Dataskydd

Vad är dataskydd?

Syftet med dataskyddet är att skydda personuppgifter. Pargas stad har förbundit sig att tillhandahålla tjänster på ett informationssäkert sätt och fästa särskild vikt vid dataskyddet och de registrerades rättigheter. Staden följer EU:s allmänna dataskyddsförordning och den nationella dataskyddslagstiftningen. I stadens tjänster är personuppgifterna väl skyddade och de lämnas inte ut förutom när det följer av lagstadgade skyldigheter.

Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR) har tillämpats nationellt från den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen tillämpas på behandling av personuppgifter både inom den offentliga och den privata sektorn. Syftet med förordningen är att säkerställa människors rätt till skydd av sina personuppgifter och därmed deras rätt till skydd av privatlivet också när digitala tjänster används.

Behandling av personuppgifter i Pargas stad

Pargas stad har alltid en rättslig grund för behandlingen av personuppgifter. När du som kund anlitar stadens tjänster eller annars sköter ärenden hos staden, samlar staden in dina personuppgifter i den utsträckning som behövs för att hantera ärendet. Pargas stad upprätthåller ett flertal personregister som behövs för att producera tjänster inom stadens olika sektorer. Registren kan bland annat innehålla personuppgifter som namn, postadress, telefonnummer och elektroniska adresser. Olika säkerhetsnivåer beaktas beroende på uppgifternas art.

Varje register innehåller endast de uppgifter som är nödvändiga för just den tjänsten. Varje register har en ansvarsperson. Åtkomst till registret har endast de anställda på staden som behöver registret i sitt arbete. Pargas stad har tydliga instruktioner för hur personuppgifter får användas för att förhindra missbruk.

Pargas stad följer följande principer för dataskydd vid behandling av personuppgifter:

  • laglighet, korrekthet och öppenhet av behandlingen
  • förenlighet med användningsändamålet
  • uppgiftsminimering
  • uppgifternas korrekthet
  • begränsning av förvaring av uppgifter
  • uppgifternas konfidentialitet och integritet
  • den personuppgiftsansvariges ansvarsskyldighet

Pargas stad har dataskyddsbeskrivningar för varje register. Frågor om dessa riktas till dataskyddsombudet i Pargas stad.

Som dataskyddsombud vid Pargas stad fungerar Privaon Oy.

Dataskyddsombudet har i uppgift att ge anvisningar om dataskydd och tillse att dataskydd uppfylls i Pargas stad, ge de registrerade råd i dataskyddsfrågor samt samarbeta med tillsynsmyndigheten.

Allmän information om GDPR och den relaterade myndighetsverksamheten finns på adressen http://www.tietosuoja.fi/sv.