Murupolku

Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinto

 

YLIOPPILASTUTKINTO YHDESSÄ PSG:N KANSSA

Paraisten lukio järjestää sähköiset ylioppilaskokeet yhdessä Pargas Svenska Gymnasiumin kanssa. 

YLIOPPILASTUTKINNON SUORITTAMINEN

Ylioppilastutkinto on suoritettava enintään kolmen perättäisen tutkin-tokerran aikana eli suorittaminen voidaan hajauttaa (ks. kuitenkin kohta ’Hylätyn kokeen uusiminen’). Tutkinnon suorittaminen alkaa, kun ilmoittaudut ensimmäisen kerran pakolliseen tai ylimääräiseen kokeeseen. Tutkintosi on valmis, kun olet suorittanut pakollisten kokeiden lisäksi lukion oppimäärän. Tutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta. Äidinkielen ja kirjallisuuden koe on kaikille pakollinen. Voit valita kolme muuta pakollista koetta seuraavien neljän kokeen joukosta: toisen kotimaisen kielen koe, yksi vieraan kielen koe, matematiikan koe ja yksi reaaliaineen koe. Pakollisiin kokeisiin tulee sisältyä vähintään yksi pitkän oppimäärän koe. Voit lisäksi sisällyttää tutkintoosi yhden tai useamman ylimääräisen kokeen. Voit lisätä tutkintoosi uusia ylimääräisiä kokeita, kunnes tutkintosi on valmis tai olet käyttänyt kolme tutkintokertaa. Voit valita myös sellaisia ylioppilastutkinnon ainevalikoimaan kuuluvia aineita, joita ei opeteta omassa lukiossa.
Äidinkielen koe on kaksiosainen: siihen kuuluvat lukutaidon ja kirjoitustaidon. Kokelaan on osallistuttava molempiin kokeisiin. Kokeet järjestetään eri koepäivinä. Äidinkielen arvosana määräytyy näissä kokeissa saadun painotetun pistesumman perusteella ja molemmista kokeista vaaditaan suoritus hyväksyt-tyyn arvosanaan. Suomi toisena kielenä -kokeella on vain yksi koepäivä ja koe järjestetään on äidinkielen lukutaidon kokeen koepäivänä.
Yhdellä tutkintokerralla järjestetään kaksi reaaliaineiden koepäivää. Kokelas voi osallistua yhtenä päivänä vain yhden reaaliaineen kokeeseen. Siten yhdellä tutkintokerralla voi suorittaa enintään kaksi reaaliaineen koetta. Omana koepäivänään ovat psykologia, filosofia, historia, fysiikka ja biologia ja toisena koepäivänä uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede ja terveystieto.

UUSIMINEN

Hylätyn kokeen uusiminen Hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa välittömästi seuraavien kolmen tutkintokerran aikana. Tutkinnon suorittanut henkilö saa uusia hylätyn kokeen niin monta kertaa kuin haluaa. Tämä koskee sekä pakollisia että ylimääräisiä kokeita. Kun uusit hylätyn kokeen, voit halutessasi vaihtaa vaativamman tason kokeen lyhyemmän oppimäärän kokeeseen. Tason vaihtaminen edellyttää, että tutkintosi pakollisiin kokeisiin sisältyy edelleen yksi pitkän oppimäärän koe. Jos määräaika kuluu umpeen tai et selviydy kolmannellakaan uusimiskerralla, sinun on suoritettava koko tutkinto uudelleen. Hylätystä ylimääräisestä kokeesta ei tule merkintää todistukseen. Hyväksytyn kokeen uusiminen Hyväksytyn kokeen saa uusia niin monta kertaa kuin haluaa. Kokeen uusimisajankohdan voit valita itse. Jos uusit jonkin kokeen ennen ylioppilas-tutkintotodistuksen saamista, todistukseen merkitään tästä kokeesta saatu parempi arvosana. Jos uusit kokeen tutkintotodistuksen saamisen jälkeen, saat uusitusta hyväksytystä kokeesta erillisen todistuksen. Saat halutessasi uusia myös kokeen, josta lautakunta on antanut arvosanan laudatur. Mahdollisuus uusia hyväksyttyjä kokeita rajattomasti koskee kaikkia kokelaita riippumatta hyväksytyn kokeen suorittamisajankohdasta tai aiemmista uusimis-kerroista.

