Pågående projekt

Pågående projekt

 

Dagvattenhanteringens goda lösningar, Storäng II

Pargas stad arbetar med att utforma och utveckla fungerande och hållbara sätt för hur man kan planera och förverkliga hantering av dagvatten. I projektet Dagvattenhanteringens goda lösningar fokuserar vi på samarbetet mellan stadens olika ansvarsområden för att hitta möjligast välfungerande arbetsprocess kring dagvattenhantering. Arbetet täcker allt från planering till förverkligande och underhåll. Som pilotprojekt fungerar det under planering varande nya bostadsområdet nordöst om Storäng stadsdel, var man i planläggningen lägger extra fokus på hantering av dagvatten. Som en del av planläggningsprocessen utreder vi hurudana anvisningar och bestämmelser som behövs för att övergripande ta dagvattentemat i beaktande.

Med projektet har vi som mål att främja utnyttjande av hållbara lösningar vid dagvattenhantering men också att sprida information om hur var och en kan delta i att arbeta för ett renare Skärgårdshav. Pargas stad har för avsikt att låta utarbeta en tvåspråkig handbok för byggare var man detaljerat presenterar olika alternativ som finns för att på ett mera naturligt sätt hantera dagvatten och hur man bättre kan dra nytta av vattnet i sin trädgård.

Projektperiod
1.12.2022- 30.6.2024

Projektansvariga
Planläggningschef Heidi Saaristo-Levin, tfn 040 488 5888, heidi.saaristo-levin(at)pargas.fi
Planläggare Charlotte Koivisto, tfn 040 488 5906, charlotte.koivisto(at)pargas.fi

Finansiering
Miljöministeriet finansierar projektet med 48 760 € ur programmet för effektiverat vattenskydd. Mera information om det riksomfattande programmet för effektiverat vattenskydd hittar man här; https://ym.fi/sv/vattnenstur

 #programmetföreffektiveratvattenskydd #vattnenstur

 

 

 

 

 

Aktivt välmående och rörelseglädje

Projektets målsättning är att främja och utveckla en motionsinriktad livsstil för personalen inom småbarnspedagogiken i Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. Genom att skapa nya modeller som främjar rörelse och motion för att öka välmående i arbetet. Samt sträva till att uppnå de nuvarande rekommendationerna angående rörelse och motion för vuxna i arbetsför ålder.

En pilotgrupp av trettio personer är med i projektet. Genom mätningar och förfrågor kommer det kartläggas och bildas en helhetssyn om välmående hos personalen idag. Med hjälp av resultaten utvecklas det olika metoder att öka kvaliteten och mängden av rörelse.

Verksamhetsplan är uppdelat in i delmål under tre års period. Genom utvärdering, aktiviteter, genomslagskraft och samarbete med arbetshälsovården, personalavdelningen och stadens fritidssektion ska det möjliggöra en motionsinriktad livsstil att bli en del av vardagen för personalen inom småbarnspedagogik.

Projekttid: 1.3.2023-31.12.2023

Totalbudget: 62760 €

Finansiären: Pargas stad 50 % och Finlands regionförvaltningsverk 50 %

Projektledare: Henna Kuusisto, tfn 0406582108

              

Varsinais-Suomen Ruokasektorin koordinaatiohanke

Coronapandemin har påverkat företagen inom matsektorn på olika sätt. För en del företag har den öppnat nya marknader medan den för andra har medfört radikal minskning av försäljningen. Företagen kommer att behöva stöd för att få tillväxt i affärsverksamheten t.ex genom att lansera nya produkter och hitta nya marknadskanaler.

Den snabba förändringen i verksamhetsmiljön utmanar speciellt mikroföretagen, vilka utgör 80% av alla företag som tillverkar livsmedel och drycker i Egentliga Finland (Äkta Smak 2020),  att utveckla sina processer och förnyas i allt snabbare takt. Många företag önskar utveckla samarbete med andra företag och nya kumpaner för att smidigare kunna svara på förändringarna i verksamhetsmiljön. En central förändring i verksamhetsmiljön är klimatförändringen, som påverkar företagen inom matsektorn på olika sätt, såsom tillgång, pris och kvalitet på råvaror. Detta kommer att påverka företagens verksamhet och konkurrens i en bransch där täckningsbidraget redan från förut är mycket lågt.

Målsättningar

Huvudmålet för projektet är att förbättra tillväxt- och utvecklingsmöjligheterna  hos företag inom livsmedelsbranschen i Egentliga Finland genom nya nätverk och kumpaner, aktiv dialog samt informations- och kunskapsutbyte. Delmål för projektet är att utveckla företagens verksamhet mot hållbarhetsmålen ( sociala, ekologiska, enonomiska, hälso och kulturella). Delmål är också att stödja utvecklingsarbetet inom matsektorn i regionen, nätverkande bland aktörer på olika nivåer inom matsektorn, samt sprida god praxis över landskapsgränserna.

Åtgärder

Projektets åtgärder är fördelade på tre arbetspaket.

  1. Att stödja utveckling och tillväxt hos företagen.

  2. Göra matkedjan mera synlig.

  3. Samarbetet mellan de olika aktörerna.

Målgrupp
Huvudmålgruppen för projektet är företag från Egentliga Finland som förädlar Annex I-produkter, alltså jordbruksprodukter, och företag från landsbygden som tillverkar non-Annex I-produkter, alltså livsmedel. Den sekundära målgruppen är olika aktörsnivåer, sakkunniga, utvecklare, projektanställda, studerande, kommunerna i Egentliga Finland samt representanter för den privata och offentliga måltiden, partiaffärer och distributionsnätverk inom matkedjan, turismen, ICT och bioekonomin.

Projektdrivare
Brahea-keskus vid Åbo universitet (koordinator) samt deldrivare Yrityssalo Oy, Ukipolis Oy, Novida – ammattiopisto ja lukio och Pargas stad.

Projektansvarig i Pargas
Margot Wikström, tel. 040 735 0593

Tid för genomförande
Projektet genomförs 1.9.2022 – 31.3.2024

Totalbudget 439.317€ varav Pargas andel 77.218€

Finansiering
Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 till 80 % (NTM-centralen i Egentliga Finland) och annan offentlig finansiering till 20 %.

SWOT-sammanfattning av livsmedelskedjan i Pargas (utu.fi)