Innehållspublicerare

null Vi samlar information om naturobjekt med biologisk mångfald i Pargas stad, delta genom att svara på en enkät!
25.06.2024

Ange ett naturobjekt i en kartenkät och var med och påverka hur biologisk mångfald främjas i Pargas område! Objektet kan vara ett ställe med biologisk mångfald som är viktigt för dig eller till exempel ett område som kräver restaureringsinsatser.

Kartenkäten är öppen för alla: dina svar är viktiga oavsett om du är fast- eller fritidsboende, föreningsaktiv, expert eller en friluftsmänniska som rör sig i Pargas. Enkäten fokuserar särskilt på objekt som ligger utanför egentliga naturskyddsområden. Utöver Pargas deltar kommunerna S:t Karins, Kimitoön och Nådendal i enkäten och vi hoppas också få information om objekt som överskrider kommungränserna. Enkäten genomförs av Valonia i samarbete med kommunerna.

Målet är att utnyttja resultaten från enkäten för att främja den biologiska mångfalden i Skärgårdshavet och dess avrinningsområde. Utarmning av biologisk mångfald har försatt flera arter i trångmål även i Egentliga Finland. Till exempel hotar förlusten av gamla skogar flera arter, som till exempel talltitan. Även havets tillstånd är dåligt och Skärgårdshavet lider kraftigt av framför allt övergödning. Därför är det också viktigt att lösa problemen och till exempel kartlägga värdefulla objekt för att vidta skydds- och restaureringsåtgärder.

“Detta är en förträfflig möjlighet att påverka hur vi kan bekämpa förlusten av biologisk mångfald och förbättra tillståndet av vår unika skärgårdsmiljö för alla levande ting, även oss själva.” säger grönserviceplaneraren Daniel Falck från Pargas stad. Enkäten är en central del av åtgärderna för detta år i klimat- och miljöprogrammet.

Enkäten är öppen hela sommaren – varje svar är viktigt! Svara här.