Pågående projekt

Pågående projekt

 

Dagvattenhanteringens goda lösningar, Storäng II

Pargas stad arbetar med att utforma och utveckla fungerande och hållbara sätt för hur man kan planera och förverkliga hantering av dagvatten. I projektet Dagvattenhanteringens goda lösningar fokuserar vi på samarbetet mellan stadens olika ansvarsområden för att hitta möjligast välfungerande arbetsprocess kring dagvattenhantering. Arbetet täcker allt från planering till förverkligande och underhåll. Som pilotprojekt fungerar det under planering varande nya bostadsområdet nordöst om Storäng stadsdel, var man i planläggningen lägger extra fokus på hantering av dagvatten. Som en del av planläggningsprocessen utreder vi hurudana anvisningar och bestämmelser som behövs för att övergripande ta dagvattentemat i beaktande.

Med projektet har vi som mål att främja utnyttjande av hållbara lösningar vid dagvattenhantering men också att sprida information om hur var och en kan delta i att arbeta för ett renare Skärgårdshav. Pargas stad har för avsikt att låta utarbeta en tvåspråkig handbok för byggare var man detaljerat presenterar olika alternativ som finns för att på ett mera naturligt sätt hantera dagvatten och hur man bättre kan dra nytta av vattnet i sin trädgård.

Projektperiod
1.12.2022- 30.6.2024

Projektansvariga
Planläggningschef Heidi Saaristo-Levin, tfn 040 488 5888, heidi.saaristo-levin(at)pargas.fi
Planläggare Charlotte Koivisto, tfn 040 488 5906, charlotte.koivisto(at)pargas.fi

Finansiering
Miljöministeriet finansierar projektet med 48 760 € ur programmet för effektiverat vattenskydd. Mera information om det riksomfattande programmet för effektiverat vattenskydd hittar man här; https://ym.fi/sv/vattnenstur

 #programmetföreffektiveratvattenskydd #vattnenstur

 

 

 

 

 

Aktivt välmående och rörelseglädje

Projektets målsättning är att främja och utveckla en motionsinriktad livsstil för personalen inom småbarnspedagogiken i Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. Genom att skapa nya modeller som främjar rörelse och motion för att öka välmående i arbetet. Samt sträva till att uppnå de nuvarande rekommendationerna angående rörelse och motion för vuxna i arbetsför ålder.

En pilotgrupp av trettio personer är med i projektet. Genom mätningar och förfrågor kommer det kartläggas och bildas en helhetssyn om välmående hos personalen idag. Med hjälp av resultaten utvecklas det olika metoder att öka kvaliteten och mängden av rörelse.

Verksamhetsplan är uppdelat in i delmål under tre års period. Genom utvärdering, aktiviteter, genomslagskraft och samarbete med arbetshälsovården, personalavdelningen och stadens fritidssektion ska det möjliggöra en motionsinriktad livsstil att bli en del av vardagen för personalen inom småbarnspedagogik.

Projekttid: 1.3.2023-31.12.2023

Totalbudget: 62760 €

Finansiären: Pargas stad 50 % och Finlands regionförvaltningsverk 50 %

Projektledare: Henna Kuusisto, tfn 0406582108

              

Varsinais-Suomen Ruokasektorin koordinaatiohanke

Coronapandemin har påverkat företagen inom matsektorn på olika sätt. För en del företag har den öppnat nya marknader medan den för andra har medfört radikal minskning av försäljningen. Företagen kommer att behöva stöd för att få tillväxt i affärsverksamheten t.ex genom att lansera nya produkter och hitta nya marknadskanaler.

Den snabba förändringen i verksamhetsmiljön utmanar speciellt mikroföretagen, vilka utgör 80% av alla företag som tillverkar livsmedel och drycker i Egentliga Finland (Äkta Smak 2020),  att utveckla sina processer och förnyas i allt snabbare takt. Många företag önskar utveckla samarbete med andra företag och nya kumpaner för att smidigare kunna svara på förändringarna i verksamhetsmiljön. En central förändring i verksamhetsmiljön är klimatförändringen, som påverkar företagen inom matsektorn på olika sätt, såsom tillgång, pris och kvalitet på råvaror. Detta kommer att påverka företagens verksamhet och konkurrens i en bransch där täckningsbidraget redan från förut är mycket lågt.

Målsättningar

Huvudmålet för projektet är att förbättra tillväxt- och utvecklingsmöjligheterna  hos företag inom livsmedelsbranschen i Egentliga Finland genom nya nätverk och kumpaner, aktiv dialog samt informations- och kunskapsutbyte. Delmål för projektet är att utveckla företagens verksamhet mot hållbarhetsmålen ( sociala, ekologiska, enonomiska, hälso och kulturella). Delmål är också att stödja utvecklingsarbetet inom matsektorn i regionen, nätverkande bland aktörer på olika nivåer inom matsektorn, samt sprida god praxis över landskapsgränserna.

