Planer till påseende

Planer till påseende

Planer till påseende

När ett förslag till plan eller planändring har godkänts i bygg- och miljönämnden, skall det hållas offentligt till påseende i kommunen under minst 30 dagar, och ifall det är frågan om ett mindre ändringsområde av ringa betydelse kan påseendetiden bestämmas till två veckor. Kommunmedlemmar och andra intressenter har då möjlighet att under anslagstiden skriftligen lämna in anmärkningar om förslaget. Anmärkningen skall tillställas bygg- och miljönämnden före utgången av den tid under vilken förslaget är framlagt.

Hörande i beredningsskedet

Ett hörande i beredningsskedet kan dock hållas redan när man färdigställt utkast för planen för att kunna få kartlagt planintressenternas åsikter redan i detta skede. Ett sådant hörande utförs vanligtvis när det är frågan om större planområden där man på grund av bl.a. den stora mängden intressenter annars kan ha svårare att upprätthålla en aktiv dialog under planeringsarbetets gång.

Planer som just nu är till påseende kan ses nedan.


Utkast till generalplan för Pargas centrum till påseende

TILL PÅSEENDE

Beredningsmaterial och utkast till generalplan för Pargas centrum finns framlagt under tiden 29.6 – 14.8.2020 på stadens webbplats, SE NEDAN.

Eventuella åsikter om utkastet kan tillställas bygg- och miljönämnden, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller elektroniskt till adressen bygg-miljonamnden@pargas.fi, före anslagstidens utgång.
 
26.6.2020
Bygg- och miljönämnden

Planutkast (pdf)
Planbeteckningar och -bestämmelser (pdf)
Planbeskrivning med bilagor (pdf)

Pargas stad utarbetar en ny generalplan för Pargas centrumområde. Planområdet omfattar Pargas centrum med närområden, västra delarna av Kyrklandet och östra delarna av Ålön medräknat. Den generalplan som nu utarbetas kommer i stort att ersätta den gamla delgeneralplanen för centrumregionen från 1995. Den gamla generalplanen kommer att gälla fortsättningsvis i randområdena i Muddais, norra delarna av Vepo samt Sysilax och Ersby.

Syftet med generalplanearbete är att göra upp en ny generalplan som är på en mera allmän plan och mera strategisk än den gamla generalplanen. Byggandet styrs inte direkt av den nya generalplanen, utan det ska utarbetas en detaljplan då områdena börjas bebyggas och genomföras.

I generalplanen anvisas bland annat nya bostadsområden och bostadsområden som ska byggas tätare. Nätet av områden som reserveras för service kompletteras. Generalplanen innehåller också lösningar med vilka man strävar till ett säkrare och smidigare trafiknät.

 

Ovan en infovideo om generalplanen!

Bakgrundsmaterial:
Utredning av bebyggelsens historia (pdf på finska)
Utredning om dagvatten (pdf på finska)
Stadsbildsmässig utredning av centrumområdet (pdf)
Utredning av promenadrutter (pdf på finska)
Naturutredning (pdf på finska)
Utredning över kommersiella och offentliga tjänster (pdf)
Hamnutredning (pdf på finska)
Bakgrundsmaterial om landskap, miljö och samhällsstruktur (pdf)


Stranddetaljplan för Rödhällssund och Torsbölebergen i Lillmälö till påseende

TILL PÅSEENDE

Förslag till stranddetaljplan för Rödhällssund och Torsbölebergen i Lillmälö i Pargas finns offentligt framlagt under tiden 29.6 – 28.7.2020 på stadens webbplats, SE NEDAN.

Eventuella anmärkningar om förslaget ska tillställas bygg- och miljönämnden, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller elektroniskt till adressen bygg-miljonamnden@pargas.fi, före anslagstidens utgång.
 
26.6.2020
Bygg- och miljönämnden

Planförslag med teckenförklaringar (pdf)
Planbeskrivning (pdf)
Utredning av naturvärden (pdf på finska)


Meddelande om att planläggning inletts och att beredningsmaterial läggs till påseende i Lövnäs stadsdel

Meddelande om att planläggning inletts och att beredningsmaterial läggs till påseende

Uppgörandet av följande planläggningsprojekt har inletts:

-    Etappdetaljplan för kvarter 1 i Lövnäs (22) stadsdel i Pargas

För planläggningsprojektet har uppgjorts program för deltagande och bedömning. Projektets beredningsmaterial finns framlagt som utkast. Man kan ta del av materialet på stadens webbplats SE NEDAN.

Eventuella åsikter om projektet kan tillställas bygg- och miljönämnden, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller elektroniskt till adressen bygg-miljonamnden@pargas.fi.

26.6.2020
Planläggningsenheten

Program för deltagande och bedömning (pdf)
Planutkast med teckenförklaringar (pdf)


Meddelande om att planläggning inletts och att beredningsmaterial läggs till påseende

Meddelande om att planläggning inletts och att beredningsmaterial läggs till påseende

Uppgörande av följande planläggningsprojekt har inletts:

-    Ändring av delgeneralplan för Kirjalaön, förbättring av landsväg 180 vid Hessundsbron.

För planläggningsprojektet har uppgjorts program för deltagande och bedömning. Projektets beredningsmaterial finns framlagt som utkast. Man kan ta del av materialet på stadens webbplats SE NEDAN.

Eventuella åsikter om projektet kan tillställas bygg- och miljönämnden, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller elektroniskt till adressen bygg-miljonamnden@pargas.fi.

11.6.2020
Planläggningsenheten

Program för deltagande och bedömning (pdf)
Planutkast med teckenförklaringar (pdf)
Planbeskrivning (pdf)


Planer till påseende

Planer till påseende

Meddelande om att planläggning inletts och att beredningsmaterial läggs till påseende

Meddelande om att planläggning inletts och att beredningsmaterial läggs till påseende

Uppgörandet av följande planläggningsprojekt har inletts:

-    detaljplan för nordvästra delen av Ljusudda (35) stadsdel i Pargas. Planen kan komma att förutsätta markanvändningsavtal.
-    stranddetaljplan för fastigheten Östra Byskär 1:5 i Byskär i Nagu.

För planläggningsprojekten har uppgjorts program för deltagande och bedömning. Projektens beredningsmaterial finns framlagt som utkast. Man kan ta del av materialen på stadens webbplats SE NEDAN.

Eventuella åsikter om projekten kan tillställas bygg- och miljönämnden, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller elektroniskt till adressen bygg-miljonamnden@pargas.fi.

15.5.2020
Planläggningsenheten

Materialet för detaljplanen för nordvästra delen av Ljusudda (35) stadsdel:
Planutkast med teckenförklaringar (pdf)
Program för deltagande och bedömning (pdf)

Materialet för stranddetaljplanen för fastigheten Östra Byskär 1:5 i Byskär i Nagu:
Planutkast med teckenförklaringar (pdf)
Program för deltagande och bedömning (pdf)
Övriga bilagor (pdf)