Innehållspublicerare

null I planeringen av det nya lärcentret står inläraren och pedagogiken i centrum
24.05.2022


Lärcentrets rektorer läser upp en dikt på skolcentrets grundstensmurning 22.4.2022. 


Att bygga upp en inlärningsmiljö av hög kvalitet är en kombination av bra beslutsfattande, noggrann planering och en kostnadseffektiv byggprocess. Den pedagogiska planeringen har också en central roll i utformningen och genomförandet av en skolbyggnad: då planeringen och konstruktionsarbetet görs med pedagogiken i åtanke blir både elevernas och lärarnas behov mötta, vilket skapar optimala förutsättningar för lärande.


Det kommande lärcentrets pedagogiska handlingsplan utarbetades särskilt aktivt mellan hösten 2020 och våren 2021. Den pedagogiska styrgruppen och ämnesansvariga från de olika skolorna funderade tillsammans på bland annat utrymmeslösningar. Utöver lärarnas syn beaktade man i planeringsarbetet även andra användargruppers tankar om den framtida arbetsmiljön.

 

Lärcentrets pedagogiska handlingsplan har utgjort ett användbart verktyg i byggprojektets olika faser. Planens uppgift är att stärka den gemensamma förståelsen och att bygga upp en ny, enhetlig verksamhetskultur. Dessutom har den pedagogiska handlingsplanen använts som vägledande verktyg för att ge arkitekten och andra planerare en bra utgångspunkt och stöd för byggarbetet.

 

En del av det kommande lärcentrets personal går som bäst en utbildning i positivt ledarskap, berättar Pargas stads utbildningschef Katriina Sulonen.

– Eftersom vi alla hade tänkt att vi behöver både teoretiskt och praktiskt stöd i förändringsprocessen, valde vi att börja en utbildning i positivt ledarskap i mars 2022. Utbildningsgruppen består av rektorerna och flera av skolcentrets lärare. Ett tjugotal personer är med, vilket utgör ungefär en fjärdedel av hela skolcentrets personal. Utöver utbildningsdagarna har vi fått mycket självstudiematerial av bra kvalitet. Det här är en ny upplevelse också för vår kursledare då vi är något av ett pilotteam.


Nya arbetssätt för bättre lärande och ledarskap


Verksamheten i lärcentret kommer att fokusera på följande faktorer:


• Skapande av positiv förändring

• Kollegialt lärande

• Uppmuntrande till experiment och nya samarbetsmönster

• Ökning av metoder som främjar kreativitet


Ovannämnda kommer att tillämpas både i personalens och elevernas arbete.

 

Enligt läroplanen för den grundläggande utbildningen ska lärmiljöerna vara mångsidiga och bilda flexibla helheter. Lärmiljön ska stödja elevens tillväxt och utveckling samt uppmuntra till interaktion. Elevers aktivitet, självstyrning och kreativitet främjas av en funktionell lärmiljö. Detta i sin tur stärker elevens inlärningsprocess.


I lärmiljön ingår också att bygga upp en mångsidig bedömningskultur och att välja lämpliga arbetssätt. Lärmiljötänket kan utvecklas till att innefatta utrymmen utanför klassrummet och närmiljön kan aktivt användas i undervisningen.


Samarbetet mellan skolorna en styrka


Det kommande lärcentrets styrkor är det ökade samarbetet mellan skolorna samt en rikare verksamhetskultur. Kunskap delas skolorna emellan och undervisningen sker med funktionella arbetssätt i trivsamma utrymmen. En kreativ lärmiljö kan ses som ett av lärarens pedagogiska verktyg för att främja lärandet. Även en effektiv användning av utrymmen och resurser är nyckelfrågor i den fysiska lärmiljön.

 

För att skolcentrets verksamhet och samarbetet ska löpa väl behöver alla ha ett positivt och kreativt förhållningssätt till att utveckla skolan. Skolornas rektorer har haft ett nära samarbete i olika former och lärarna har redan i början av planeringsarbetet bekantat sig med varandra i form av ämnesgruppsarbete.

 

– Lärarna har redan goda nätverk, och kunskap delas aktivt inom olika ämnesgrupper. Arbetsrotation, det vill säga möjligheten för personalen att prova på olika arbetsuppgifter, är också viktigt för att upprätthålla energin och motivationen i arbetet, säger Tuomas Einiö, rektor för det finskspråkiga högstadiet Paraistenseudun koulu.


Ledarskap och undervisning i lärcentret


I en workshop i januari 2021 önskade man att ledarskapet och rektorernas grundläggande uppgifter i skolcentret ska berikas med följande element som främjar framtidens ledarskap:


• bra lyssnarförmåga

• kreativitet, öppenhet och nyfikenhet

• samarbetsförmåga för ett gemensamt mål

• fokus på lösningar

• delat ledarskap och kunskapsdelning

• pedagogisk kompetens

• positiv attityd

• flexibilitet, men med tydliga strukturer och arbetsmodeller

• förmåga att se möjligheter

• öppenhet

• förmåga att se helheter


Samma egenskaper är också förknippade med lärarnas arbetsbild, förstärkta av lärarens pedagogiska och ämnesrelaterade kompetens.


– Att dela ansvar personalen emellan är en viktig idé. I det kommande lärcentret är ledarskapets grundstruktur annorlunda och vi funderar på saker tillsammans. Delat ledarskap är inte bara överföring av ansvar, utan en viktig del är att arbeta tillsammans, säger Einiö.


Eleverna verkar också vara riktigt positivt inställda till sin framtida skola, berättar Annika Gustafsson, rektor för Pargas svenska gymnasium. Många har entusiastiskt konstaterat att nästan alla kompisar snart kommer att gå i samma skola!


De viktigaste besluten kring det praktiska i lärcentret är gjorda, men mycket planeringsarbete återstår fortfarande:

 

– Det finns ännu många saker vi behöver tänka igenom tillsammans så att allt är i sin ordning då eleverna kommer, konstaterar Ari Rintanen, rektor för det finskspråkiga gymnasiet Paraisten lukio.

Lärcentrets lärare är redo att göra mycket samarbete – nu är de strukturella möjligheterna för det bättre än någonsin.

 

– Det är för eleverna vi finns där och bygger pedagogiskt välmående, säger Einiö.