Breadcrumb

Pågående projekt

Pågående projekt

 

TuKeVa
 

Tulevaisuuden Kehitystarpeet Varsinaissuomalaisessa ruokaketjussa –TuKeVa

Matkedjans verksamhetsmiljö förändras kontinuerligt. Att marknaden blir alltmer konsumtionsdriven, nya teknologier väller in i branschen och klimatförändringen är exempel på förändringar i verksamhetsmiljön. Livsmedelsbranschen domineras av små och medelstora företag, vilket innebär att det för att bemöta förändringar i verksamhetsmiljön krävs annorlunda lösningar än för företag på globala eller nationella marknader. Projektet söker också aktivt flaskhalsar för utvecklingen av företag, erbjuder hands-on-lösningar och samlar ihop företag för att skapa större lösningar i form av operativa företagsnätverk.

Målsättningar
Huvudmålet för projektet är att förbättra konkurrenskraften hos företag inom livsmedelsbranschen i Egentliga Finland och att aktivera företagens utvecklingsverksamhet. Ett delmål för projektet är att utreda utvecklingsbehov för företag inom livsmedelsbranschen i Egentliga Finland och hinder för utvecklingen av företagsverksamheten, analysera verksamhetsmiljön och förändringsfaktorer som påverkar konsumentefterfrågan inom aktörsnätverket i matkedjan samt förutse utvecklingsriktningar i framtiden.

Åtgärder
En central åtgärd i projektet är att intervjua (SWOT-analys) företag inom matkedjan i Egentliga Finland. Resultaten av intervjuerna fungerar som grund för tematiseringen av aktiverings-, nätverks- och diskussionsevenemang som ordnas för företagen. Målet med dessa är att aktivera samarbetet mellan företag och intressentgrupper inom matkedjan i regionen. Som slutprodukt av projektet utarbetas en rapport om matkedjans utvecklingsbehov, “Varsinais-Suomen ruokaketjun yritysten ja toimintaympäristön tulevaisuuden kehittämistarpeet” (Framtidens utvecklingsbehov för företag och verksamhetsmiljön inom matkedjan i Egentliga Finland).

Målgrupp
Huvudmålgruppen för projektet är företag från Egentliga Finland som förädlar Annex I-produkter, alltså jordbruksprodukter, och företag från landsbygden som tillverkar non-Annex I-produkter, alltså livsmedel. Den sekundära målgruppen är olika aktörsnivåer samt distributions- och konsumentnätverk i matkedjan.

Projektdrivare
Brahea-keskus vid Åbo universitet (koordinator) samt deldrivare Yrityssalo Oy, Ukipolis Oy, Novida – ammattiopisto ja lukio, Kimitoöns kommun och Pargas stad.

Projektansvarig i Pargas
Margot Wikström, tel. 040 735 0593

Tid för genomförande
Projektet genomförs 1.1.2021–31.12.2022.

Finansiering
Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 till 80 % (NTM-centralen i Egentliga Finland) och annan offentlig finansiering till 20 %.

 

Pargas Pärlor
 

Projektet Pargas pärlor – Paraisten helmet har som mål att främja biologisk mångfald och iståndsätta olika habitat, dvs. livsmiljöer, i Pargas. Projektet pågår mellan 2020 och 2022. I projektet utförs naturinventeringar samt iståndsättnings- och skötselsarbeten i vårdbiotoper och skogshabitat på Långholmen och Norrbyholmen. Projektet genomförs med finansiering från Miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi.

Projektperiod: 4 augusti 2020–30 november 2022
Total budget: 124 250 euro
Finansiering: Miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi
Projektledare: Helena Särkijärvi, tfn: 040 820 7430

 

Arc Gate – Innovative Service Points for Maritime Tourists

 

Projektet Arc Gate – Innovative Service Points for Maritime Tourists utvecklar servicenivån i skärgården vid s.k. replipunkter, ställen dit man kommer med ett färdmedel (bil, buss) för att ofta fortsätta med ett annat (färja, förbindelsebåt).

Pargas har som målsättning i projektet att utveckla servicen vid 4 hamnar. Nagu gästhamn är en knutpunkt för vår turism och där skall enligt projektplanen en laddningsstation för el-cyklar installeras. Laddningsstationen drivs av solpaneler och innehåller också förvaringsboxar och möjlighet att ladda andra elektroniska apparater såsom telefoner. Dessutom installeras en digital informationstavla i hamnen som visar tidtabeller, kartor och info om områdets tjänster och händelser. Denna digitala informationstavla installeras även i Heponiemi, i Pärnäs och i Galtby.

