Planer till påseende

Planer till påseende

Planer till påseende

När ett förslag till plan eller planändring har godkänts i bygg- och miljönämnden, skall det hållas offentligt till påseende i kommunen under minst 30 dagar, och ifall det är frågan om ett mindre ändringsområde av ringa betydelse kan påseendetiden bestämmas till två veckor. Kommunmedlemmar och andra intressenter har då möjlighet att under anslagstiden skriftligen lämna in anmärkningar om förslaget. Anmärkningen skall tillställas bygg- och miljönämnden före utgången av den tid under vilken förslaget är framlagt.

Hörande i beredningsskedet

Ett hörande i beredningsskedet kan dock hållas redan när man färdigställt utkast för planen för att kunna få kartlagt planintressenternas åsikter redan i detta skede. Ett sådant hörande utförs vanligtvis när det är frågan om större planområden där man på grund av bl.a. den stora mängden intressenter annars kan ha svårare att upprätthålla en aktiv dialog under planeringsarbetets gång.

Planer som just nu är till påseende kan ses nedan:


  TILL PÅSEENDE

Följande planförslag kommer att läggas fram offentligt:

-    Ändring av detaljplan för del av kvarter 5 i Kyrksundsstrandens (34) stadsdel i Pargas, ”Solbågen”

Förslaget finns offentligt framlagt under tiden 3.12.2021 – 3.1.2022 på stadens webbplats, SE NEDAN.

Eventuella anmärkningar om förslaget ska tillställas bygg- och miljönämnden, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller elektroniskt till adressen bygg-miljonamnden@pargas.fi, före anslagstidens utgång.

2.12.2021
Bygg- och miljönämnden

Planförslag med teckenförklaringar
Planbeskrivning med bilagor 


 TILL PÅSEENDE

Följande planförslag kommer att läggas fram offentligt:

-    Kalkila stranddetaljplan i Lillmälö i Pargas

Förslaget finns offentligt framlagt under tiden 3.12.2021 – 3.1.2022 på stadens webbplats, SE NEDAN.

Eventuella anmärkningar om förslaget ska tillställas bygg- och miljönämnden, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller elektroniskt till adressen bygg-miljonamnden@pargas.fi, före anslagstidens utgång.

2.12.2021
Bygg- och miljönämnden

Planförslag med teckenförklaringar
Planbeskrivning med bilagor
Naturutredning (på finska)


Planer till påseende

Planer till påseende

Planer till påseende