Pågående projekt

Pågående projekt

 

TuKeVa
 

Tulevaisuuden Kehitystarpeet Varsinaissuomalaisessa ruokaketjussa –TuKeVa

Matkedjans verksamhetsmiljö förändras kontinuerligt. Att marknaden blir alltmer konsumtionsdriven, nya teknologier väller in i branschen och klimatförändringen är exempel på förändringar i verksamhetsmiljön. Livsmedelsbranschen domineras av små och medelstora företag, vilket innebär att det för att bemöta förändringar i verksamhetsmiljön krävs annorlunda lösningar än för företag på globala eller nationella marknader. Projektet söker också aktivt flaskhalsar för utvecklingen av företag, erbjuder hands-on-lösningar och samlar ihop företag för att skapa större lösningar i form av operativa företagsnätverk.

Målsättningar
Huvudmålet för projektet är att förbättra konkurrenskraften hos företag inom livsmedelsbranschen i Egentliga Finland och att aktivera företagens utvecklingsverksamhet. Ett delmål för projektet är att utreda utvecklingsbehov för företag inom livsmedelsbranschen i Egentliga Finland och hinder för utvecklingen av företagsverksamheten, analysera verksamhetsmiljön och förändringsfaktorer som påverkar konsumentefterfrågan inom aktörsnätverket i matkedjan samt förutse utvecklingsriktningar i framtiden.

Åtgärder
En central åtgärd i projektet är att intervjua (SWOT-analys) företag inom matkedjan i Egentliga Finland. Resultaten av intervjuerna fungerar som grund för tematiseringen av aktiverings-, nätverks- och diskussionsevenemang som ordnas för företagen. Målet med dessa är att aktivera samarbetet mellan företag och intressentgrupper inom matkedjan i regionen. Som slutprodukt av projektet utarbetas en rapport om matkedjans utvecklingsbehov, “Varsinais-Suomen ruokaketjun yritysten ja toimintaympäristön tulevaisuuden kehittämistarpeet” (Framtidens utvecklingsbehov för företag och verksamhetsmiljön inom matkedjan i Egentliga Finland).

Målgrupp
Huvudmålgruppen för projektet är företag från Egentliga Finland som förädlar Annex I-produkter, alltså jordbruksprodukter, och företag från landsbygden som tillverkar non-Annex I-produkter, alltså livsmedel. Den sekundära målgruppen är olika aktörsnivåer samt distributions- och konsumentnätverk i matkedjan.

Projektdrivare
Brahea-keskus vid Åbo universitet (koordinator) samt deldrivare Yrityssalo Oy, Ukipolis Oy, Novida – ammattiopisto ja lukio, Kimitoöns kommun och Pargas stad.

Projektansvarig i Pargas
Margot Wikström, tel. 040 735 0593

Tid för genomförande
Projektet genomförs 1.1.2021–31.12.2022.

Finansiering
Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 till 80 % (NTM-centralen i Egentliga Finland) och annan offentlig finansiering till 20 %.

 

Pargas Pärlor
 

Projektet Pargas pärlor – Paraisten helmet har som mål att främja biologisk mångfald och iståndsätta olika habitat, dvs. livsmiljöer, i Pargas. Projektet pågår mellan 2020 och 2022. I projektet utförs naturinventeringar samt iståndsättnings- och skötselsarbeten i vårdbiotoper och skogshabitat på Långholmen och Norrbyholmen. Projektet genomförs med finansiering från Miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi.

Projektperiod: 4 augusti 2020–30 november 2022
Total budget: 124 250 euro
Finansiering: Miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi
Projektledare: Helena Särkijärvi, tfn: 040 820 7430

 

Arc Gate – Innovative Service Points for Maritime Tourists

 

Projektet Arc Gate – Innovative Service Points for Maritime Tourists utvecklar servicenivån i skärgården vid s.k. replipunkter, ställen dit man kommer med ett färdmedel (bil, buss) för att ofta fortsätta med ett annat (färja, förbindelsebåt).

Pargas har som målsättning i projektet att utveckla servicen vid 4 hamnar. Nagu gästhamn är en knutpunkt för vår turism och där skall enligt projektplanen en laddningsstation för el-cyklar installeras. Laddningsstationen drivs av solpaneler och innehåller också förvaringsboxar och möjlighet att ladda andra elektroniska apparater såsom telefoner. Dessutom installeras en digital informationstavla i hamnen som visar tidtabeller, kartor och info om områdets tjänster och händelser. Denna digitala informationstavla installeras även i Heponiemi, i Pärnäs och i Galtby.

Projektets huvud partner är Region Stockholm med Pargas stad, Kimitoöns kommun och Raseborgs stad som samarbetspartners.

Projekttid: 1.5.2020-31.12.2022
Totalbudget: Cirka 1,1 miljoner euro
Finansiär: Central Baltic
Kontaktperson i Pargas: Siv Holmgren, tfn 040 352 3799

 

St Olav Waterway – Utveckling av kulturturism


Projektets målsättning är att utveckla service utbudet till vandrare längst med St. Olav Waterway i Åboland. Detta gäller båda bas service som lämpar sig för vandrare och cyklister tex. boende men också att utveckla paketerade produkter i samarbete med lokala tjänsteproducenter för att nå en bredare vandrings publik.

Projektet kommer att fortsätta att involvera barn och ungdomar i aktiviteterna kopplat till leden och involvera kulturaktörer i ledens verksamhet.

