Åtgärdstillstånd

Åtgärdstillstånd


I stället för bygglov kan för byggandet sökas åtgärdstillstånd för uppförande av sådana konstruktioner och anläggningar som inte ska betraktas som byggnader och beträffande vilka avgörandet av tillståndsärendet inte till alla delar kräver den styrning som annars behövs vid byggande. Åtgärdstillståndet gäller i tre år. Tiden räknas från den dag då tillståndet vunnit laga kraft.
I byggnadsordningen och i 126 a § i markanvändnings- och bygglagen finns en mer detaljerad lista över åtgärder som det ska sökas åtgärdstillstånd för.

Åtgärdstillstånd behövs bl.a. för följande åtgärder:

  •  Skyddstak, 7–40 m², i detaljplanerat område
  •  Ekonomibyggnad, 15–40 m², i glesbygden
  •  Brygga, över 15 m eller 30 m²
  •  Växthus, pergola o.d., 15–100 m²
  •  Byggande av avloppsvattensystem i glesbygden
  •  Byggande av eldstad eller rökkanal
  •  Fasadändring
  •  Byggande av staket, över 1,2 m högt
  •  Ändring av strandlinje genom byggande
  •  Anläggande av ny väganslutning eller väsentlig ändring av gårdsutformning