Breadcrumb

Behandling av avloppsvatten i glesbygden

Behandling av avloppsvatten i glesbygden

Avloppsvattenhanteringen i glesbygden ska ordnas enligt principerna i miljöskyddslagen, statsrådets förordning 157/2017 samt miljöskyddsföreskrifterna för Pargas stad. Målet är att undvika utsläpp till vattendrag och grundvatten samt luktolägenheter för grannarna.

Se miljöministeriets tusch-video angående principerna för hur förnyelsen av avloppsanläggningar ska genomföras i olika situationer (på finska).


Befintliga fastigheter - Utredning över den nuvarande avloppsvattenbehandlingen
Befintliga fastigheter bör ha en skriftlig utredning över fastighetens nuvarande avloppssystem. Man kan göra den med hjälp av följande blankett:
           Utredning om den befintliga fastighetens avloppssystem

Därtill ska man rita anläggningen på en situationsplan/tomtkarta. Denna utredning behöver inte lämnas in någonstans, utan den ska bevaras på fastigheten och förevisas för myndigheten vid begäran.


Förnyande av avloppssystem - åtgärdstillstånd/anmälan
Avloppsvattnet ska behandlas så att det inte uppstår risk för förorening av miljön. Efter 1.11.2019 ska avloppsvattenhanteringen uppfylla lagens krav på strandområden (närmare än 100 meter från strandlinje) och grundvattenområden.  På övriga områden kan avloppssystemet behöva saneras i det skedet när större byggnadslov ansöks för huset. Om systemet behöver förnyas/ombyggas, ska ett åtgärdstillstånd först sökas av byggnadstillsynen. Handlingarna som behövs:
          Råd för ansökning av lov för avloppsanläggning

Om endast ett reningsverk för gråvattenrening monteras, gör man en skriftlig anmälan till byggnadstillsynen med att utnyttja i stort sett samma handlingar. 
För att endast sanera ett befintligt system, utan att ändra metoden för behandlingen av avloppsvatten krävs inget tillstånd, ej heller för små ändringar i behandlingssättet.

Plan för behandling av avloppsvatten
Avloppssystemet behöver planeras sakkunnigt, utgående från förhållanden på fastigheten. En detaljerad plan över fastighetens avloppsvattenbehandling görs i samband med lovssökandet. En färdig planeblankettbotten får helst användas, den kan fås från byggnadstillsynen/miljövårdsbyrån.
            Plan för behandling av avloppsvatten

Av planeraren förutsätts sådan kompetens som markanvändnings- och byggnadslagen kräver. För att ärendets behandling skulle gå smidigt fram, bör byggaren redan tidigt i planeringsskede kontakta en sakkunnig planerare (i svåra fall miljövårdsbyrån), som på tomten tillsammans med fastighetsägaren överväger, vilket det bästa alternativet är.


Bruks- och underhållsanvisning
För avloppsanordningen bör finnas/göras en bruks- och underhållsanvisning, som ska bevaras vid fastigheten. T.ex tömningarna av tankarna och olika service- och granskningsåtgärder ska nedtecknas i häftet.


Avvikelse från kraven på behandling av hushållsavloppsvatten
Tillstånd att avvika från reningskravet för avloppsvatten kan beviljas med stöd av miljöskyddslagen (156 d § MSL). Beviljande av tillstånd förutsätter antingen en anmärkningsvärt obetydlig miljöbelastning eller att en förbättring av behandlingssystemet skulle vara oskälig för fastighetsinnehavaren kostnadsmässigt eller tekniskt. 

Tillstånd till avvikelse kan sökas hos kommunens miljövårdsmyndighet och den kan  beviljas  för högst fem år i sänder.
           Blanketten för ansökning av avvikelse från reningskraven
           Bilagor: Miljöbelastningen obetydlig
                          Utredning för åldern och/eller livsstituationen
                          Ekonomisk redogörelse


Anvisning för avloppsvattenbehandling i Pargas
            Principer för behandlingen av avloppsvatten i glesbygden i Pargas

Nyttiga länkar:


Komposterande toaletter 

Komposterande toalett är ett alternativ värt att beakta inom hela stadens område. Genom att använda torrtoalett minskar hushållets utsläpp av avloppsvatten avsevärt. Dock bör man komma ihåg, att även utsläppsvätskan från torrtoaletter betraktas som utsläpp, som skall omhändertas. Speciellt på strandområden är det oftast enklast att ta vätskan till sluten behållare och använda den i komposten eller som näringsämne.

Info om komposterande toaletter: