Ansökan om dagvårdsplats

Ansökan om dagvårdsplats

Ansökningsprocessen

 1. Du ansöker om dagvårdsplats elektroniskt minst fyra månader i förväg
 2. Du blir kontaktad från småbarnspedagogiken 
 3. Meddelande om beviljad dagvårdsplats skickas till din e-post
 4. Personal från verksamhetsstället kontaktar dig angående starten
 5. Hembesök 
 6. Inskolning 1-2 veckor före start
 7. Ditt barn börjar inom småbarnspedagogiken
 8. Lämna in inkomstutredningen senast i slutet av den månad barnet börjar

När ska du ansöka

Man kan söka dagvårdsplats kontinuerligt under hela året. Inför varje nytt verksamhetsår ordnas dessutom en central ansökan, vars ansökningstid pågår till och med februari.

Då småbarnspedagogiken inleds vid annan tidpunkt än verksamhetsårets början, skall ansökan inlämnas senast fyra månader innan vården inleds. Om vårdbehovet uppstår plötsligt då vårdnadshavare får arbete eller studieplats med kort varsel, bör ansökan inlämnas allra senast två veckor innan vården inleds.

Hur ansöker du

Ansökan om dagvårdsplats görs elektroniskt. Inloggning sker med vårdnadshavarens nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Hur får du veta om beslutet

Placeringsbeslutet skickas elektroniskt till vårdnadshavaren. Till det behövs din e-postadress och ditt godkännande. Du får sedan ett meddelande till e-posten, varefter du kan läsa beslutet i webbportalen. Du loggar in till webbportalen med dina bankkoder eller mobilcertifikat.

Inkomstuppgifter

Om du inte godkänt högsta avgiften i ansökan, ska du lämna in en inkomstredovisningsblankett senast vid utgången av den månad barnet börjar inom småbarnspedagogiken, se sidan om avgifter.

Hemvårdsstöd betalas inte när barnet deltar i kommunal småbarnspedagogik.

Skiftomsorg

Vid behov av skiftesvård/nattvård behövs utlåtande från arbetsgivare, eftersom sådan vård beviljas endast för barn vars båda vårdnadshavare har kontinuerligt skiftesarbete. Även yrkesinriktade studier på heltid som sker kvällstid beaktas. Mera info på sidan skiftomsorg.

Uppsägning av dagvårdsplats

Dagvårdsplatsen bör sägas upp skriftligt genom att fylla i blanketten senast två veckor innan vården avslutas. Blankett: Uppsägning av dagvårdsplats.pdf

Byte av dagvårdsplats

Börja med att kontakta det nuvarande daghemmets föreståndare eller familjedagvårdsledaren. Fyll därefter i en elektronisk ansökan på samma sätt som när du ansöker om dagvårdsplats. När du fyllt i punkten "Barnets nuvarande plats" beaktas ansökan som en intern förflyttning.

Meddelande av vårdtider

Barnets vårdtider meddelas elektroniskt via webbportalen, dit du loggar in med dina bankkoder.

 • Alla barns vårdtider ska meddelas.
 • Vårdtiden baserar sig på avtalet om småbarnspedagogik.
 • Regelbundna vårdtider kan meddelas flera månader i förväg (det går lätt att kopiera veckor, du behöver inte fylla i varje vecka skilt).
 • Oregelbundna vårdtider p.g.a. vårdnadshavarens arbete eller studier meddelas minst två veckor i förväg.

Om det sker plötsliga förändringar i de meddelade vårdtiderna, om barnet t.ex. blir sjukt, och veckoschemat redan är låst, meddela det per e-post eller sms till verksamhetsstället/ gruppen där barnet är i småbarnspedagogik. Plötslig frånvaro kan inte antecknas elektroniskt då veckoschemat redan är låst. Veckoschemat låses måndag kl. 8.00 två veckor innan.

Anvisningar: Elektroniskt meddelande av vårdtider.pdf

Vid frågor 

Ta gärna kontakt med familjedagvårdsledaren eller daghemsförståndaren gällande frågor och funderingar.

Kontaktuppgifter

Servicehandledning
Annette Karlsson
annette.karlsson(at)pargas.fi
tfn 040 5898 551

Daghemsföreståndarnas kontaktuppgifter finns under respektive daghem.