Innehållspublicerare

null Viktig information om coronaviruset och från hälsovården
16.09.2020

Viktig information om coronaviruset och från hälsovården


THL har uppdaterat sina direktiv om coronatestning av barn
(14.9.2020)

Hur kan barn skyddas mot coronavirussmitta?
Barn kan skyddas mot infektion på samma sätt som vuxna. Hand- och hosthygienen är viktig, och kontakt med insjuknade personer bör undvikas.

Hur kan man motverka smitta i lekparker?
Man får besöka lekparker om man är frisk. För att minimera risken för smitta bör man tvätta händerna direkt efter leken. Fysisk närkontakt bör undvikas så långt det är möjligt och en vuxen bör gärna vara med och påminna om detta.  

Vad ska man göra om barnet får symptom som stämmer överens med coronavirusinfektion?
Om vårdnadshavaren märker att ett barn har symptom som stämmer överens med coronavirusinfektion får inte barnet gå till skolan eller dagis.

Barnet ska testas om vårdnadshavaren eller en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården bedömer att barnets symptom stämmer överens med symptombilden för coronavirusinfektion.
Symptom för coronavirusinfektion

Särskilt viktigt är att också barn med lindriga symptom testas omgående om barnet eller någon i familjen har exponerats för ett bekräftat fall av coronavirusinfektion eller har varit på utlandsresa under de senaste 14 dygnen.

 • Om ett barn under skolåldern har lindriga symptom kan man hålla barnet hemma och följa med symptomen i några dagar utan att ta in barnet på test. Symptomen räknas som lindriga om barnet är piggt och orkar leka, även om barnet har snuva, hosta och feber. Så länge symptomen pågår får inte barnet gå till dagis. Om symptomen upphör helt och hållet behöver man inte gå på test, och barnet kan återvända till dagis efter minst en symptomfri dag. Om symptomen fortsätter är det angeläget att utreda om de beror på coronavirusinfektion. 
 • Skolbarn är inte sjuka lika ofta som mindre barn, så för deras del är risken för coronavirusinfektion större. Ett coronatest är alltid på sin plats om ett barn eller en ungdom i skolåldern har symptom som stämmer överens med coronavirusinfektion.     
 • Om barnet har allergisk snuva, nyser sporadiskt eller om näsan rinner utomhus men inte inomhus får barnet gå till skolan eller dagis, förutsatt att barnets tillstånd i övrigt är normalt och att barnet inte visar symptom på infektion.

Vad gör man efter ett test?
Om testresultatet är negativt kan barnet gå till skolan eller dagis så fort barnet är på bättringsväg, även om symptomen inte har försvunnit helt och hållet.

Om barnet testas men resultatet dröjer kan barnet gå till skolan eller dagis efter minst en symptomfri dag, förutsatt att barnet så vitt man vet inte har exponerats för ett bekräftat fall av coronavirusinfektion och ingen i familjen har varit på utlandsresa under de senaste 14 dygnen.

Om barn och vuxna i samma familj har insjuknat samtidigt och den vuxnas testresultat är negativt behöver man inte testa barnen. Om det bara är barnen som har symptom räcker det med att ett av dem testas. Ungdomar och vuxna med symptom bör dock alltid testa sig även om barnets testresultat är negativt.

Om luftvägssymptomen pågår en längre tid och symptombilden inte förändras behöver inte barnet testas flera gånger.

Skolor och småbarnspedagogik får inte kräva intyg på negativt testresultat.
 

Hälsocentralen informerar om coronaviruset (Covid-19)

10.9.2020

Coronaviruset förorsakar feber, halsont, hosta, andnöd, snuva,  försämrat luktsinne. I samband med dessa symtom kan även huvudvärk, trötthet, muskelvärk och magbesvär förekomma. En del insjuknade kan drabbas av lunginflammation.  Inkubationstiden är vanligtvis 4–5 dygn, men kan vara t.o.m. 14 dygn. Smitta kan uppstå vid närkontakt med en coronaviruspositiv person och smitta kan ske redan ett dygn före första symtomen uppträder.  