TÄYDENTÄMINEN

Tutkinnon täydentäminen uusilla kokeilla on mahdollista sen jälkeen, kun olet suorittanut tutkinnon. Täydentämisen ajankohdan voit valita itse. Voit myös täydentää tutkintoa jo suorittamasi oppiaineen eritasoisella kokeella. Saat erillisen todistuksen näistä uusista hyväksytyistä kokeista. Voit uusia kokeen niin monta kertaa kuin haluat.

KOMPENSAATIO

Kompensaatio tarkoittaa sitä, että sinulla voi olla mahdollisuus valmistua ylioppilaaksi, vaikka et saa hyväksyttyä arvosanaa jostakin pakollisesta kokeesta. Kompensaatiossa otetaan huomioon ylioppilastutkintotodistukseesi tulevien pakollisten ja ylimääräisten kokeiden arvosanat. Jos et saa jossakin pakollisessa kokeessa hyväksyttyä arvosanaa mutta tulet ylioppilaaksi kompensaation kautta, voit uusia hylätyn kokeen myöhemmin niin monta kertaa kuin haluat. Uusimisen ajankohdan voit valita itse. Äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen hyväksytyn arvosanan edellytyksenä on, että sinulla on suoritus sekä lukutaidon että kirjoitustaidon kokeesta. Jos jompikumpi suoritus puuttuu, katsotaan kokonaissuoritus keskeytyneeksi, jolloin koko suorituksesi on hylätty. Keskeytyneen kokeen tapauksessa kompensaatio ei ole mahdollinen.

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen on sitova. Jos olet ilmoittautunut tutkintoon ja sinulla on osallistumisoikeus, kokeesta pois jääminen tulkitaan käytetyksi yrityskerraksi. Lautakunta voi hakemuksesi perusteella mitätöidä ilmoittautumisen, jos kokeesta pois jäämiseen on erityisen painava, lautakunnan hyväksymä syy. Hakemukseen on liitettävä esimerkiksi lääkärintodistus sairaudesta, todistus ulkomailla opiskelusta tai työskentelystä kokeiden aikana tai todistus varusmies-palveluksen aiheuttamasta esteestä. Opiskelu tai työskentely kotimaassa tai pelkkä varusmiespalvelus ei riitä perusteeksi ilmoittautumisen mitätöintiin. Ilmoittautumisen mitätöinti ei pidennä ylioppilastutkinnon suorittamisaikaa. Ilmoittautuminen äidinkielen ja kirjallisuuden kokeeseen voidaan mitätöidä, jos olet pätevästä syystä estynyt osallistumasta joko lukutaidon tai kirjoitustaidon kokeeseen tai molempiin saman tutkintokerran aikana.
Ylioppilastutkintoon ilmoittautuminen tehdään Wilman kautta rehtorin antamien ohjeiden mukaan. Hajauttamis- ja kirjoittamissuunnitelmat opiskelija käy läpi opinto-ohjaajan tai rehtorin kanssa.

KOESUORITUSTA HEIKENTÄVÄN SYYN HUOMIOON OTTAMINEN

Lautakunta voi ottaa huomioon koesuoritusta heikentävän syyn ylioppilastut-kinnossa, jos sinulla on jokin seuraavista: • sairaus tai vamma • kuulovamma • näkövamma • lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus • erityisen vaikea elämäntilanne • opetuskielen puutteellinen hallinta (vieraskieliset kokelaat). Ensisijainen tapa tähän on myöntää erityisjärjestelyjä koetilanteeseen. Pistekorotus kohdistuu ainoastaan niihin kokeisiin, joiden arvosana ilman lisäpisteitä olisi hylätty. Pistekorotuksen hylättyyn kokeeseen voi saada riippumatta siitä, onko erityisjärjestelyitä haettu tai käytetty.

YLIOPPILASTUTKINTOTODISTUS

Ylioppilastutkintotodistus lähetetään lukioosi, kun olet suorittanut hyväksytysti kaikki neljä pakollista koetta ja lisäksi saanut lukion päättötodistuksen tai todistuksen ammatillisen perustutkinnon suorittamisesta. Jos olet ylioppilaaksi valmistumisen jälkeen käynyt uusimassa jonkin kokeen tai täydentämässä tutkintoasi, saat näistä kokeista erillisen todistuksen, joka lähetetään lukioosi.

LISÄTIETOJA YLIOPPILASTUTKINNOSTA

Lisää tietoa ylioppilastutkinnosta saat aineenopettajilta, opinto-ohjaajilta sekä rehtorilta. Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta on löydettävissä paljon hyvää tietoa osoitteesta http://www.ylioppilastutkinto.fi.