Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 10.11.2020 klo 17:10 - 20:02 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
93   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
94   Val av protokolljusterare
95   Allmän information
96   Val av ny ledamot i bildningsnämndens finskspråkiga sektion
97 Planeringsreservering för del av kvarter 2 i Norra Centrums stadsdel (7)
98 Arrendering av kvartersdel för våningshusbyggande i kvarter 2 Norra Centrum (7) stadsdel
99   Skatteprocentsatsen för fastighetsskatten 2021
100 Skatteprocentsatsen för inkomstskatten 2021
101 Budgetändring 2020, ny prognos för skatteintäkter och statsandelar
102   Budgetändring 2020, driftsbudgeten för ekonomitjänster
103   Budgetändring 2020, driftsbudgeten för social- och hälsovårdsavdelningen
104 Budgetändring 2020, driftsbudgeten för tekniska stödtjänster
105 Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts förslag till ändring av grundavtalet
106 Christer Friis motion om avskaffandet av kapacitetsavgiften för hushållsvatten i gästhamnar i skärgården
107   Anmälningsärenden
108   Vänsterförbundets fullmäktigegrupps motion om att öka inflyttningen till kommunen, ´Inflyttningskampanj: Mål 100´
109   Socialdemokratiska fullmäktigegruppens motion om audiovisuell utrustning
110   Andra eventuellt senare kungjorda eller brådskande ärenden

Deltagare Uppgift
Abrahamsson Petri
Agge Matti
Autio Sanna
Björk Maj
Ekström Kurt
Elenius Olof
Forssell Mia
Fredriksson Merja
Friis Christer
Henriksson Carita
Holmberg Mikael
Jansén Tomas
Karikko Tapio
Karlsson Kaj-Johan
Koskinen Regina
Kurvinen Kyösti
Laaksonen Lotta
Lehtinen Harri
Lindell-Luukkonen Maria
Lindholm Tom
Lindstedt Kim
Lundqvist Kurt
Nyberg Widar
Orell Markku
Pahlman Folke
Rinne Tarja
Rönnholm Mona
Schwartz Rolf
Laaksonen Jeanette ersättare
Särkijärvi Helena
Söderlund Nina
Tengström Johanna
Wallin Mika
Wickström Laura
Engström Sverker ersättare
Nygrén Patrik stadsdirektör
Avellan Monica stadsjurist
Palmroos Petra ekonomichef
Backman Daniel stadsgeodet
Lindström Miia tf. social- och hälsovårdsdirektör
Svahnström Jörgen IT-stöd
Henriksson Alex ungdomsfullmäktiges repr.
Nylund Jonas teknisk chef
Itänen Anne-Maarit kommunikationschef

Till påseende  
Protokollet med besvärsanvisning hålls efter justeringen tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.  
Från och med 17.11.2020 00:00