Rivning

Rivning 


En rivningsanmälan behövs alltid när en byggnad ska rivas. När det är en ekonomibyggnad eller annan mindre byggnad som ska rivas räcker det med rivningsanmälan. I annat fall behövs rivningslov.

Rivningsanmälan ska lämnas in till byggnadstillsynen minst 30 dagar innan rivningsarbetet inleds.
Rivningsarbetet ska slutföras inom ett år från det att det inletts.

Rivningsavfallet ska sorteras enligt anvisningar från miljövårdsmyndigheten.


Rivningslov eller -anmälan krävs när:

  •  En byggnad eller en del av en byggnad rivs