Planer till påseende

Planer till påseende

Planer till påseende

När ett förslag till plan eller planändring har godkänts i bygg- och miljönämnden, skall det hållas offentligt till påseende i kommunen under minst 30 dagar, och ifall det är frågan om ett mindre ändringsområde av ringa betydelse kan påseendetiden bestämmas till två veckor. Kommunmedlemmar och andra intressenter har då möjlighet att under anslagstiden skriftligen lämna in anmärkningar om förslaget. Anmärkningen skall tillställas bygg- och miljönämnden före utgången av den tid under vilken förslaget är framlagt.

Hörande i beredningsskedet

Ett hörande i beredningsskedet kan dock hållas redan när man färdigställt utkast för planen för att kunna få kartlagt planintressenternas åsikter redan i detta skede. Ett sådant hörande utförs vanligtvis när det är frågan om större planområden där man på grund av bl.a. den stora mängden intressenter annars kan ha svårare att upprätthålla en aktiv dialog under planeringsarbetets gång.

Planer som just nu är till påseende kan ses nedan.


Stranddetaljplan till påseende i Byskär i Nagu samt inledning av Hirsalö

TILL PÅSEENDE

Förslag till stranddetaljplan för Östra Byskär 1:5 och Måsviken 1:1 i Byskär i Nagu finns offentligt framlagt under tiden 11.9 – 11.10.2020 på stadens webbplats, SE NEDAN.

Eventuella anmärkningar om förslaget ska tillställas bygg- och miljönämnden, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller elektroniskt till adressen bygg-miljonamnden@pargas.fi, före anslagstidens utgång.
 
10.9.2020
Bygg- och miljönämnden

Planutkast med teckenförklaringar (pdf)
Planbeskrivning med bilagor (pdf)
Naturutredning, på finska (pdf)
Program för deltagande och bedömning (pdf)


Meddelande om att planläggning inletts och att beredningsmaterial läggs till påseende

Uppgörandet av följande planläggningsprojekt har inletts:

-    Stranddetaljplan för en del av Hirsalö i Pargas

För planläggningsprojektet har uppgjorts program för deltagande och bedömning. Projektets beredningsmaterial finns framlagt som utkast. Man kan ta del av materialet på stadens webbplats SE NEDAN.

Eventuella åsikter om projektet kan tillställas bygg- och miljönämnden, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller elektroniskt till adressen bygg-miljonamnden@pargas.fi.

10.9.2020
Planläggningsenheten

Planutkast med teckenförklaringar (pdf)
Program för deltagande och bedömning (pdf)


Planer till påseende

Planer till påseende