Välkommen till Korpo

Välkommen till Korpo

 


 

Dagens Korpo omfattar totalt 1 544 km2, varav 169 km2 är landsområde. Korpo omfattar ca 2 000 öar, holmar och skär. Den största ön brukar benämnas huvudön, fasta Korpo eller Kyrklandet, och den näststörsta ön är Norrskata.

Havet har i många århundraden utgjort ett viktigt arbetsfält för Korpoborna, framförallt genom fisket och sjöfarten, men också i och med existensen av lots- och fyrvaktartjänsten.

Även om det är mången Korpobo som försörjer sig som tjänsteman är jord- och skogsbruket fortfarande viktiga näringsgrenar. Inom jordbruket har man i allt större utsträckning övergått till specialodlingar och till binäringar som komplement till huvudnäringen.

Korpo har en skärgård som är såväl lummig som karg och det finns skogar att vandra i när höststormarna rasar eller när vintern lagt sitt första täcke. Stränder att vandra längs och sund att paddla i. Skärgårdsnaturen ger möjligheter till upplevelser som överträffar varandra. Himmel och hav möts och du är ständigt i skarven.