Gör en ansökan

Gör en ansökan 
 

ePermit

Du kommer till programmet via följande länk ePermit.

För uppförande av en byggnad eller för annat byggande behövs så gott som alltid ett tillstånd från kommunens byggnadstillsynsmyndighet. Genom tillståndsförfarandet säkerställs att lagen och bestämmelserna samt byggnadsordningen för Pargas stad efterföljs och tillses att planerna verkställs, att byggnaderna anpassas till miljön och att grannarna vid behov blir hörda.

Beroende på åtgärden kan det behövas bygglov, åtgärdstillstånd, anmälan, tillstånd för miljöåtgärder, rivningslov eller rivningsanmälan.

Hur man går till väga när man ansöker om lov: 

 1. Ett byggprojekt inleds med förhandsvägledning, vanligen i samband med en syn på byggplatsen. Du kan beställa synen genom att ringa vår kundtjänst 040 4886080 eller skicka e-post. Telefontid eller besök hos byggnadstillsynens kontor kan du boka via vår elektroniska tidsbokningstjänst. På ePermit kan du fråga efter förhandsvägledning för ditt projekt via en chattfunktion; på detta sätt lagras all information ända från projektstarten i en gemensam databas.
 2. Ta reda på vad det är för lov som du behöver innan du börjar samla informationen och fylla i blanketterna (bygglov, åtgärdstillstånd, anmälan). Om du är osäker på vad det är för lov som gäller, ta kontakt med oss på byggnadstillsynen, vi hjälper dig gärna.
 3. Följ anvisningarna om vilka bilagor och handlingar som ska bifogas till ansökan.
 4. Se till att ha rätt mängd ritningar till lovansökan och att de är uppgjorda av behörig (bostadshus ska planeras av en arkitekt, ingenjör eller byggmästare). Ritningarna ska vara ihopbundna eller ihopsatta med gem i serier så att det finns en av varje ritning i varje serie (situationsplan, planritning, fasadritning, sektionsritning). Situationsplanen ska alltid vara på en ensam ritning, men övriga ritningar kan sammanställas på en ritning enligt behov/preferens.
 5. Gå avslutningsvis igenom alla handlingar och jämför dem med anvisningarna.
 6. Om du vill att inspektören ska se igenom ansökan, boka tid för ett besök.

 

Kom ihåg att ju fullständigare ansökan, desto snabbare handläggningsprocess.
Ofullständiga ansökningar med bilagor går inte framåt i processen.

Byggnadstillsynsmyndigheten i Pargas är bygg- och miljönämnden.
En fullständig ansökan ska vara registrerad hos byggnadstillsynen senast tre veckor före bygg- och miljönämndens sammanträde för att den ska kunna tas upp till behandling.

Beslut som fattas av byggnadsinspektörerna och granskningsingenjörerna anslås på anslagstavlan varje vecka på fredagar. Beslut som fattas av nämnden anslås inom en vecka efter sammanträdet.

Beslutet om lov eller tillstånd samt räkningen över de avgifter som tas ut skickas till den adress som sökanden uppger.

 

Hur man gör en ansökan
 

Att söka lov och tillstånd i ePermit

 • Alla lov och anmälningar görs via e-tjänsten Trimble ePermit - Inloggning 
 • Det lönar sig att skapa en ansökan och genom ansökan vara i kontakt med byggnadstillsynen, för att alla meddelanden som hör till ärendet sparas i ansökan, fastän ansökan inte skulle vara fullständigt färdig.
 • Huvudprojekteraren eller den som påbörjar byggprojektet fyller i ansökan. Lov söks i byggplatsens innehavares namn. Vid behov bifogas en fullmakt.
 • I projektet uppges samtliga ansvarspersoner och de bekräftar elektroniskt sitt deltagande. 
 • Den som skapat ansökan ger läs-eller ändringsrättigheter fastighetens innehavare och till de andra sakkunniga personerna. Användarrättigheter ges via personens e-postadress som senare fungerar som användarnamn.  Ansökan lämnas in av en person som genomgår stark autentisering. Ifall byggplatsen har flera innehavare, ska de övriga innehavarna godkänna att lovet eller tillståndet söks med en fullmakt som bifogas till lovet eller tillståndet. Ifall lovet eller tillståndet lämnas in för behandling av huvudprojekteraren, ska byggplatsens samtliga innehavare ge huvudprojekteraren en fullmakt för att söka lovet eller tillståndet.
 • Efter att ansökan lämnats in är det viktigt att den som gjort ansökan aktivt går igenom de anvisningar och begäran om kompletteringar som inkommer i e-tjänsten, eftersom behandlingen av lovet fortskrider först när de begärda dokumenten och korrigeringarna har lämnats in. 
 • Alla obligatoriska bilagor måste bifogas!
 • För varje byggnad/åtgärd ska det lämnas in en separat ansökan!
 • Huvudritningarna och andra behövliga dokument bifogas till ansökan enligt givna anvisningar som namngivna pdf-filer (vänligen observera att fotografier och pdf-filer som skapats från fotografier inte kan arkiveras och således kan de inte vara bilagor till lov).
 • Beslutet hittas i fliken för beslut och de godkända bilagorna, namngivna med lovnummer, hittas i fliken för bilagor.
 • Vänligen lämna in en pappersserie av de godkända ritningarna till byggnadstillsynen för arkivering.
 • Byggtida syner och inspektioner antecknas i projektets syn-flik.


