Miljötillsyn

Miljötillsyn

Miljövårdsmyndigheten ska:

Fungera som tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt miljöskyddslagen och marktäktslagen.
Besluta om att utreda saneringsbehovet av förorenad mark.
Sköta de uppgifter och besluta i de ärenden som ankommer på kommunen om skyldighet att följa tillståndet i miljön och om att trygga luftkvaliteten
Besluta om avvikelse från kraven på behandling av hushållsavloppsvatten.

Fungera som tillsynsmyndighet enligt avfallslagen, kemikalielagen, lagen om vattentjänster och vattenlagen samt besluta i de ärenden som ankommer på den kommunala miljövårdsmyndigheten enligt vattenlagen.

Sköta de myndighetsuppgifter som ankommer på den kommunala miljövårdsmyndigheten enligt miljöskyddslagen för sjöfarten.

Besluta i de ärenden som ankommer på kommunen enligt lagen om friluftsliv, samt fungera som kommunens myndighet för campingområden enligt lagen om friluftsliv.

Avge utlåtanden och fatta beslut i de ärenden som ankommer på kommunen enligt  terrängtrafiklagen, handlägga de ärenden som ankommer på den kommunala miljövårdsmyndigheten enligt terrängtrafiklagen, samt utöva allmän tillsyn över terrängtrafiklagen.

Avgöra de tillståndsärenden som ankommer på den kommunala miljövårdsmyndigheten enligt sjötrafiklagen.

Avge utlåtanden och besluta om de uppgifter som ankommer på kommunen enligt naturvårdslagen.

Fungera som kommunal bekämpningsmyndighet i samband med efterbehandling av oljeskador inom kommunen enligt räddninglagen, samt fatta beslut om att efterbehandlingen av en oljeskada skall avslutas.

Fungera som kommunal myndighet som behandlar ansökningar om befrielse från skyldigheten att leda dagvatten från en fastighet till kommunens dagvattensystem enligt markanvändnings- och bygglagen.


Miljövårdsbyrån
Ledande miljövårdsinspektör Päivi Paavilainen, tel 040 6277 470
Miljövårdsinspektör Tomas Kull, tel 040 488 5970
 

Behandlingsavgifter

Den kommunala miljövårdsmyndigheten tar ut en behandlingsavgift enligt taxa för behandling av tillstånd, anmälningar och andra ärenden enligt marktäktslagen, miljöskyddslagen, vattenlagen, avfallslagen och miljöskyddslagen för sjöfarten samt för tillsyn enligt marktäktslagen, miljöskyddslagen och avfallslagen.

Taxa för Pargas stads miljövårdsmyndighet

 

Registrering och publicering av uppgifter - medelstora energiproducerande anläggningar

Den kommunala miljövårdsmyndigheten ska föra register över uppgifter om registreringspliktiga medelstora energiproducerande anläggningar. Uppgifterna ska publiceras i det allmännä datanätet.