Generalplaner

Generalplaner

- Uppgörande av en generalplan för Pargas centrum; Planområdet omfattar Pargas centrum med närområden, västra delar av Kyrklandet och östra delar av Ålön medräknat.

Planen har trätt partiellt i kraft 28.10.2022:
Plan som trätt i kraft
Planbeteckningar och -bestämmelser

Planen är godkänd i stadsfullmäktige den 30.5.2022 § 60:
Godkänd plan
Godkända teckenförklaringar
Godkänd planbeskrivning med bilagor 

Bemötande av respons till planförslaget:
Bemötande till utlåtanden
Bemötande till anmärkningar

Planförslaget har varit offentligt framlagt 25.10-26.11.2021:
Planförslag
Teckenförklaringar
Planbeskrivning med bilagor

Bemötande till respons i utkastskedet:
Bemötande till utlåtanden
Bemötande till åsikter 

Material från öppet hus -tillställningen den 3.11.2021:
Presentation av planförslaget

Bakgrundsmaterial:
Konsekvensbedömning
Utredning av bebyggelsens historia (på finska)
Utredning om dagvatten (på finska)
Stadsbildsmässig utredning av centrumområdet
Utredning av promenadrutter (på finska)
Naturutredning (på finska)
Utredning över kommersiella och offentliga tjänster
Hamnutredning (på finska)
Bakgrundsmaterial om landskap, miljö och samhällsstruktur

 

Beredningsmaterial och utkast som varit offentligt framlagt 29.6-14.8.2020:
Planutkast som varit till påseende
Planbeteckningar och -bestämmelser som varit till påseende
Planbeskrivning med bilagor som varit till påseende

Inledningsmaterial, planen har meddelats inledd per tidningsannons 12.4.2018:
Program för deltagande och bedömning, uppdaterad 1.6.2020

Dispositionsplan, uppdaterad 17.10.2018

Teckenförklaringar för dispositionsplan, uppdaterad 17.10.2018

 

Pargas stad utarbetar en ny generalplan för Pargas centrumområde. Planområdet omfattar Pargas centrum med närområden, västra delarna av Kyrklandet och östra delarna av Ålön medräknat. Den generalplan som nu utarbetas kommer i stort att ersätta den gamla delgeneralplanen för centrumregionen från 1995. Den gamla generalplanen kommer att gälla fortsättningsvis i randområdena i Muddais, norra delarna av Vepo samt Sysilax och Ersby.

Syftet med generalplanearbete är att göra upp en ny generalplan som är på en mera allmän plan och mera strategisk än den gamla generalplanen. Byggandet styrs inte direkt av den nya generalplanen, utan det ska utarbetas en detaljplan då områdena börjas bebyggas och genomföras.

I generalplanen anvisas bland annat nya bostadsområden och bostadsområden som ska byggas tätare. Nätet av områden som reserveras för service kompletteras. Generalplanen innehåller också lösningar med vilka man strävar till ett säkrare och smidigare trafiknät.

 


- Ändring av Lemlaxöns delgeneralplan för delar av lägenheterna Qvidjagård 2:592, Qvidjagård 2:591 och Sandmo 2:511 i Qvidja i Pargas

Inledningsmaterial, planen har meddelats inledd per tidningsannons 16.6.2016:
Program för deltagande och bedömning 


- Ändring av Centrumregionens delgeneralplan för lägenheterna Stenudden 6:15, Koivuranta 6:31, Södervik 6:47, Söderäng 6:46, delar av vattenområdena 876:19, 876:18, 876:14 samt del av vattenområdet som hör till Lempilä 4:10 i Muddais i Pargas

Inledningsmaterial, planen har meddelats inledd per tidningsannons 29.1.2015:
Program för deltagande och bedömning

Övrigt beredningsmaterial för planen:

Preliminärt utkast till planändringen

Utdrag ur den ikraftvarande planen


- Nagu Södra, generalplanerättelse

Planförslaget var framlagt i Nagu 2008.

Naturinventeringen i området blev färdig på sommaren 2011. På basis av inventeringen uppgörs en Naturabedömning för en del av planändringsområdet. Delen i Naturabedömningen som gällde fågelbeståndet i området blev färdig i november 2012.

Planarbetet fortsätter efter att de övriga stora generalplanerna i skärgården har fullbordats.