kl. 8 – 16.
 • Sedvanlig tidsbokning: tfn 02 454 5200 vardagar kl. 9 – 13.
 • I brådskande nödsituation ring 112!

Vi påminner om att det även går att boka vissa tider elektroniskt via stadens webbtjänst, som till exempel tider till laboratorium för provtagning, coronavaccination samt att vi har OmaOlo-tjänsten i bruk: https://www.pargas.fi/sv/web/pargas/etjanster

Vi gör så gott vi kan! Tack för er förståelse!


12.11.2021

Pargas stads smittskydd meddelar:

Fyra patienter har konstaterats vara Covid-positiva på Geriatriska avdelningen inom hälsovården i Pargas. En del av avdelningen sk. Slussen, är isolerad till och med 25.11 och denna del kan under tiden inte besökas. Om möjligt undviks besök till avdelningen fram till 25.11. Av eventuella besökare förutsätts att man kommer frisk och använder ansiktsmask samt handhar god handhygien. Smittskyddet uppmanar invånarna att vaccinera sig mot covid-19.


8.11.2021

Telefonlinjerna överbelastade

Hälsostationerna beklagar att telefonlinjerna är överbelastade. Orsaken är många samtal gällande coronaviruset och flunssa. Tyvärr är hälsostationerna också underbemannade p.g.a att också vårdpersonalen insjuknat.

 • Vid akuta, jourmässiga ärenden ska man ringa till numret 02 454 5200 vardagar kl. 8 – 16.
 • Sedvanlig tidsbokning: tfn 02 454 5200 vardagar kl. 9 – 13.
 • I brådskande nödsituation ring 112!

Vi påminner om att det även går att boka vissa tider elektroniskt via stadens webbtjänst, som till exempel tider till laboratorium för provtagning, coronavaccinationd tid: https://www.pargas.fi/sv/web/pargas/etjanster

Vi jobbar för att förbättra servicen. Tack för er förståelse!5.11.2021

Coronasituationen har under de senaste veckorna blivit sämre i Pargas. Under den här veckan har det konstaterats 15 nya fall hittills bland annat i Kirjala daghem, Koivuhaan koulu och på geriatriska avdelningen i Pargas. Flera olika smittkedjor har påträffats. Smittskyddet jobbar med detta och alla exponerade kontaktas under fredagen.

Smittskyddet vill också uppmana alla att fortsättningsvis hålla avstånd och använda ansiktsmask.


Tredje coronavaccinationen

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar en tredje coronavaccindos;

Personer som har kraftigt nedsatt immunförsvar kan ta tredje coronavaccindosen när det gått minst två månader sedan andra dosen. Alla de övriga grupperna kan ta tredje dosen när det har gått minst 6 månader sedan andra dosen.

Tredje dosen rekommenderas inte till män under 30 år om de inte hör till riskgrupp 1 eller 2 eller till gruppen som har kraftigt nedsatt immunförsvar.
 

De +85 åringarna som saknar hemvård, kommer att bli uppringda från hälsocentralen och bli erbjudna tid för både tredje coronavaccinationsdosen samt säsonginfluensavaccinationen.

Vaccinationerna ges under november månad på samma ställe där coronavaccinationerna ges.

Personer som har regelbunden hemvård får sin tredje coronavaccindos samt säsonginfluensavaccinet av hemvården.
 

Tider kan beställas via stadens webbplats www.pargas.fi/sv/etjanster eller genom att ringa hälsocentralens tidsbeställningsnummer 02 4545200 vardagar kl. 9 – 13. Vaccinationsmottagningen i Pargas finns bredvid hälsostationen (Vapparvägen 15), skyltning finns (blåa stora skyltar med Covid-19 vaccinering).

tidsbeställningsnummer 02 4545200 vardagar kl. 9 – 13 eller via stadens webbplats


Hälsocentralen informerar om coronaviruset (Covid-19)
 

Coronaviruset förorsakar feber, halsont, hosta, andnöd, snuva, försämrat smak- och  luktsinne. I samband med dessa symtom kan även huvudvärk, trötthet, muskelvärk och magbesvär förekomma. En del insjuknade kan drabbas av lunginflammation.  

