Innehållspublicerare

null Trafikledsverket: De första trafikarrangemangen i projektområdet Lv 180 Förnyande av Rävsundsbron och Hessundsbron inleds
04.10.2022

Arbetet inom projektet Lv 180 Förnyande av Rävsundsbron och Hessundsbron inleds i början av oktober med de första trafikarrangemangen.

Från och med måndagen den 10 oktober 2022 monteras informationsskyltar om vägarbete invid Skärgårdsvägen i båda ändarna av projektområdet. Informationsskyltarna sätts upp cirka en kilometer före Rävsundsbron i riktning från S:t Karins och i riktning från Pargas genast efter rondellen norr om centrumområdet (se nedanstående karta). Under arbetet med att sätta upp skyltarna kan vid behov körbanan tillfälligt göras smalare på en kort sträcka och körhastigheten sänkas. Målet är att montera informationsskyltarna under natt och kvällstid. Skyltarna placeras i huvudsak på vägrenen.

Samtidigt monteras stativ för trafikmärken och byggplatstavlor på norra och södra sidan av båda broarna. Detta görs med framförhållning så att stativen och tavlorna täcks över tills vidare och tas i bruk senare.

Söder om Rävsundsbron anläggs de anslutningar som behövs för byggplatstrafiken.

I början av oktober börjar man också avverka träd på projektavsnittet för Rävsundet.
- Informationsskyltarna är det första skedet i det egentliga vägbygget och de berättar för väganvändarna på vilka områden arbetet utförs. Vi informerar alltid enskilt om kommande vägarbeten i takt med att byggandet framskrider. I fortsättningen går det att hitta de aktuella trafikarrangemangen på projektets webbsida under rubriken Trafikarrangemang, berättar projektchef Janne Wikström från Trafikledsverket.


Informationsskyltar monteras i södra och norra ändarna av projektområdet. Anslutningar för byggplatstrafiken anläggs söder om Rävsundsbron.

Följ projektet:
Projektets hemsida: https://vayla.fi/sv/fornyande-av-lv-180-ravsundsbron-och-hessundsbron
Projektets Facebook-sida: https://www.facebook.com/ravsundhessund/ 


Målet för projektet Lv 180 Förnyande av Rävsundsbron och Hessundsbron är att trygga att den  enda landsvägsförbindelsen till Pargas och Åbolands skärgård bevaras och blir bättre än tidigare. Dessutom möjliggörs högkapacitetstransporter, som är betydande för den nationella industrin, till området. Projektet stöder också utvecklingen av näringslivet och markanvändningen i Pargas samt främjar trafiksäkerheten och boendetrivseln. Kostnadskalkylen för projekthelheten är 128 miljoner euro.
 
Trafikledsverket ansvarar för att utveckla och underhålla det statliga vägnätet, järnvägarna och  farlederna. Till våra uppgifter hör också att upprätthålla servicenivån i trafiken samt deltar i samordningen av trafik och markanvändning. Därigenom främjar vi vårt samhälles välmående och näringslivets konkurrenskraft.