Planer till påseende

Planer till påseende

När ett förslag till plan eller planändring har godkänts i bygg- och miljönämnden, skall det hållas offentligt till påseende i kommunen under minst 30 dagar, och ifall det är frågan om ett mindre ändringsområde av ringa betydelse kan påseendetiden bestämmas till två veckor. Kommunmedlemmar och andra intressenter har då möjlighet att under anslagstiden skriftligen lämna in anmärkningar om förslaget. Anmärkningen skall tillställas bygg- och miljönämnden före utgången av den tid under vilken förslaget är framlagt.

Hörande i beredningsskedet

Ett hörande i beredningsskedet kan dock hållas redan när man färdigställt utkast för planen för att kunna få kartlagt planintressenternas åsikter redan i detta skede. Ett sådant hörande utförs vanligtvis när det är frågan om större planområden där man på grund av bl.a. den stora mängden intressenter annars kan ha svårare att upprätthålla en aktiv dialog under planeringsarbetets gång.

Planer som just nu är till påseende kan ses nedan:


  

Planer till påseende

TILL PÅSEENDE

Följande planförslag kommer att läggas fram offentligt:

-    Stranddetaljplan för turismområdet i Sattmark och ändring av stranddetaljplaner i Kopparö och Lofsdal i Pargas
-    Solsidan stranddetaljplan i Tennäs i Pargas
-    Korpo-Pensar stranddetaljplan i Lillpensar i Korpo
-    Stranddetaljplan för Småskär-Sundskär i Lökholm i Nagu
-    Stranddetaljplan för fastigheterna Norra Svartholmsgrund 3:32 och Södra Svartholmsgrund 3:33 i Nagu Pensar

Förslagen finns offentligt framlagda under tiden 17.3. – 17.4.2023 på stadens webbplats, SE NEDAN.

Eventuella anmärkningar om förslagen ska tillställas bygg- och miljönämnden, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller elektroniskt till adressen bygg-miljonamnden@pargas.fi, före anslagstidens utgång.
 
16.3.2023
Bygg- och miljönämnden

Sattmark i Pargas:
Planförslag med teckenförklaringar
Planbeskrivning
Program för deltagande och bedömning
Bakgrundsmaterial, samtliga på finska:
Naturutredning
Utredning om vattenväxtlighet
Bedömning av konsekvenser av Natura
Arkeologisk inventering
Hamnutredning i Pargas
Trafikledsverkets utlåtande
Museiverkets utlåtande
Djupkartering
Bryggleverantörens utlåtande
Planläggarens bemötande till åsikter i utkastskedet, både finska och svenska
Blankett för uppföljning av detaljplanen
Utdrag ur stranddetaljplanerna som ändras

Solsidan i Pargas:
Planförslag med teckenförklaringar
Planbeskrivning
Utredning av naturvärderingar (på finska)

Korpo-Pensar:
Planförslag med teckenförklaringar
Planbeskrivning
Natur- och landskapsutredning (på finska)

Småskär-Sundskär i Nagu:
Planförslag med teckenförklaringar
Planbeskrivning

Svartholmsgrunden i Nagu:
Planförslag med teckenförklaringar
Planbeskrivning


Meddelande om att planläggning inletts och att beredningsmaterial läggs till påseende

Uppgörandet av följande planläggningsprojekt har inletts:

-    Lamisö stranddetaljplan och Bånholm stranddetaljplanändring i Nötö i Nagu

För planläggningsprojektet har uppgjorts program för deltagande och bedömning. Projektets beredningsmaterial finns framlagt som utkast. Man kan ta del av materialet på stadens webbplats SE NEDAN.

Eventuella åsikter om projektet kan tillställas bygg- och miljönämnden, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller elektroniskt till adressen bygg-miljonamnden@pargas.fi.

16.3.2023
Planläggningsenheten

Program för deltagande och bedömning
Planutkast med teckenförklaringar
Planutkastets bilagor
Utredning av naturtyper och växtlighet (på finska)