Projektets huvud partner är Region Stockholm med Pargas stad, Kimitoöns kommun och Raseborgs stad som samarbetspartners.

Projekttid: 1.5.2020-31.12.2022
Totalbudget: Cirka 1,1 miljoner euro
Finansiär: Central Baltic
Kontaktperson i Pargas: Siv Holmgren, tfn 040 352 3799

 

St Olav Waterway – Utveckling av kulturturism


Projektets målsättning är att utveckla service utbudet till vandrare längst med St. Olav Waterway i Åboland. Detta gäller båda bas service som lämpar sig för vandrare och cyklister tex. boende men också att utveckla paketerade produkter i samarbete med lokala tjänsteproducenter för att nå en bredare vandrings publik.

Projektet kommer att fortsätta att involvera barn och ungdomar i aktiviteterna kopplat till leden och involvera kulturaktörer i ledens verksamhet.

Mera information om St Olav Waterway finns här:
www.stolavwaterway.com och på www.visitpargas.fi/outdoor

Projekttid: 1.3.2020 - 28.2.2022
Totalbudget: Cirka 110 000 euro
Finansiären: Undervisnings- och kulturministeriet
Projektledare: James Simpson, tfn 040 488 5977

 

Projekt KulTa  - Kosthåll med konsumenten i fokus
 

Projektet förverkligas i hela Egentliga Finland av projektledare i Pargas, Kimitoön, Salo, Nystad, Åbo och Loimaa.

KulTa är ett informationsförmedlingsprojekt med följande målsättningar:
- Förbättra konkurrenskraften hos livsmedelsföretag genom att förmedla den alltid nyaste informationen, hitta samarbetsmöjligheter och- nätverk och ordna studieresor.
- Uppmuntra till nyföretagsamhet och nya affärsmodeller genom att känna till konsumentbeteendet.
- Uppmuntra tillväxten hos hela livsmedelssektorn samt stödja de företag som vill växa och utvecklas genom att dela kunskap.
- Uppmuntra småföretag till att använda sig av digital teknik i sin verksamhet.
- Förevisa olika former av delningsekonomi och informera om erfarenheter man fått av dem till hela livsmedelssektorn
- Öka kännedomen om ett hållbart livsmedelssystem bland konsumenter och företagare.
- Lyfta upp maten som en väsentlig del av besöksnäringen.
- Öka hela livsmedelssektorns betydelse i Egentliga Finland

Projektet arbetar med fem olika arbetspaket:
- Kommunicera om effektivitet och ansvarsfullhet genom uppsamling av information om konsumentbeteende.
- Innovativa livsmedelskedjor som den framtida vägen till konsumenterna.
- Utöka digitaliseringen i livsmedelskedjan.
- Utöka matupplevelsen inom besöksnäringen.
- Stödja livsmedelsföretagens tillväxt

Projekttid: 1.4.2018 – 31.12.2021
Totalbugdet 1.297.642,80 € varav Pargas andel 174.406
90% kommer från landsbygdsprogrammet  10% finansieras av Pargas stad

Projektet förverkligas genom programmet för utveckling av landsbygden i fastlandsfinland 2014 – 2020 och finansieras av Egentliga Finlands ntm-central och kommunerna i Egentliga Finland

Man kan läsa mera om projektets evenemang på websidan.

Projektansvarig i Pargas:
Margot Wikström, tel. 040 735 0593

 

 

Hållbar turism-projekt 2021-2022

(Kestävällä matkailulla kansainvälistä kilpailukykyä Turunmaan saaristoon)

 

Pargas stad har erhållit finansiering av Egentliga Finlands förbund för att främja hållbarhetsfrågor inom turismen. Hållbar turism-projektet genomförs tillsammans med Kimitoöns kommun.

Projektets målsättningar är att:
• utveckla hållbar turism på destinationsnivå
• erbjuda turismföretag utbildning och handledning i hållbarhetsfrågor
• utveckla nya rutter som fyller principerna för naturvärdena och hållbar turism
 

Projekttid: 1.7.2021-31.5.2022
Totalbudget: 
Finansiär: Egentliga Finlands Förbund
Projektledare: Lena Nykänen, tel. 040 1511607