Innehållspublicerare

null Naturvärden och fornlämningar undersöks för detaljplanering i Pargas och Korpo
21.05.2024

I Pargas stad pågår flera detaljplaneprojekt där det behövs olika utredningar som bakgrundsmaterial. I sommar kommer det att göras naturutredningar i Pargas och Korpo centrum och i närheten av Sollidens campingplats görs en undersökning av en fornlämning.

Naturutredningar

Naturutredningarna görs i slutet av maj och i början av juni. Utredarna rör sig i området också på privat mark under denna tid, dock med respekt för gårdsplaner som omfattas av hemfriden. Resultaten av utredningarna rapporteras till staden på hösten.

I objekten i Pargas centrum, dvs. vid Lövnäs strand, längs Betonggränd, intill Ljusuddavägen och Skärgårdsvägen samt i området kring Gästgivargränd, görs naturutredningen av experterna på landskaps- och naturvård Katri Eriksson och Milla Nikko från ProAgria Länsi-Suomi och MKN Maisemapalvelut. Landskapsexperterna har omfattande erfarenhet av arbete i kulturmiljöer, främjande av biologisk mångfald och uppgifter i anslutning till vatten- och naturvård.
Mer information: katri.eriksson@proagria.fi, tfn 050 66 474

I Norrby i Pargas centrum finns en vattenfåra i ett område där en tidigare naturutredning kompletteras. Denna komplettering och naturutredningarna i Verkan i Korpo och i Korpo centrum görs av FCG Finnish Consulting Group Ab. Arbetsgruppen består av FCG:s experter på miljökonsultation, som har rikligt med tidigare erfarenhet av natur- och miljöutredningar och beaktande av naturvärden vid planering av områdesanvändning. Projektansvarig för utredningen är naturexperten Ritva Kemppainen och i terrängen utförs undersökningarna av biologen Arto Kalpa. Mer information: ritva.kemppainen@fcg.fi, tfn 044 293 4427

 

Fornlämningen kolmila

I Norrby i Pargas centrum, i närheten av Sollidens campingplats, ligger den fasta fornlämningen Pargas Norrdal, som är en kolmila från historisk tid. Mer information om den fasta fornlämningen finns i kulturmiljöns registerportal. Undersökningen görs eftersom fornlämningen är belägen i ett område där byggande planeras.

Pargas stad har bett Ark-byroo Oy, som är specialiserat på arkeologiska undersökningar, att undersöka fornlämningen. Eftersom det är fråga om ett större objekt kommer man i undersökningsarbetet också att utnyttja en grävmaskin. De som rör sig i området uppmanas att iaktta särskild försiktighet i närheten av schaktet. Efter undersökningen täcks objektet över. Undersökningen som ska utföras i juni tar några dagar.
Mer information: Mikko Suha, arkeolog, mikko.suha@arkbyroo.fi, tfn 046 923 7443

 

Mer information om detaljplaneringen:

Planläggningschef Heidi Saaristo-Levin, heidi.saaristo-levin@pargas.fi, tfn 040 488 5888
Planläggningsarkitekt Pasi Hyvärilä, pasi.hyvarila@pargas.fi, tfn 040 488 5918 (detaljplaneprojekten i Korpo)