Pågående projekt

Pågående projekt

 

PSG lär för livet, Pargas svenska gymnasium    

Pargas svenska gymnasiums kollegium arbetar för att utveckla de stödformer vi i vår skola erbjuder våra studerande. Projektet inbegriper såväl utveckling av samundervisningen som utarbetandet av samarbets- och verksamhetsmodeller och rutiner för speciallärare, studiehandledare, ämneslärare och övrig personal i fråga om studerande som behöver stöd. I och med arbetet ökar vi insikten och medvetenheten bland personalen om behovet av stöd. Personalens kompetens inom området ökar tack vare fortbildning och aktivt deltagande i arbetet kring vår kärnfråga: Hur kan vi i PSG samarbeta för att stödja våra studerande? Kollegiet utvecklar ett studieavsnitt i syfte att öka även de studerandes insikter när det kommer till den egna inlärningsprocessen. I processen involveras även andra intressegrupper såsom studerandekår och vårdnadshavare.

 

Målet med projektet är att säkerställa att våra studerande får rätt stöd vid rätt tidpunkt och att stärka personalens kompetens inom området. Målet är också hållbara modeller och rutiner samt tydlig ansvarsbeskrivning för arbetet med handledning och stöd i PSG.

 

Projektperiod

20.12.2023–30.6.2025

Projektansvariga

Ledningsgruppen bestående av rektor Annika Gustafsson, vicerektor Maria Wetterstein och Christoffer Wärn styr upp projektet i samråd med ämneslärare, speciallärare, studiehandledare och studerande. Rektor har det övergripande ansvaret för att målen uppnås.

Finansiering

Utbildningsstyrelsen finansierar projektet med 52 200 €

De godkända totala nettoinkomsterna är 58 000 €


Unga för en hållbar framtid 2023–2025  

Skärgårdshavets Unesco biosfärområdes pedagogiska program Biosfärakademin och projektet ”Unga för en hållbar framtid” omfattar ett hållbarhetstänk som genomsyrar verksamheten i småbarnspedagogiken, grundskolan och på andra stadiet. I biosfärområdet jobbar vi med främjandet av livskraftiga samhällen, hållbarhetsfostran, havets tillstånd, biologisk mångfald, skötsel av värdefulla naturtyper samt hållbar turism. Vi vill stärka ungdomarnas handlingskraft för hållbarhet i närmiljön och deras delaktighet i biosfärområdet. Vi vill öka kunskapen om skärgårdens natur och kultur och därmed fördjupa de ungas relation till naturen och närmiljön genom verksamhet som sker i samverkan mellan olika organisationer inom ramarna för Unescos program för biosfärområden. Vi ser även barn och unga, som vistas eller besöker skärgården, som en viktig målgrupp. Biosfärområdet har långsiktiga mål för Biosfärakademins verksamhet som anpassas efter behov och möjligheter som uppstår på vägen hos de centrala samarbetsparterna och i samhället för övrigt. I projektet Unga för en hållbar framtid, kommer vi att lägga mera vikt vid verksamheten som är riktad till äldre barn och ungdomar. I projektet skapar vi pedagogiskt material och verksamhet för barn och ungdomar i åldern 0–30 år. Biosfärområdets pedagogiska program omfattar bl.a. Gäddan & gänget-konceptet, Hållbarhetsstigen och verksamhet för ungdomar. Material och mer information www.biosfar.fi -> Barn och unga

Projektets målsättningar

  • stärka de ungas känsla av lokal tillhörighet samt stolthet över sin närmiljö

  • utveckla pedagogisk och fostrande verksamhet kring natur, miljö, kultur och hållbarhet, som når barn och unga som bor i, vistas i eller besöker Skärgårdshavets biosfärområde

  • ge barn, unga samt pedagoger kunskap och handlingskraft för att minska oron för klimatet och miljön samt tillsammans bygga upp en gemensam framtid på hållbar grund

  • öka intresset för naturvetenskaper och studier som kan kopplas till hållbarhetsfrågor samt arbetsmöjligheter i skärgården

  • göra Biosfärakademins modeller tillgängliga för andra både nationellt och internationellt

Projektperiod

1.1.2023-31.12.2025

 

Ansvarsperson:

Katja Bonnevier 0403562655, katja.bonnevier@pargas.fi

 

Finansiering:

Brita Maria Rehlunds stiftelse

Svenska kulturfonden

Konstsamfundet

Pargas stad


Pilotprojektet i Ålöviken

Målet med projektet är att utarbeta en åtgärdsplan för att förbättra vattenkvaliteten och naturvärdena i Ålöviken samt skapa ett exempel som uppmuntrar andra aktörer att skydda vattendragen i Skärgårdshavet och dess avrinningsområde. Som ett resultat av projektet har Pargas stad och Stiftelsen för Ålöviken en modell för åtgärder som kan användas för att ansöka om fortsatt finansiering. Stiftelsen har samlat grundläggande uppgifter i stor utsträckning om bland annat vattenkvaliteten i Ålöviken och alternativen för iståndsättning. Det långsiktiga målet med projektet är att uppnå en övergripande lösning för avrinningsområdena och att förbättra det ekologiska tillståndet i Ålöviken i riktning mot ett gott tillstånd. Syftet med projektet är att genomföra flera lösningar inom vattenvård, bland annat genom att anlägga våtmarker samt luftning.