Inkubationstiden är i medeltal 5 - 6 dygn, men kan vara allt mellan 1 - 14 dygn. Smitta kan uppstå vid närkontakt med en coronaviruspositiv person och smitta kan ha skett 1-2 dygn före  symtomen uppträder.  

Över 70 åringar kan ha större benägenhet att få en mer allvarlig coronavirusinfektion. Likaså personer med grundsjukdomar som avsevärt försämrar lungornas eller hjärtats funktion eller kroppens motståndskraft. Övervikt (BMI över 40) samt daglig tobaksrökning  kan också öka risken för allvarligare insjuknande. 

Du kan följa med uppdaterad information via Institutet för hälsa och välfärds hemsida https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19  och sjukvårdsdistriktets hemsida www.vsshp.fi.  Hälsocentralerna samarbetar med sjukvårdsdistriktet och följer de direktiv som Institutet för hälsa och välfärd ger ut. 

Coronatestning    

Om du får symptom kan du använda dej av Omaolo för att bedöma ditt behov av vård eller ringa till hälsocentralen och boka tid till en coronatest, inte gå dit direkt på besök! Per telefon 02 454 5200 (vardagar kl 8-16) får du information om hur vården går vidare. 

För tillfället tar det ca 1- 2 dagar innan Covid testresultatet är klart. Ett textmeddelande skickas om såväl positivt som negativt testresultat till patienten eller vårdnadshavare. Om resultatet är positivt, blir patienten eller vårdnadshavare också alltid kontaktad per telefon av sjukvårdspersonal. Telefonnumret kontrolleras när patienten får remiss för provtagning. Svaret kan också läsas i www.omakanta.fi.

Coronatesterna tas vid Pargas hälsocentrals infektionspoliklinik, ingången är ca 30 m till höger, från hälsocentralens huvudingång, på samma plan, skyltning finns. Liknande infektionspolikliniker finns vid alla skärgårdens hälsostationer. Ansiktsmask rekommenderas vid alla besök till hälsocentralen.  Mottagning och testning endast med tidsbeställning och alltid telefonkontakt före besöket, tel 02 454 5200 kl. 8 – 16 (vardagar). 

Hälsocentralernas övriga jourverksamhet fungerar normalt. Om du har symtom som kräver vård, ta kontakt per telefon till jouren för bedömning av vårdbehovet: Pargas hälsocentral, tel. 02 454 5220, vardagar kl. 8–16 (svarar för hela området; Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö) 

Coronavirussmitta såsom även andra luftvägsinfektioner kan man bäst förebygga genom god hand- och hostningshygien. Hosta eller nys mot din egen överarm eller i en engångspappersnäsduk som du direkt slänger. Tvätta händerna ofta och tillräckligt länge. Använd handdesinfektionsmedel alltid när du ser att det erbjuds. Använd ansiktsmask när du besöker butik eller allmänna platser. Håll säkerhetsavstånd på minst 2 m till andra personer.  Tillsvidare gäller dessa rekommendationer även om du blivit vaccinerad. 

Info på arabiska
Info på somaliska
Info på ryska
Info på estniska
Info på engelska


THL har uppdaterat sina direktiv om coronatestning av barn

(14.9.2020)

Hur kan barn skyddas mot coronavirussmitta?
Barn kan skyddas mot infektion på samma sätt som vuxna. Hand- och hosthygienen är viktig, och kontakt med insjuknade personer bör undvikas.

Hur kan man motverka smitta i lekparker?
Man får besöka lekparker om man är frisk. För att minimera risken för smitta bör man tvätta händerna direkt efter leken. Fysisk närkontakt bör undvikas så långt det är möjligt och en vuxen bör gärna vara med och påminna om detta.  

