Register över bindningar

Register över bindningar

Vissa centrala förtroendevalda och tjänsteinnehavare ska lämna en redogörelse för sina bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet. Nämnda personer ska också redogöra för eventuell betydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag.

De berörda personerna är i ledamöterna i stadsstyrelsen, ledamöterna i bygg- och miljönämnden, ordförandena och vice ordförandena i fullmäktige och i övriga nämnder, stadsdirektören och föredragandena i nämnderna.

Redogörelsen för bindningarna ska lämnas till revisionsnämnden som övervakar att skyldigheten iakttas och tillkännager redogörelserna för fullmäktige.

Kommunen ska föra ett offentligt register över bindningarna i det allmänna datanätet, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna. 

Pargas stads register över bindningar