Mera information om St Olav Waterway finns här:
www.stolavwaterway.com och på www.visitpargas.fi/outdoor

Projekttid: 1.3.2020 - 28.2.2022
Totalbudget: Cirka 110 000 euro
Finansiären: Undervisnings- och kulturministeriet
Projektledare: James Simpson, tfn 040 488 5977

 

Projekt KulTa  - Kosthåll med konsumenten i fokus
 

Projektet förverkligas i hela Egentliga Finland av projektledare i Pargas, Kimitoön, Salo, Nystad, Åbo och Loimaa.

KulTa är ett informationsförmedlingsprojekt med följande målsättningar:
- Förbättra konkurrenskraften hos livsmedelsföretag genom att förmedla den alltid nyaste informationen, hitta samarbetsmöjligheter och- nätverk och ordna studieresor.
- Uppmuntra till nyföretagsamhet och nya affärsmodeller genom att känna till konsumentbeteendet.
- Uppmuntra tillväxten hos hela livsmedelssektorn samt stödja de företag som vill växa och utvecklas genom att dela kunskap.
- Uppmuntra småföretag till att använda sig av digital teknik i sin verksamhet.
- Förevisa olika former av delningsekonomi och informera om erfarenheter man fått av dem till hela livsmedelssektorn
- Öka kännedomen om ett hållbart livsmedelssystem bland konsumenter och företagare.
- Lyfta upp maten som en väsentlig del av besöksnäringen.
- Öka hela livsmedelssektorns betydelse i Egentliga Finland

Projektet arbetar med fem olika arbetspaket:
- Kommunicera om effektivitet och ansvarsfullhet genom uppsamling av information om konsumentbeteende.
- Innovativa livsmedelskedjor som den framtida vägen till konsumenterna.
- Utöka digitaliseringen i livsmedelskedjan.
- Utöka matupplevelsen inom besöksnäringen.
- Stödja livsmedelsföretagens tillväxt

Projekttid: 1.4.2018 – 31.12.2021
Totalbugdet 1.297.642,80 € varav Pargas andel 174.406
90% kommer från landsbygdsprogrammet  10% finansieras av Pargas stad

Projektet förverkligas genom programmet för utveckling av landsbygden i fastlandsfinland 2014 – 2020 och finansieras av Egentliga Finlands ntm-central och kommunerna i Egentliga Finland

Man kan läsa mera om projektets evenemang på websidan.

Projektansvarig i Pargas:
Margot Wikström, tel. 040 735 0593

 

 

Hållbar turism-projekt 2021-2022

(Kestävällä matkailulla kansainvälistä kilpailukykyä Turunmaan saaristoon)

 

Pargas stad har erhållit finansiering av Egentliga Finlands förbund för att främja hållbarhetsfrågor inom turismen. Hållbar turism-projektet genomförs tillsammans med Kimitoöns kommun.

Projektets målsättningar är att:
• utveckla hållbar turism på destinationsnivå
• erbjuda turismföretag utbildning och handledning i hållbarhetsfrågor
• utveckla nya rutter som fyller principerna för naturvärdena och hållbar turism
 

Projekttid: 1.7.2021-31.5.2022
Totalbudget: 
Finansiär: Egentliga Finlands Förbund
Projektledare: Lena Nykänen, tel. 040 1511607 

 

MÅSSE - Mikroföretagen i Åboland i Samarbete för Skärgårdshavet och Effekt
 

I projektet MÅSSE, Mikroföretagen i Åboland i Samarbete för Skärgårdshavet och Effekt, står både Skärgårdshavets Unesco biosfärområde och lokala företagare i fokus. Genom miljöprojektet vill Kimitoöns kommun tillsammans med Pargas stad lyfta fram sina småföretagare i det pågående arbetet med hållbar utveckling i skärgården.

Skärgårdshavet behöver konkreta förbättringsåtgärder och dess tillstånd kan endast förbättras med hjälp av lokala insatser. Samtidigt står näringslivet, och speciellt de för Åboland så viktiga servicebranscherna, fortsättningsvis inför stora utmaningar. Näringslivet i Åboland präglas av mångsyssleri och små företag. Målet med projektet är därmed att tillsammans med småföretagarna hitta innovativa sätt att bedriva sina affärsverksamheter på orten också i framtiden, medan man samtidigt utgår från en positiv syn på skärgårdsutvecklingen och ett rent hav. Bland annat faktorer som energi, digitaliserade tjänster och nya kundgrupper förutspås påverka företagen på många vis.

I praktiken vill man med projektet uppnå följande:

  • lyfta de lokala småföretagens roll i arbetet för Skärgårdshavet (företagsfokus)
  • befästa ett organiserat sätt / forum för samarbete och konkreta åtgärder för Skärgårdshavet (samarbetsorganisation)
  • skapa en konkret verktygsback för de åboländska företagen att ta del av (handlingsplan)
  • granska möjligheterna för ett direktiv/ en överenskommelse där lokala aktörer plockar fram de åtgärder de förbinder sig att göra för Skärgårdshavet (direktiv)
  • planera större samarbetsprojekt (Central Baltic) samt finansiering för företags åtgärder (projektplaner)

Projektet står dessutom i stark anknytning till kommunens nya, kommande miljöprogram. Miljöprogrammet fokuserar på vad kommunen på basen av sin egen verksamhet kan göra för den lokala miljön och klimatet.

Projektets delfinansieras som AKKE-finansiering (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen) genom Egentliga Finlands förbund. Kimitoön genomför projektet i samarbete med Pargas stad.

Projekttid: 1.2.2022-31.3.2023
Totalbudget: 76 440 €
Projektledare: Julia Ajanko, tel. 040 511 8076