Vad ska man göra om barnet får symptom som stämmer överens med coronavirusinfektion?
Om vårdnadshavaren märker att ett barn har symptom som stämmer överens med coronavirusinfektion får inte barnet gå till skolan eller dagis.

Barnet ska testas om vårdnadshavaren eller en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården bedömer att barnets symptom stämmer överens med symptombilden för coronavirusinfektion.
Symptom för coronavirusinfektion

Särskilt viktigt är att också barn med lindriga symptom testas omgående om barnet eller någon i familjen har exponerats för ett bekräftat fall av coronavirusinfektion eller har varit på utlandsresa under de senaste 14 dygnen.

 • Om ett barn under skolåldern har lindriga symptom kan man hålla barnet hemma och följa med symptomen i några dagar utan att ta in barnet på test. Symptomen räknas som lindriga om barnet är piggt och orkar leka, även om barnet har snuva, hosta och feber. Så länge symptomen pågår får inte barnet gå till dagis. Om symptomen upphör helt och hållet behöver man inte gå på test, och barnet kan återvända till dagis efter minst en symptomfri dag. Om symptomen fortsätter är det angeläget att utreda om de beror på coronavirusinfektion. 
 • Skolbarn är inte sjuka lika ofta som mindre barn, så för deras del är risken för coronavirusinfektion större. Ett coronatest är alltid på sin plats om ett barn eller en ungdom i skolåldern har symptom som stämmer överens med coronavirusinfektion.     
 • Om barnet har allergisk snuva, nyser sporadiskt eller om näsan rinner utomhus men inte inomhus får barnet gå till skolan eller dagis, förutsatt att barnets tillstånd i övrigt är normalt och att barnet inte visar symptom på infektion.

Vad gör man efter ett test?
Om testresultatet är negativt kan barnet gå till skolan eller dagis så fort barnet är på bättringsväg, även om symptomen inte har försvunnit helt och hållet.

Om barnet testas men resultatet dröjer kan barnet gå till skolan eller dagis efter minst en symptomfri dag, förutsatt att barnet så vitt man vet inte har exponerats för ett bekräftat fall av coronavirusinfektion och ingen i familjen har varit på utlandsresa under de senaste 14 dygnen.

Om barn och vuxna i samma familj har insjuknat samtidigt och den vuxnas testresultat är negativt behöver man inte testa barnen. Om det bara är barnen som har symptom räcker det med att ett av dem testas. Ungdomar och vuxna med symptom bör dock alltid testa sig även om barnets testresultat är negativt.

Om luftvägssymptomen pågår en längre tid och symptombilden inte förändras behöver inte barnet testas flera gånger.

Skolor och småbarnspedagogik får inte kräva intyg på negativt testresultat.

Tandvården informerar

(29.6.2021)

 • Vi följer fortfarande med Covid-19 epidemin och myndigheternas råd och rekommendationer samt vid behov justerar vår verksamhet efter dessa. 
 • All tidsbokning,  gällande icke-brådskande och akut tandvård, bedöms alltid individuellt för varje patient.
 • All kontakt till tandvården önskas ske via telefon! Ring tidsbeställningen (tel.02-4545300)
 • Då ni bokar tid berätta ifall ni har flunssasymptom, magont, har varit på resa, är satt i karantän, eller om Coronablinkern har meddelat om eventuell exponering. Ifall något av de ovannämnda berör er, så var vänlig och inhibera tiden ni har bokad.
 • Kom till tandvården fullt frisk!
 • Kom till det inbokade besöket punktligt, endast behövlig följeslagare med. Använd ansiktsmask och decinfiera händerna då ni kommer in till tandvården.
 • Du kommer väl ihåg den egna dagliga hemvården av tänderna:
 • Rengör tänderna morgon och kväll: borsta tänderna med fluortandkräm och putsa även mellan tänderna. Försök att ha regelbundna måltider: ät bara 5–6 gånger per dag (tänderna tål bara 5–6 syraangrepp per dag) och undvik att småäta. Drick vatten mellan måltiderna.
 •  Sjukvårdsdistriktets kvälls-, veckosluts- och vardagshelgers jour är verksam


Rådgivningen informerar

(16.9.2020)

För att minimera smittorisken för Corona, önskar vi att så få kunder som möjligt rör sig i våra mottagningsutrymmen. Till mödra- och barnrådgivningens besök är båda föräldrarna välkomna. I mån av möjlighet bör syskon stanna hemma.

