Pågående projekt

Pågående projekt

 

Turistutvecklingsprojekt för glest bebyggda områden:
Utredningsprojekt – Små kryssningsfartyg som målgrupp
 

Projektets målsättningar
Projektets huvudsakliga mål är att utreda skärgårdsområdets förutsättningar att ta emot speciellt mindre kryssningsfartyg och skapa sådana produkter och tjänster som intresserar denna målgrupp. Inom projektet utreds:

-Mindre kryssningsfartygs intresse att förankra i skärgården för att erbjuda sina resenärer olika skärgårdsupplevelser
-Hurdana produkter fartygen är intresserade av
-Vilka förankringsplatser och hamnar kan dra nytta av kryssningsfartyg av varierande storlek och hurdana produkthelheter finns det att erbjuda inom dessa geografiska områden.
-Hurdan ekonomisk vinning kan kryssningsfartygen ha för skärgården samt direkt avkastning per besökare som målgruppen kunde ge det glest bebyggda skärgårdsområdet.

Projekttid: 1.10.2022-30.9.2023
Finansiering: NTM-centralen i Lappland

Kontaktperson: Benjamin Donner, tfn. 040 483 8282
 

Turistutvecklingsprojekt för glest bebyggda områden (HAMA):
Produktifiering, synlighet och tillgänglighet för turismtjänster

 

Projektets målsättningar
Projektets huvudsakliga mål är att skapa förutsättningar för en säsongsförlängning och tillväxt för turismen i de glest bebyggda skärgårdsområdena.

Projektets åtgärder:

  1. att hjälpa till att utveckla turismtjänster till köpbara produkter, öka turismprodukternas och -paketens antal samt förbättra deras tillgänglighet och synlighet.

  2. förbättra tillgängligheten genom att förena redan befintliga båtförbindelsers tidtabeller med produkterna, och framför allt paketera charterbåttransporter in i produkthelheter då när det inte finns schemalagda förbindelser. På detta sätt skapas förutsättningar att nå besöksmålen ute på öar som annars är svårnådda.

 

Projektets åtgärdshelheter och förverkligande:

  • Produktifiering och paketering (kartläggning, skolning, nätverkande och produktifieringsworkshops)

  • Digitalisering och köpbarhet av produkterna (skolning om distributionskedjor, workshops, produktinmatning i digitala kanaler).

  • Produktprovning och -presentation för försäljningsorganisationer och produkternas målgrupper

 

Projekttid: 1.10 2022-30.9 2023
Finansiering: NTM-centralen i Lappland, Turistprojekt i glest bebyggda områden
Kontaktperson: Viveca Smeds-Aalto, tfn. 040 488 6022, Benjamin Donner, tfn. 040 483 8282

 

Invånardialog projekt 2022-2023

 

Biblioteket i Pargas har beviljats bidrag från Egentliga Finlands regionförvaltningsverk för projektet invånardialog. Syftet med projektbidraget är att öka dialogen mellan medborgare och beslutsfattare, att utveckla biblioteken som fysiska och virtuella mötesplatser och att bidra till utvecklingen av demokratin genom att förbättra medborgarnas tillgång till information och inflytande i beslutsfattande på olika nivåer.

Det ett och ett halvt år långa projektet kommer att testa och utveckla nya metoder for invånardialog och därmed möjlighet för invånarna att delta i utvecklingen av staden på ett ännu mer mångsidigt sätt. Syftet är också att göra den demokratiska beslutsprocessen känd och informera om invånarnas möjligheter att påverka beslutsfattandet.

Målet är också att lyfta fram biblioteket som en mötesplats, plats och miljö för stadens alla aktörer och olika evenemang.

”Vi letar efter nya praktiska verksamhetsmodeller för att utveckla och diversifiera invånardialogen genom biblioteket. Vi testar olika modeller och jobbar med de bästa lösningarna för nya användbara arbetssätt”, säger projektkoordinator Anne Pelkonen. "Målgruppen är alla invånare i hela Pargas stad."

Pargas huvudbibliotek finns i Pargas och närbibliotek i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö.

Projekttid: 1.4.2022-31.12.2023 Finansiering: Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland och Pargas stad. Projektkoordinator: Anne Pelkonen, tfn 045 1149 691, dialog@bibliotek@pargas.fi

 

 

 

TuKeVa
 

Tulevaisuuden Kehitystarpeet Varsinaissuomalaisessa ruokaketjussa –TuKeVa

Matkedjans verksamhetsmiljö förändras kontinuerligt. Att marknaden blir alltmer konsumtionsdriven, nya teknologier väller in i branschen och klimatförändringen är exempel på förändringar i verksamhetsmiljön. Livsmedelsbranschen domineras av små och medelstora företag, vilket innebär att det för att bemöta förändringar i verksamhetsmiljön krävs annorlunda lösningar än för företag på globala eller nationella marknader. Projektet söker också aktivt flaskhalsar för utvecklingen av företag, erbjuder hands-on-lösningar och samlar ihop företag för att skapa större lösningar i form av operativa företagsnätverk.

Målsättningar
Huvudmålet för projektet är att förbättra konkurrenskraften hos företag inom livsmedelsbranschen i Egentliga Finland och att aktivera företagens utvecklingsverksamhet. Ett delmål för projektet är att utreda utvecklingsbehov för företag inom livsmedelsbranschen i Egentliga Finland och hinder för utvecklingen av företagsverksamheten, analysera verksamhetsmiljön och förändringsfaktorer som påverkar konsumentefterfrågan inom aktörsnätverket i matkedjan samt förutse utvecklingsriktningar i framtiden.