 Anvisningar för hur man gör en ansökan om lov eller anmälan hittar du nedanom:


Snabbguide för att göra en ansökan i e-tjänsten

 1. Logga in på tjänsten. Om du inte ännu har ett användarnamn kan du skapa ett genom att klicka på Skapa ett nytt användarnamn på inloggningssidan.
 2. Klicka på Skapa ny för att skapa en ny ansökan.
 3. Genom att klicka på Visa alla får du fram alla lov som du är kopplad till och som är överflyttade till e-service.
 4. Välj rätt åtgärd, alltså en lämplig ansökan för ditt projekt.
 5. Välj byggplats antingen genom att skriva fastighetsbeteckningen i sökfältet, eller genom att välja byggplatsen på kartan. (Du kan även söka med adress genom att trycka på förstoringsglaset vid kartan vilket underlättar valet av byggplatsen på kartan)
 6. Lägg till byggåtgärd genom att klicka på stugikonen (ny byggnad, tillbyggnad eller ändring). 
 7. Om det gäller en ny byggnad ska du fylla i uppgifter om byggnaden. Om det gäller en tillbyggnad eller ändring ska du välja byggnaden som åtgärden gäller och göra behövliga ändringar och kompletteringar i dess uppgifter. Om det gäller en rivning ska du välja byggnaden som rivningen gäller (skild ansökan). Genom att trycka på Ändra knappen kan du editera och lägga till information. Kom ihåg att spara!
 8. Du kommer tillbaka till ansökan genom att klicka på Gå tillbaka knappen.
 9. I fältet Kort beskrivning av byggåtgärder antecknas kort vilka byggåtgärder det handlar om, till exempel egnahemshus, garage och jordvärmebrunn / rivning av ekonomibyggnad. Ändra och spara.
 10. I fältet Undantag antecknas till exempel eventuella avvikelser från byggrutans gränser eller andra bestämmelser. Här kan man även ge andra tillägsuppgifter.
 11. Lägg till kontaktpersoner, sökandens och betalarens uppgifter (adress, personbeteckning, telefonnummer och e-postadress) är obligatoriska. Du ser de obligatoriska kontaktpersonerna i ansökan. Sökandena ska vara samtliga ägare/innehavare av byggplatsen. Spara.
 12. Lägg till ansvarspersonerna. Fyll åtminstone i kontaktpersonens namn och e-postadress och spara. Ansvariga skall även lägga till adress, personbeteckning och telefonnummer. Välj Elektronisk bekräftelse av ansvarsperson i rullgardinsmenyn och skicka begäran om bekräftelse. Den berörda ansvarspersonen får meddelande per e-post om att hen lagts till i projektet och efter detta ska hen via länken i e-postmeddelandet bekräfta sitt deltagande i projektet i rollen i fråga. (Ersätter anmälan av ansvarsperson som pappersblankett.)
 13. Lägg till behövliga bilagor i pdf-form.  Bilagorna namnges till exempel ARK Situationsplan, ARK Planritning osv. RAK Sektionsritning av grunden. Obs! Huvudritningar namnges på annat sätt än andra bilagor (BILAGA Fullmakt, BILAGA Grannars samtycke osv.) Namngivningen görs inte i beskrivningsfältet. I berskrivningsfältet beskrivs bilagans innehåll.
 14. Grannar. Du kan lägga till grannar genom att peka på fastigheten i kartan eller genom att skriva in fastighetsbeteckningen. Du kan även lägga till en färdigt ifylld grannehörandeblankett här eller i föregående sida Bilagor. Genom att klicka på pennan kan du editera information och lägga till filer. Man kan be myndigheterna utföra hörandet mot betalning, alternativt kan man be om grannarnas ägaruppgifter via programmet mot betalning.
 15. Ge vid behov användarrättigheter åt andra personer. Användarrättigheter (rätt att läsa eller göra ändringar) ges på basis av användarnamnet (e-postadressen).
 16. Lämna in ansökan om lov eller anmälan genom att klicka på Ansök om lov. Innan ansökan lämnas in ska alla grunduppgifter vara ifyllda och alla obligatoriska dokument bifogade.

Ett orange utropstecken betyder att någon obligatorisk uppgift saknas och att ansökan inte
kan lämnas in. Fyll i uppgiften som saknas innan du lämnar in ansökan

Efter att du lämnat in ansökan är det viktigt att vara aktiv i e-tjänsten.

Begäran om tilläggsinformation och korrigeringar sänds elektroniskt via e-tjänsten, och det är en förutsättning att reagera snabbt på dem för att behandlingen av ärendet ska kunna fortsätta så snabb som möjligt. 

Du kan när som helst under ansökningsprocessen be byggnadstillsynen om hjälp via förfrågningar och meddelanden i e-tjänsten.