Åtgärder

Projektets åtgärder är fördelade på tre arbetspaket.

 1. Att stödja utveckling och tillväxt hos företagen.

 2. Göra matkedjan mera synlig.

 3. Samarbetet mellan de olika aktörerna.

Målgrupp
Huvudmålgruppen för projektet är företag från Egentliga Finland som förädlar Annex I-produkter, alltså jordbruksprodukter, och företag från landsbygden som tillverkar non-Annex I-produkter, alltså livsmedel. Den sekundära målgruppen är olika aktörsnivåer, sakkunniga, utvecklare, projektanställda, studerande, kommunerna i Egentliga Finland samt representanter för den privata och offentliga måltiden, partiaffärer och distributionsnätverk inom matkedjan, turismen, ICT och bioekonomin.

Projektdrivare
Brahea-keskus vid Åbo universitet (koordinator) samt deldrivare Yrityssalo Oy, Ukipolis Oy, Novida – ammattiopisto ja lukio och Pargas stad.

Projektansvarig i Pargas
Margot Wikström, tel. 040 735 0593

Tid för genomförande
Projektet genomförs 1.9.2022 – 31.3.2024

Totalbudget 439.317€ varav Pargas andel 77.218€

Finansiering
Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 till 80 % (NTM-centralen i Egentliga Finland) och annan offentlig finansiering till 20 %.

SWOT-sammanfattning av livsmedelskedjan i Pargas (utu.fi)

 

BIBLIOTEKET SATSAR PÅ KUNDSERVICE

Biblioteket har startat ett utvecklingsprojekt som fokuserar på att utreda möjligheten att förverkliga meröppet i Pargas bibliotek samt skapa samarbetsmodeller mellan stadens kundtjänst och biblioteket. Projektet utforskar till exempel hur lokalerna på första våningen i stadshuset skulle kunna användas mer effektivt för kundservice.

Projektet är starkt relaterat till stadens strategi. Målet är att skapa och implementera nya verksamhetsmodeller som förbättrar stadens kundservice.

Projektperiod: 1.11. 2022-31.7.2023

Finansiering: Egentliga Finlands regionförvaltningsverk och Pargas stad

Projektkoordinator: Anne Pelkonen, tfn 040-5647 345, anne.pelkonen(a)parainen.fi

 

Turistutvecklingsprojekt för glest bebyggda områden:
Utredningsprojekt – Små kryssningsfartyg som målgrupp
 

Projektets målsättningar
Projektets huvudsakliga mål är att utreda skärgårdsområdets förutsättningar att ta emot speciellt mindre kryssningsfartyg och skapa sådana produkter och tjänster som intresserar denna målgrupp. Inom projektet utreds:

-Mindre kryssningsfartygs intresse att förankra i skärgården för att erbjuda sina resenärer olika skärgårdsupplevelser
-Hurdana produkter fartygen är intresserade av
-Vilka förankringsplatser och hamnar kan dra nytta av kryssningsfartyg av varierande storlek och hurdana produkthelheter finns det att erbjuda inom dessa geografiska områden.
-Hurdan ekonomisk vinning kan kryssningsfartygen ha för skärgården samt direkt avkastning per besökare som målgruppen kunde ge det glest bebyggda skärgårdsområdet.

Projekttid: 1.10.2022-30.9.2023
Finansiering: NTM-centralen i Lappland

Kontaktperson: Benjamin Donner, tfn. 040 483 8282
 

Turistutvecklingsprojekt för glest bebyggda områden (HAMA):
Produktifiering, synlighet och tillgänglighet för turismtjänster

 

Projektets målsättningar
Projektets huvudsakliga mål är att skapa förutsättningar för en säsongsförlängning och tillväxt för turismen i de glest bebyggda skärgårdsområdena.

Projektets åtgärder:

 1. att hjälpa till att utveckla turismtjänster till köpbara produkter, öka turismprodukternas och -paketens antal samt förbättra deras tillgänglighet och synlighet.

 2. förbättra tillgängligheten genom att förena redan befintliga båtförbindelsers tidtabeller med produkterna, och framför allt paketera charterbåttransporter in i produkthelheter då när det inte finns schemalagda förbindelser. På detta sätt skapas förutsättningar att nå besöksmålen ute på öar som annars är svårnådda.

 

Projektets åtgärdshelheter och förverkligande:

 • Produktifiering och paketering (kartläggning, skolning, nätverkande och produktifieringsworkshops)

 • Digitalisering och köpbarhet av produkterna (skolning om distributionskedjor, workshops, produktinmatning i digitala kanaler).