Åtgärder
En central åtgärd i projektet är att intervjua (SWOT-analys) företag inom matkedjan i Egentliga Finland. Resultaten av intervjuerna fungerar som grund för tematiseringen av aktiverings-, nätverks- och diskussionsevenemang som ordnas för företagen. Målet med dessa är att aktivera samarbetet mellan företag och intressentgrupper inom matkedjan i regionen. Som slutprodukt av projektet utarbetas en rapport om matkedjans utvecklingsbehov, “Varsinais-Suomen ruokaketjun yritysten ja toimintaympäristön tulevaisuuden kehittämistarpeet” (Framtidens utvecklingsbehov för företag och verksamhetsmiljön inom matkedjan i Egentliga Finland).

Målgrupp
Huvudmålgruppen för projektet är företag från Egentliga Finland som förädlar Annex I-produkter, alltså jordbruksprodukter, och företag från landsbygden som tillverkar non-Annex I-produkter, alltså livsmedel. Den sekundära målgruppen är olika aktörsnivåer samt distributions- och konsumentnätverk i matkedjan.

Projektdrivare
Brahea-keskus vid Åbo universitet (koordinator) samt deldrivare Yrityssalo Oy, Ukipolis Oy, Novida – ammattiopisto ja lukio, Kimitoöns kommun och Pargas stad.

Projektansvarig i Pargas
Margot Wikström, tel. 040 735 0593

Tid för genomförande
Projektet genomförs 1.1.2021–31.12.2022.

Finansiering
Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 till 80 % (NTM-centralen i Egentliga Finland) och annan offentlig finansiering till 20 %.

 

Pargas Pärlor
 

Projektet Pargas pärlor – Paraisten helmet har som mål att främja biologisk mångfald och iståndsätta olika habitat, dvs. livsmiljöer, i Pargas. Projektet pågår mellan 2020 och 2022. I projektet utförs naturinventeringar samt iståndsättnings- och skötselsarbeten i vårdbiotoper och skogshabitat på Långholmen och Norrbyholmen. Projektet genomförs med finansiering från Miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi.

Projektperiod: 4 augusti 2020–30 september 2023
Total budget: 124 250 euro
Finansiering: Miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi
Projektledare: Helena Särkijärvi, tfn: 040 820 7430

 

Arc Gate – Innovative Service Points for Maritime Tourists

 

Projektet Arc Gate – Innovative Service Points for Maritime Tourists utvecklar servicenivån i skärgården vid s.k. replipunkter, ställen dit man kommer med ett färdmedel (bil, buss) för att ofta fortsätta med ett annat (färja, förbindelsebåt).

Pargas har som målsättning i projektet att utveckla servicen vid 4 hamnar. Nagu gästhamn är en knutpunkt för vår turism och där skall enligt projektplanen en laddningsstation för el-cyklar installeras. Laddningsstationen drivs av solpaneler och innehåller också förvaringsboxar och möjlighet att ladda andra elektroniska apparater såsom telefoner. Dessutom installeras en digital informationstavla i hamnen som visar tidtabeller, kartor och info om områdets tjänster och händelser. Denna digitala informationstavla installeras även i Heponiemi, i Pärnäs och i Galtby.

Projektets huvud partner är Region Stockholm med Pargas stad, Kimitoöns kommun och Raseborgs stad som samarbetspartners.

Projekttid: 1.5.2020-31.12.2022
Totalbudget: Cirka 1,1 miljoner euro
Finansiär: Central Baltic
Kontaktperson i Pargas: Siv Holmgren, tfn 040 352 3799

 

 

MÅSSE - Mikroföretagen i Åboland i Samarbete för Skärgårdshavet och Effekt
 

I projektet MÅSSE, Mikroföretagen i Åboland i Samarbete för Skärgårdshavet och Effekt, står både Skärgårdshavets Unesco biosfärområde och lokala företagare i fokus. Genom miljöprojektet vill Kimitoöns kommun tillsammans med Pargas stad lyfta fram sina småföretagare i det pågående arbetet med hållbar utveckling i skärgården.

Skärgårdshavet behöver konkreta förbättringsåtgärder och dess tillstånd kan endast förbättras med hjälp av lokala insatser. Samtidigt står näringslivet, och speciellt de för Åboland så viktiga servicebranscherna, fortsättningsvis inför stora utmaningar. Näringslivet i Åboland präglas av mångsyssleri och små företag. Målet med projektet är därmed att tillsammans med småföretagarna hitta innovativa sätt att bedriva sina affärsverksamheter på orten också i framtiden, medan man samtidigt utgår från en positiv syn på skärgårdsutvecklingen och ett rent hav. Bland annat faktorer som energi, digitaliserade tjänster och nya kundgrupper förutspås påverka företagen på många vis.

I praktiken vill man med projektet uppnå följande:

  • lyfta de lokala småföretagens roll i arbetet för Skärgårdshavet (företagsfokus)
  • befästa ett organiserat sätt / forum för samarbete och konkreta åtgärder för Skärgårdshavet (samarbetsorganisation)
  • skapa en konkret verktygsback för de åboländska företagen att ta del av (handlingsplan)
  • granska möjligheterna för ett direktiv/ en överenskommelse där lokala aktörer plockar fram de åtgärder de förbinder sig att göra för Skärgårdshavet (direktiv)
  • planera större samarbetsprojekt (Central Baltic) samt finansiering för företags åtgärder (projektplaner)

Projektet står dessutom i stark anknytning till kommunens nya, kommande miljöprogram. Miljöprogrammet fokuserar på vad kommunen på basen av sin egen verksamhet kan göra för den lokala miljön och klimatet.

Projektets delfinansieras som AKKE-finansiering (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen) genom Egentliga Finlands förbund. Kimitoön genomför projektet i samarbete med Pargas stad.

Projekttid: 1.2.2022-30.6.2023
Totalbudget: 76 440 €
Projektledare: Julia Ajanko, tel. 040 511 8076