Planer till påseende

Planer till påseende

När ett förslag till plan eller planändring har godkänts i bygg- och miljönämnden, skall det hållas offentligt till påseende i kommunen under minst 30 dagar, och ifall det är frågan om ett mindre ändringsområde av ringa betydelse kan påseendetiden bestämmas till två veckor. Kommunmedlemmar och andra intressenter har då möjlighet att under anslagstiden skriftligen lämna in anmärkningar om förslaget. Anmärkningen skall tillställas bygg- och miljönämnden före utgången av den tid under vilken förslaget är framlagt.

Hörande i beredningsskedet

Ett hörande i beredningsskedet kan dock hållas redan när man färdigställt utkast för planen för att kunna få kartlagt planintressenternas åsikter redan i detta skede. Ett sådant hörande utförs vanligtvis när det är frågan om större planområden där man på grund av bl.a. den stora mängden intressenter annars kan ha svårare att upprätthålla en aktiv dialog under planeringsarbetets gång.

Planer som just nu är till påseende kan ses nedan:


  

Planer till påseende

Meddelande om att planläggning inletts och att beredningsmaterial läggs till påseende

Uppgörandet av följande planläggningsprojekt har inletts:

-    Ändring av detaljplan för en del av kvarter 6, 8, 10, 15, 16, 22 samt invidliggande gatu-, väg-, parkering-, park- och torgområde i Korpo centrum (120) stadsdel i Korpo
-    Stranddetaljplan för Trunsö Kummelskär i Nagu

För planläggningsprojekten har uppgjorts program för deltagande och bedömning. Projektens beredningsmaterial finns framlagda som utkast. Man kan ta del av materialen på stadens webbplats SE NEDAN.

Eventuella åsikter om projekten kan tillställas bygg- och miljönämnden, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller elektroniskt till adressen bygg-miljonamnden@pargas.fi.

30.11.2023
Planläggningsenheten

Korpo centrum:
Program för deltagande och bedömning
Planutkast med teckenförklaringar
Miljöplan 2010

Trunsö Kummelskär:
Program för deltagande och bedömning
Planutkast med teckenförklaringar