Projektet genomförs huvudsakligen av Turun ammattikorkeakoulu i samarbete med Pargas stad och Stiftelsen för Ålöviken. Projektet har beviljats 71 800 € i statsbidrag för främjande av vatten- och miljövård.

Projekttid:

29.11.2022–15.10.2025

Projektansvarig

Ledande miljövårdsinspektör Päivi Paavilainen, 040 627 7470


Ruokohelmi II

I projektet förbättras livsmiljöerna i fågelvatten i tre objekthelheter: Naturaområdet Kolkanaukko (Rantalanlahti & Kolkanaukko) i Tövsala, Naturaområdet Bettebyviken i Pargas och de återställda fågelvattnen i Kasarminlahti i Nystad. För alla objekt har genomförts kartläggningar av fågelbeståndet och förekomsten av åkergrodor. Vass skördas från värdefulla fågelvatten som vassen kväst och vars värde sjunkit på grund av att livsmiljön blivit mer ensidig. Vass skördas och strandlinjen öppnas för sjöfåglar samtidigt som näringsämnen avlägsnas från dessa vattendrag. Man strävar efter att säkerställa efterbehandlingen bland annat genom bete samt på längre sikt genom att stödja utvecklingen som inletts väl och genom vilken utnyttjandet av vass skulle inbringa mer ekonomiska resurser för underhållet av fågelvatten.

När det gäller att skörda vass strävar man efter att stödja utvecklingen av affärsverksamhet i anslutning till vass, vilket i framtiden kunde inbringa finansiering för underhåll av fågelvatten från utnyttjande av vass på marknadsvillkor (samarbete med Turun ammattikorkeakoulus vassprojekt).

 

Projektet genomförs huvudsakligen av Turun ammattikorkeakoulu i samarbete med kommunerna i projektområdet. Projektet har beviljats 130 000 € i KuntaHelmi-specialunderstöd.

 

Karta över projektområdet:

Projekttid:

1.2.2023–15.11.2024

Projektansvarig
Ledande miljövårdsinspektör Päivi Paavilainen, 040 627 7470


Dagvattenhanteringens goda lösningar, Storäng II

Pargas stad arbetar med att utforma och utveckla fungerande och hållbara sätt för hur man kan planera och förverkliga hantering av dagvatten. I projektet Dagvattenhanteringens goda lösningar fokuserar vi på samarbetet mellan stadens olika ansvarsområden för att hitta möjligast välfungerande arbetsprocess kring dagvattenhantering. Arbetet täcker allt från planering till förverkligande och underhåll. Som pilotprojekt fungerar det under planering varande nya bostadsområdet nordöst om Storäng stadsdel, var man i planläggningen lägger extra fokus på hantering av dagvatten. Som en del av planläggningsprocessen utreder vi hurudana anvisningar och bestämmelser som behövs för att övergripande ta dagvattentemat i beaktande.

Med projektet har vi som mål att främja utnyttjande av hållbara lösningar vid dagvattenhantering men också att sprida information om hur var och en kan delta i att arbeta för ett renare Skärgårdshav. Pargas stad har för avsikt att låta utarbeta en tvåspråkig handbok för byggare var man detaljerat presenterar olika alternativ som finns för att på ett mera naturligt sätt hantera dagvatten och hur man bättre kan dra nytta av vattnet i sin trädgård.

Projektperiod
1.12.2022- 30.6.2024

Projektansvariga
Planläggningschef Heidi Saaristo-Levin, tfn 040 488 5888, heidi.saaristo-levin(at)pargas.fi
Planläggare Charlotte Koivisto, tfn 040 488 5906, charlotte.koivisto(at)pargas.fi

Finansiering
Miljöministeriet finansierar projektet med 48 760 € ur programmet för effektiverat vattenskydd. Mera information om det riksomfattande programmet för effektiverat vattenskydd hittar man här; https://ym.fi/sv/vattnenstur

 #programmetföreffektiveratvattenskydd #vattnenstur

 

 

 

 


Aktivt välmående och rörelseglädje

Målet med projektet är att skapa nya modeller och sätt att främja rörelse och motion så att en rörlig livsstil blir en naturlig del av arbetsgemenskapen inom småbarnspedagogiken. Dessutom är ett mål att förbättra personalens arbetshälsa med hjälp av rörelse genom att öka dess mängd och kvalitet. Mängden rörelse borde motsvara den nivå som rörelserekommendationerna för målgruppen anger.

Under det första året av projektet kartlades med hjälp av en pilotgrupp välmåendet hos personalen samt utvecklades verksamhetssätt och metoder för att uppnå målen. Personliga mätningar och individuell respons om dessa samt handledning och rådgivning har visat sig fungera väl. Att pröva på nya grenar och en välmåendeapp som uppmuntrar till både motion och återhämtning har uppmuntrat deltagarna att röra sig och öka sin medvetenhet om sin egen aktivitet.

Planen för rörelseaktiviteter har delats upp i delmål under en tidsperiod på tre år.

Utvärdering, effekter och aktiviteter samt samarbete med företagshälsovården, personaltjänster och fritidsenheten i staden stödjer integrering av en rörlig livsstil i vardagen hos personalen inom småbarnspedagogiken.

 

Projekttid: 1.3.2023–31.12.2025

 

Total budget: 62 760 € (första året)

Finansiär: 50 % Pargas stad och 50 % regionförvaltningsverket

 

Projektansvarig: Fysioterapeut Henna Kuusisto, 040 658 2108