Kom gärna ensam till ditt besök på preventivrådgivningen. 

 • Besök rådgivningen enbart då du är frisk.
 • Observera god handhygien! Tvätta dina händer och använd handsprit då du kommer till rådgivningen och när du går därifrån.
 • Håll fysiskt avstånd till andra personer i väntrummet.
   

Hälsocentralens bäddavdelningar, boendeserviceenheter, hemvården

Efter att ha bedömt coronavirusepidemiläget i landet som lugnt, hävde regeringen beredskapslagen 17.06.2020. Samtidigt hävdes förbudet att besöka vårdinrättningar och äldreboenden, även om det fortfarande  rekommenderas försiktighet i ordnandet av utomstående besök på enheterna. Social- och hälsovårdsministeriet har 24.06.2020 förtydligat att klienternas och patienternas möjlighet till att träffa sina anhöriga ska möjliggöras på ett tryggt sätt. Med stöd av smittskyddslagen kan enheter i samråd med smittskyddsansvariga och beroende på coronaepidemiläget avgöra hur rekommendationerna förverkligas i kommunerna. 

Den 24.06.2020 fattade Pargas stads smittskyddsansvariga tillsammans med social- och hälsovårdens ledning beslut om besök vid vårdinrättningar och äldreboenden inom staden. Enheternas förmän ansvarar tillsammans med äldreomsorgschefen och vårdchefen om arrangemangen kring besök. Vid behov kan smittskyddsansvariga rådfrågas. Besök ordnas enligt följande:

 • Besökarna ska vara friska och symptomfria
 • Besöken ordnas i mån av möjlighet utomhus eller avskiljt utrymme
 • Allmänna utrymmen där klienter/patienter vistas, används inte av besökare
 • Besök rekommederas inte i kundrummen
 • Klienter/patienter i terminalvård har möjlighet att träffa anhöriga i sitt rum. Då förutsätts att besökaren använder kirurgiskt mun-nässkydd
 • Besök rekommenderas för 1-2 anhöriga för att begränsa antal besökare
 • Besöken överenskoms på förhand med förmannen eller ansvarig skötare
 • Personalen ger anvisningar i handhygien och vid behov övrigt att beakta på förhand
 • Trygghetsavstånd på 1-2 m följs på enheterna (även vid tex. matbord på gemensamma utrymmen)
 • Klienter och patienter uppmuntras till att vara fysiskt aktiva och röra på sig på enheten och gärna utomhus i frisk luft

Beroende av coronavirusepidemiläget kan restriktioner återupptas!

Hemvården följer sjukvårdsdistriktets direktiv gällande skyddsutrustning. Vid kontakt med kunder som inte har symtom, används inte skyddsutrustning. Skyddsutrustning används endast ifall kunden själv har förkylningssymtom. 
 

Kom ihåg god hand- och hostningshygien!

Coronavirussmitta såsom även andra luftvägsinfektioner kan man bäst förebygga genom god hand- och hostningshygien.  Hosta eller nys mot din egen överarm eller i en engångspappersnäsduk. Rör inte dina ögon, näsa eller mun om du inte just har tvättat händerna. Tvätta händerna ofta och på rätt sätt. Du skall alltid tvätta händerna när du kommer in utifrån, före matlagning och måltider, efter toalettbesök, när du hostat eller nyst.   Om du inte har tillgång till handtvätt kan du också använda handdesinfektionsmedel.

 

hosta rätt affisch