Över 70 åringar kan ha större benägenhet att få en mer allvarlig coronavirusinfektion. Likaså personer med grundsjukdomar som avsevärt försämrar lungornas eller hjärtats funktion eller kroppens motståndskraft. Övervikt (BMI över 40) samt daglig tobaksrökning  kan också öka risken för allvarligare insjuknande. 

Du kan följa med uppdaterad information via Institutet för hälsa och välfärds hemsida https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19 och sjukvårdsdistriktets hemsida www.vsshp.fi. Hälsocentralerna samarbetar med sjukvårdsdistriktet och följer de direktiv som Institutet för hälsa och välfärd ger ut. 

Ifall du har symtom som kräver vård, skall du ringa till hälsocentralen, inte gå dit direkt på besök. Per telefon får du information om hur vården går vidare. Personer som har coronavirussymtom testas, testet utförs på hälsocentralen och skickas till Åucs för analys.

För tillfället tar det 1-2 dagar innan Covid testresultatet är klart. Om resultatet är positivt, blir patienten eller vårdnadshavare alltid kontaktad av sjukvårdspersonal. Svaret kan också läsas i www.omakanta.fi  Barns (10 – 17 år) svar som inte kan läsas från mina egna kanta sidor, kan man höra sig för om, efter ca tre dagar.  Barnens svar kan fås från hälsocentralen, skolhälsovården eller barnrådgivningen. 

Här kan du läsa mera om corona och barn; https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/lapset-ja-koronavirus 

Pargas hälsocentrals infektionspoliklinik flyttar 10.9.2020 till psykiatriska enhetens utrymmen. Ingången är ca 50 m till höger, från hälsocentralens huvudingång, på samma plan, skyltning finns. 
Mottagning endast med tidsbeställning och alltid telefonkontakt före besöket, tel 02 454 5220 kl. 8 – 16. Liknande infektionspolikliniker finns vid alla skärgårdens hälsostationer. 

Hälsocentralernas övriga jourverksamhet fungerar normalt. Om du har symtom som kräver vård, ta kontakt per telefon till jouren för bedömning av vårdbehovet: Pargas hälsocentral, tel. 02 454 5220, vardagar kl. 8–16 (svarar för hela området; Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö) 

Coronavirussmitta såsom även andra luftvägsinfektioner kan man bäst förebygga genom god hand- och hostningshygien. Hosta eller nys mot din egen överarm eller i en engångspappersnäsduk som du direkt slänger. Rör inte dina ögon, näsa eller mun om du inte just har tvättat händerna. Tvätta händerna med tvål och vatten, ofta och tillräckligt länge. Du skall alltid tvätta händerna när du kommer in utifrån, före matlagning och måltider, efter toalettbesök eller när du hostat eller nyst. Om du inte har tillgång till handtvätt kan du också använda handdesinfektionsmedel. 

Pargas så som hela Finland bereder sig på att epidemin fortsätter. För att minska antalet insjuknade är det viktigt att alla kommuninvånare följer alla givna myndighetsrekommendationer. Undvik folksamlingar, håll avstånd och undvik närkontakter.  Fortfarande behövs allas insats för att minimera smittspridningen.  

Info på arabiska
Info på somaliska
Info på ryska
Info på estniska
Info på engelska


Tandvården informerar

(16.6.2020)

 • I Finland är vi på väg mot normala förhållanden. Vi följer fortfarande med Covid-19 epidemin och vid behov justerar vår verksamhet om situationen ändrar.
   
 • Icke-brådskande tandvård, även åt riskgrupperna, håller vi på att öka och vi är på väg mot ett nytt normalt.  All tidsbokning bedöms individuellt för varje patient.
   
 • Akut vård ger vi dagligen och brådskande behovet bedöms individuellt för varje patient.
   
 • All kontakt till tandvården sker via telefon! Ring tidsbeställningen 02-4545300. Då ni bokar tid berätta ifall du har flunssasymptom, magont eller är satt i karantän. 
   
 • Kom till det inbokade tandvårdsbesöket punktligt. Inhibera din tid, ifall du har minsta lilla symptom på flunssa, magont eller är satt i karantän. Vi önskar att du kommer till tandvården fullt frisk.
   
