Sommarjobbsedel

Sommarjobbsedel

 

2022 års sommarjobbsedlar är utlottade och alla sökande har fått information om resultatet.

 

Sommarjobbsedel.

I år lottar Pargas stad också ut 20 sommarjobbsedlar till dem som inte fått sommarjobbsedel tidigare. Med sommarjobbsedel avses ett understöd på 300 € som beviljas av Pargas stad till arbetsgivare som anställer ungdomar födda 2004-2006 till sommarjobb för minskt två veckor.

Sedlarna är till antalet 20 stycken. Ungdomarna söker själv sommarjobb med hjälp av sedeln de fått och arbetsgivaren fakturerar staden i efterhand.

 

Så söker unga om sommarjobbsedel:

1. Fyll i ansökan på www.kuntarekry.fi,
2. Sista ansökningsdag är 28.2.2022 kl. 15
3. Sommarjobbsedlarna lottas ut senast 7.3.2022
4. Efter utlottningen kontaktas de sökande och kallas till infotillfälle.
5. Infotillfället är obligatoriskt. kan man inte delta av någon orsak bör man vara 
   i kontakt med Aktiva. uteblir man från infotillfället utan orsak så ges sedeln
   automatiskt till följande i kön.

 

Villkor för beviljande av sommarjobbsedeln: 

1. Sommarjobbsedeln gäller Pargasbor födda 2004-2006.
2. Arbetsgivaren kan vara ett företag, samfund eller förening. Ett hushåll, en privat
    person eller en stad/kommun kan inte fungera som arbetsgivare.
3. De ungdomar som anställs får inte vara familjemedlem (till familjemedlem räknas 
    föräldrar och mor/farföräldrar samt syskon) till företagets ägare.
4. Staden betalar arbetsgivare ett understöd på 300 €/ungdom, för minst två veckor.
5. De ungdomar som fått sommarjobb av staden genom utlottning kan inte anställas med
    sommarjobbsedeln.
6. De ungdomar som via utlottningen får en sommarjobbsedel deltar i ett obligatoriskt
    infotillfälle. Blir man borta från detta så ges sommarjobbsedeln till följande på
    reservlistan.
7. Sommarjobbsedeln är personlig och kan inte ges till en annan person.

 

Hur använder den unga sommarjobbsedeln?

1. Delta i det obligatoriska infotillfället i Ungdomsverkstaden Aktiva enligt kallelsen.
    Datum meddelas i kallelsen.
2. Sök sommarjobb enligt de råd och info som kommit fram under infotillfället.
3. Vid behov hjälper Aktivas Jenni Lindroos i jobbsökandet.


Arbetsgivarens roll:

1. Arbetsgivaren gör ett skriftligt arbetsavtal med den unga.
2. Arbetsförhållandets längd ska vara minst 2 veckor och den dagliga arbetstiden
    minst 6 timmar ( 10 dagar= 60 timmar) och bruttolönen ska vara minst 415 €/ två
    veckor. Lönen skall dock följa minimilönen enligt kollektivavtalet. Ett längre
    arbetsavtal är möjligt fast stadens stöd bara gäller för två veckor. Man kan t.ex sprida
    ut arbetsdagarna till en längre period, t.ex så att man jobbar 60 timmar under en
    period på en månad.
3. Anställningen bör ske under tiden 1.6-31.8.2022.
4. Arbetsgivaren skickar en undertecknad sommarjobbsedel till Aktiva senast 31.8.2022.
5. Efter sommaren fakturerar arbetsgivaren Pargas stad en ersättning på 300 €/sedel
    med separat faktureringsblankett senast 31.10.2022. Till fakturan bifogas en kopia av
    arbetsavtalet och lönekvitton.
6. Arbetsgivaren rekommenderas skriva arbetsintyg till den unga.

 

Aktivas kontaktuppgifter:
Jenni Lindroos tfn 050 596 2108
Strandvägen 32, 21600 Pargas