 • Produktprovning och -presentation för försäljningsorganisationer och produkternas målgrupper

 

Projekttid: 1.10 2022-30.9 2023
Finansiering: NTM-centralen i Lappland, Turistprojekt i glest bebyggda områden
Kontaktperson: Viveca Smeds-Aalto, tfn. 040 488 6022, Benjamin Donner, tfn. 040 483 8282

 

Invånardialog projekt 2022-2023

 

Biblioteket i Pargas har beviljats bidrag från Egentliga Finlands regionförvaltningsverk för projektet invånardialog. Syftet med projektbidraget är att öka dialogen mellan medborgare och beslutsfattare, att utveckla biblioteken som fysiska och virtuella mötesplatser och att bidra till utvecklingen av demokratin genom att förbättra medborgarnas tillgång till information och inflytande i beslutsfattande på olika nivåer.

Det ett och ett halvt år långa projektet kommer att testa och utveckla nya metoder for invånardialog och därmed möjlighet för invånarna att delta i utvecklingen av staden på ett ännu mer mångsidigt sätt. Syftet är också att göra den demokratiska beslutsprocessen känd och informera om invånarnas möjligheter att påverka beslutsfattandet.

Målet är också att lyfta fram biblioteket som en mötesplats, plats och miljö för stadens alla aktörer och olika evenemang.

”Vi letar efter nya praktiska verksamhetsmodeller för att utveckla och diversifiera invånardialogen genom biblioteket. Vi testar olika modeller och jobbar med de bästa lösningarna för nya användbara arbetssätt”, säger projektkoordinator Anne Pelkonen. "Målgruppen är alla invånare i hela Pargas stad."

Pargas huvudbibliotek finns i Pargas och närbibliotek i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö.

Projekttid: 1.4.2022-31.12.2023 Finansiering: Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland och Pargas stad. Projektkoordinator: Anne Pelkonen, tfn 045 1149 691, dialog@bibliotek@pargas.fi

 

 

Pargas Pärlor
 

Projektet Pargas pärlor – Paraisten helmet har som mål att främja biologisk mångfald och iståndsätta olika habitat, dvs. livsmiljöer, i Pargas. Projektet pågår mellan 2020 och 2022. I projektet utförs naturinventeringar samt iståndsättnings- och skötselsarbeten i vårdbiotoper och skogshabitat på Långholmen och Norrbyholmen. Projektet genomförs med finansiering från Miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi.

Projektperiod: 4 augusti 2020–30 september 2023
Total budget: 124 250 euro
Finansiering: Miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi
Projektledare: Helena Särkijärvi, tfn: 040 820 7430

 

MÅSSE - Mikroföretagen i Åboland i Samarbete för Skärgårdshavet och Effekt
 

I projektet MÅSSE, Mikroföretagen i Åboland i Samarbete för Skärgårdshavet och Effekt, står både Skärgårdshavets Unesco biosfärområde och lokala företagare i fokus. Genom miljöprojektet vill Kimitoöns kommun tillsammans med Pargas stad lyfta fram sina småföretagare i det pågående arbetet med hållbar utveckling i skärgården.

Skärgårdshavet behöver konkreta förbättringsåtgärder och dess tillstånd kan endast förbättras med hjälp av lokala insatser. Samtidigt står näringslivet, och speciellt de för Åboland så viktiga servicebranscherna, fortsättningsvis inför stora utmaningar. Näringslivet i Åboland präglas av mångsyssleri och små företag. Målet med projektet är därmed att tillsammans med småföretagarna hitta innovativa sätt att bedriva sina affärsverksamheter på orten också i framtiden, medan man samtidigt utgår från en positiv syn på skärgårdsutvecklingen och ett rent hav. Bland annat faktorer som energi, digitaliserade tjänster och nya kundgrupper förutspås påverka företagen på många vis.

I praktiken vill man med projektet uppnå följande:

 • lyfta de lokala småföretagens roll i arbetet för Skärgårdshavet (företagsfokus)
 • befästa ett organiserat sätt / forum för samarbete och konkreta åtgärder för Skärgårdshavet (samarbetsorganisation)
 • skapa en konkret verktygsback för de åboländska företagen att ta del av (handlingsplan)
 • granska möjligheterna för ett direktiv/ en överenskommelse där lokala aktörer plockar fram de åtgärder de förbinder sig att göra för Skärgårdshavet (direktiv)
 • planera större samarbetsprojekt (Central Baltic) samt finansiering för företags åtgärder (projektplaner)

Projektet står dessutom i stark anknytning till kommunens nya, kommande miljöprogram. Miljöprogrammet fokuserar på vad kommunen på basen av sin egen verksamhet kan göra för den lokala miljön och klimatet.

Projektets delfinansieras som AKKE-finansiering (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen) genom Egentliga Finlands förbund. Kimitoön genomför projektet i samarbete med Pargas stad.

Projekttid: 1.2.2022-30.6.2023
Totalbudget: 76 440 €
Projektledare: Julia Ajanko, tel. 040 511 8076