 • Kom ihåg den egna dagliga hemvården av tänderna:
  Rengör tänderna morgon och kväll: borsta tänderna med fluortandkräm och putsa även mellan tänderna. Försök att ha regelbundna måltider: ät bara 5–6 gånger per dag (tänderna tål bara 5–6 syraangrepp per dag) och undvik att småäta. Drick vatten mellan måltiderna.
   
 • Sjukvårdsdistriktets kvälls-, veckosluts- och vardagshelgers jour är verksam


Rådgivningen informerar

(16.9.2020)

För att minimera smittorisken för Corona, önskar vi att så få kunder som möjligt rör sig i våra mottagningsutrymmen. Till mödra- och barnrådgivningens besök är båda föräldrarna välkomna. I mån av möjlighet bör syskon stanna hemma.

Kom gärna ensam till ditt besök på preventivrådgivningen. 

 • Besök rådgivningen enbart då du är frisk.
 • Observera god handhygien! Tvätta dina händer och använd handsprit då du kommer till rådgivningen och när du går därifrån.
 • Håll fysiskt avstånd till andra personer i väntrummet.
   

Hälsocentralens bäddavdelningar, boendeserviceenheter, hemvården

Efter att ha bedömt coronavirusepidemiläget i landet som lugnt, hävde regeringen beredskapslagen 17.06.2020. Samtidigt hävdes förbudet att besöka vårdinrättningar och äldreboenden, även om det fortfarande  rekommenderas försiktighet i ordnandet av utomstående besök på enheterna. Social- och hälsovårdsministeriet har 24.06.2020 förtydligat att klienternas och patienternas möjlighet till att träffa sina anhöriga ska möjliggöras på ett tryggt sätt. Med stöd av smittskyddslagen kan enheter i samråd med smittskyddsansvariga och beroende på coronaepidemiläget avgöra hur rekommendationerna förverkligas i kommunerna. 

Den 24.06.2020 fattade Pargas stads smittskyddsansvariga tillsammans med social- och hälsovårdens ledning beslut om besök vid vårdinrättningar och äldreboenden inom staden. Enheternas förmän ansvarar tillsammans med äldreomsorgschefen och vårdchefen om arrangemangen kring besök. Vid behov kan smittskyddsansvariga rådfrågas. Besök ordnas enligt följande:

 • Besökarna ska vara friska och symptomfria
 • Besöken ordnas i mån av möjlighet utomhus eller avskiljt utrymme
 • Allmänna utrymmen där klienter/patienter vistas, används inte av besökare
 • Besök rekommederas inte i kundrummen
 • Klienter/patienter i terminalvård har möjlighet att träffa anhöriga i sitt rum. Då förutsätts att besökaren använder kirurgiskt mun-nässkydd
 • Besök rekommenderas för 1-2 anhöriga för att begränsa antal besökare
 • Besöken överenskoms på förhand med förmannen eller ansvarig skötare
 • Personalen ger anvisningar i handhygien och vid behov övrigt att beakta på förhand
 • Trygghetsavstånd på 1-2 m följs på enheterna (även vid tex. matbord på gemensamma utrymmen)
 • Klienter och patienter uppmuntras till att vara fysiskt aktiva och röra på sig på enheten och gärna utomhus i frisk luft

Beroende av coronavirusepidemiläget kan restriktioner återupptas!

Hemvården följer sjukvårdsdistriktets direktiv gällande skyddsutrustning. Vid kontakt med kunder som inte har symtom, används inte skyddsutrustning. Skyddsutrustning används endast ifall kunden själv har förkylningssymtom. 
 

Kom ihåg god hand- och hostningshygien!

Coronavirussmitta såsom även andra luftvägsinfektioner kan man bäst förebygga genom god hand- och hostningshygien.  Hosta eller nys mot din egen överarm eller i en engångspappersnäsduk. Rör inte dina ögon, näsa eller mun om du inte just har tvättat händerna. Tvätta händerna ofta och på rätt sätt. Du skall alltid tvätta händerna när du kommer in utifrån, före matlagning och måltider, efter toalettbesök, när du hostat eller nyst.   Om du inte har tillgång till handtvätt kan du också använda handdesinfektionsmedel.

 

hosta rätt affisch