Dagvatten

Vad är dagvatten?

Med dagvatten avses regn- eller smältvatten som avleds från markytan, byggnaders tak eller andra motsvarande ytor samt byggnaders dräneringsvatten. Mål när det gäller dagvattenhantering är att planmässigt utveckla dagvattenhanteringen särskilt i detaljplaneområden, infiltrera och fördröja dagvattnet på den plats där det ansamlas, förebygga olägenheter och skador som dagvatten orsakar miljön och fastigheter, varvid hänsyn också tas till långsiktiga förändringar i klimatet, och bidra till att dagvatten inte leds in i spillvattenavlopp. Kommunens dagvattensystem består av dagvattenavlopp, öppna diken, infiltrering och fördröjning av dagvatten samt behandling av dagvatten.

Kommunens ansvar

Enligt 13 a kapitlet i markanvändnings- och bygglagen ansvarar kommunen för att ordna dagvattenhanteringen i detaljplaneområden. Stadsfullmäktige har fastställt detta genom sitt beslut 28.8.2017 § 92. Kommunen har enligt lagen rätt att ta ut offentligrättslig dagvattenavgift av fastigheter inom verkningsområdet för kommunens dagvattensystem. Verkningsområdet för dagvatten kan jämställas med stadens detaljplaneområde.
 

Verkningsområden för kommunens dagvattensystem

Kartorna på verkningsområden:

Pargas
Nagu
Korpo
Houtskär

Dagvattenavgift

Stadsfullmäktige beslöt den 20.6.2022 i § 93 att dagvattenavgiften slopas. Dagvattenhanteringen finansieras således med skattemedel börjande från år 2023. 
Länk till fmge beslut