Houtskär historia

Historia

De äldsta kända spåren av människor på Houtskär torde vara ett par gravkummel från bronsåldern. Då landhöjningen i området är ca 50 cm per århundrade har öarna förändrats både till storlek och antal. I dag består Houtskär av ca 1 600 öar av olika storlek. Man antar att det funnits svensk bebyggelse sedan 1200-talet. De flesta nuvarande byar finns nämnda i Gustaf Vasas jordebok från 1540, vilket tyder på att det funnits en byorganisation. De olika gårdarna har varit byggda på sin andel av bytomten i en viss inbördes ordning.

Houtskär kapellförsamling nämns 1554, men fram till 1867 var Houtskär en del av Korpo socken.  Den nuvarande korskyrkan av trä byggdes 1703.  När Houtskär blev en självständig kommun, bestod befolkningen av självägande bönder i 18 byar.

Houtskärbornas traditionella näringar var fiske och sjöfart. I slutet av 1800-talet var befolkningen som störst – ca 2000 personer.  Befolkningsökningen berodde bl.a. på att skärgårdsborna tack vare fisket klarade sig bättre under de svåra hungeråren 1867-68, då jordbruket misslyckades och befolkningen på fastlandet pinades av svält.

Strömmingen gälas

Mot slutet av 1800-talet började emigrationen till USA. Många emigrerade för att få ett bättre liv, men i början av 1900-talet när förryskningen blev allt hårdare, emigrerade de unga männen för att komma undan de olagliga uppbåden till tsarens armé.  Houtskär hör till de orter i Finland som har de flesta emigranterna.

I dag är knappt 600 personer fast bosatta på orten och dessutom finns en stor fritidsbefolkning.  I kommunsammanslagningen 2009, blev Houtskär en del av Väståbolands stad, numera Pargas stad.  De lokala frågorna sköts på Houtskärs områdeskontor.

I århundraden levde befolkningen på fiske, boskapsskötsel och jordbruk. Numera finns endast några yrkesfiskare kvar. Den sista mjölkkon lämnade Houtskär 1997. Jordbruket har kompletterats med växthusodling.  Turism och kommunikationer får allt större ekonomisk betydelse. Olika företagare har hittat sina nischer.

Mjölkningsdags

På 1960-talet togs initiativ till ett hembygdsmuseum och en hembygdsförening grundades. Verksamheten kompletterades 1989 av en yngre generation som grundade Houtskär Kulturgille r.f.  I deras regi startades Houtskär lokalarkiv 1995. Med frivilliga krafter reprofotograferades representativa delar av Houtskärbornas fotografier, drygt  8.000 bilder. I en skärgårdskultur är båten livsviktig och vattnet ett förbindande element. På 1960-talet skedde en stor förändring i skärgårdsbornas liv, då Houtskär anknöts till Finlands vägnät med landsvägsfärjor.  Mest förändrades trafiken och fiskerinäringen. Houtskärs båtmuseum invigdes 2001.

Hästtransport

Text: Solveig Sjöberg-Pietarinen 2012
Bilder: Houtskärs lokalhistoriska arkiv - HLA