Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 16.03.2021 klo 17:10 - 20:45 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
1   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
2   Val av protokolljusterare
3   Allmän information
4 Balanseringsprogrammet 2020-2022, uppföljningsrapport 2, juni-december 2020
5 Pargas stads turismstrategi för åren 2021-2025
6   Val av ny ersättare i samkommunfullmäktige för Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä
7   Bevilja Tea Sundqvist befrielse från kommunalt förtroendeuppdrag
8   Val av ny medlem i centralvalnämnden
9 Godkänna dagvattentaxa för år 2021
10 Principer för klientavgifter inom den kommunala småbarnspedagogiken i Pargas från och med 1.8.2021
11 Ändring av delgeneralplanen för Kirjalaön, ny Hessundsbro
12 Hirsalö stranddetaljplan
13 Stranddetaljplan för lägenheten Mälhamnsklobben 445-570-1-26 och för en del av lägenheten Tistronörarna 445-570-1-5 i Berghamn i Nagu
14 Förnyande av överlåtelsegrunder för småhustomter (AO och AP)
15 Budgetändring, funktionella ändringar i lokaler som köpts från samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
16 Arrendering av område för skolbyggnad vid det kreativa Lärcentret åt Fastighets Ab kustregionens utbildningsfastigheter
17 Byggtida avtal för tomt Skolgatan 445-18-3-1 i Pargas
18 Revidering av förvaltningsstadgan
19 Anmälningsärenden
20   Nina Söderlund m.fl.:s motion om kostnadsfria morgonmål i grundskolan
21   Mona Rönnholm m.fl.:s motion om social- och hälsovård på regionnivå för svensk- och tvåspråkiga
22   Carita Henriksson m.fl.:s motion om uppföljning av projektplanen för Pargas Skolcenter
23   Lotta Laaksonen m.fl.:s motion om sammanträdesprotokollens öppenhet och offentlig uppföljning av motionerna
24   Andra eventuellt senare kungjorda eller brådskande ärenden

Deltagare Uppgift
Abrahamsson Petri
Agge Matti
Autio Sanna
Björk Maj
Ekström Kurt
Elenius Olof
Forssell Mia
Fredriksson Merja
Friis Christer
Henriksson Carita
Holmberg Mikael
Jansén Tomas
Karikko Tapio
Karlsson Kaj-Johan
Koskinen Regina
Kurvinen Kyösti
Laaksonen Lotta
Lehtinen Harri
Karlsson Hanna ersättare
Lindholm Tom
Lindstedt Kim
Lundqvist Kurt
Nyberg Widar
Orell Markku
Pahlman Folke
Rinne Tarja
Rönnholm Mona
Schwartz Rolf
Strömborg Daniel
Särkijärvi Helena
Söderlund Nina
Tengström Johanna
Wallin Mika
Wickström Laura
Åberg Staffan
Nygrén Patrik stadsdirektör
Avellan Monica stadsjurist
Svahnström Jörgen IT-stöd
Palmroos Petra ekonomichef
Saaristo-Levin Heidi planläggningschef
Nylund Jonas teknisk chef
Backman Daniel stadsgeodet
Lindström Miia social- och hälsovårdsdirektör
Eklund Tomas näringslivschef
Aitamurto Niina turismchef
Sundqvist Paula välfärdskoordinator
Hotanen Pia chef för småbarnspedagogik
Sulonen Katriina utbildningschef

Till påseende  
Protokollet med besvärsanvisning hålls efter justeringen tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.  
Från och med 23.03.2021