Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 25.05.2021 klo 17:00 - 22:40 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
25   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
26   Val av protokolljusterare
27   Allmän information
28   Bevilja Nina-Maria Nyman befrielse från kommunalt förtroendeuppdrag
29   Val av ny ersättare i centralvalnämnden
30   Bevilja Kim Lindstedt befrielse från kommunalt förtroendeuppdrag
31   Val av ny medlem i revisionsnämnden
32   Val av ny vice ordförande i centralvalnämnden
33 Försäljning av radhustomt i Nagu Ernholm
34 Hävning av legoavtal i Bläsnäs stadsdel, för Kårkulla samkommun
35 Revidering av koncerndirektivet
36 Utvärderingsberättelse för år 2020
37 Pargas stads bokslut för år 2020
38   Ändring av överlåtelsevillkor i köpebrev för småhustomter (AO och AP)
39   Komplettering av avtalsvillkor för arrendeavtal för våningshusbyggnad i Norra Centrum stadsdel (7) kvarter 2
40 Ansökan om inköp av tomtdelar i Tegelhagen (4) stadsdel
41 Personalrapport 2020
42 Beviljande av borgensförbindelse till Väståbolands Hyreshus Ab
43   Beslut om ibruktagandet av servicesedlar
44 Etappdetaljplan för kvarter 1 i Lövnäs (22) stadsdel i Pargas
45 Besluta om investering och drift av nya idrottshallen vid Skolgatan
46 Revidering av förvaltningsstadgan
47 Revidering av förvaltningsstadgan, utvidgad läroplikt
48 Årsrapport 2020/Välfärdsberättelse
49 Fortsätta arbetet med balanseringsprogrammet 2020-2022
50   Överföring av egendom från vattentjänstverket till enheten fastigheter
51 Överföring av balansvärdet för dagvattenrörnätet från vattentjänstverket till teknikenheten
52 Budgetändring 2021, vattentjänstverket och tekniska stödtjänster
53   Upphörande av arrendeförhållande för konstgräsplan vid Skolgatan, Pargas if
54 Arrendering av område för konstgräsplan vid Skolgatan, Pif-Center
55 Förslag till skärgårdsstrategi
56   Nina Söderlunds motion gällande avskrivning av böcker från biblioteken
57   Lotta Laaksonen m.fl.:s motion om åtgärder för smidigare skärgårdstrafik
58   Lotta Laaksonens m.fl.:s motion om utvärdering av ledarskapet inom vuxensocialarbetet och barnskyddet
59   Lotta Laaksonen m.fl.:s motion om att undersöka försummelserna på ledningsnivå i Kikarens verksamhet
60   Sanna Autio m.fl.:s motion om parkfadderverksamhet i Pargas
61   Socialdemokratiska fullmäktigegruppens motion om audiovisuell utrustning
62 Lotta Laaksonen m.fl.:s motion om en klimatstrategi
63   Lotta Laaksonen m.fl.:s motion om att förbjuda användning av glyfosat i stadens markområden
64 Anmälningsärenden
65   Carita Henriksson m.fl.:s motion om en utvärdering av familjecentrets verksamhet
66   Maria Lindell-Luukkonen m.fl.:s motion om en personalplan
67   Helena Särkijärvi m.fl.:s motion om ett kolneutralt Pargas
68   Andra eventuellt senare kungjorda eller brådskande ärenden

Deltagare Uppgift
Abrahamsson Petri
Agge Matti
Autio Sanna
Björk Maj
Ekström Kurt
Elenius Olof
Forssell Mia
Fredriksson Merja
Friis Christer
Henriksson Carita
Holmberg Mikael
Laaksonen Jeanette ersättare
Järnström Sammy
Karikko Tapio
Karlsson Kaj-Johan
Koskinen Regina
Kurvinen Kyösti
Laaksonen Lotta
Lehtinen Harri
Lindell-Luukkonen Maria
Lindholm Tom
Lundqvist Kurt
Nyberg Widar
Orell Markku
Pahlman Folke
Rinne Tarja
Rönnholm Mona
Schwartz Rolf
Engström Sverker ersättare
Särkijärvi Helena
Söderlund Nina
Tengström Johanna
Wallin Mika
Wickström Laura
Åberg Staffan
Nygrén Patrik stadsdirektör
Avellan Monica stadsjurist
Svahnström Jörgen IT-stöd
Palmroos Petra ekonomichef
Lindroos Peter personalchef
Saaristo-Levin Heidi planläggningschef
Nylund Jonas teknisk chef
Backman Daniel stadsgeodet
Pihl Seppo fastighetschef
Eklund Tomas näringslivschef
Sundqvist Paula välfärdskoordinator
Lindström Miia tf. social- och hälsovårdsdirektör
Lundberg Ulrika utbildningschef

Till påseende  
Protokollet med besvärsanvisning hålls efter justeringen tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.  
Från och med 01.06.2021 00:00