Till innehållet


Understöd


Understöd

UNDERSTÖD FÖR KULTURVERKSAMHET 2019-2020 

  • Projektbidrag ansökningstiden utgår 18.9 (för perioden september - februari) Anvisningar nere på sidan.

Kulturnämnden beviljar evenemangs- och projektunderstöd för kulturverksamhet under perioden 1.9.2019 – 28.2.2020 samt projektunderstöd för barn- och ungdomsverksamhet för samma period Regler för understödet finns på stadens hemsida: www.pargas.fi/kultur och www.pargas.fi/ungdomsarbete, där hittar man även den blankett som skall användas, samt redovisningsblanketten.

Ansökningarna riktas till Pargas stad, Kulturenheten, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post till kultur@pargas.fi senast onsdagen 18.9.2019

Tilläggsinformation kan ges av: kulturchef Ann-Sofie Isaksson tel. 050 5962 601 fia.isaksson@pargas.fiVERKSAMHETSBIDRAG
Föreningar och grupper, vilka önskar bli delaktiga av de anslag som Pargas stad reserverat i budgeten för nedannämnda verksamheter uppmanas inlämna sina ansökningar senast den 1 februari 2019.

  1. KULTUR
  • Verksamhetsunderstöd för kulturverksamhet
  1. IDROTT
  • Verksamhetsunderstöd till idrottsföreningar
  1. BARN OCH UNGDOM
  • Verksamhetsunderstöd för barn- och ungdomsverksamhet

Verksamhetsunderstöd söks på en särskild blankett. Blanketten publiceras på stadens hemsida. Till ansökan skall bifogas verksamhetsplan och budget. Föregående års verksamhetsberättelse, bokslut och revisions- eller verksamhetsgranskningsberättelse skall sändas till kulturnämnden innan beviljat understöd kan betalas ut. Försenade ansökningar kan förkastas av kulturnämnden.

Ansökningarna om understöd för kultur, idrott och barn och ungdom riktas till Pargas stad, Kulturenheten, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post till kultur@pargas.fi.

Tilläggsinformation finns på www.pargas.fi och kan ges av:

kulturchef Ann-Sofie Isaksson fia.isaksson@pargas.f i 050 5962 601 (ungdom, kultur) fritidssekreterare Mikael Enberg mikael.enberg@pargas.fi  040 4886070 (idrott) 


EVENEMANGS och PROJEKTUNDERSTÖD
Kulturnämnden beviljar evenemangs- och projektunderstöd för kulturverksamhet under perioden mars - augusti 2019  samt projektunderstöd för barn- och ungdomsverksamhet för samma period

Regler för understödet finns på stadens hemsida:  www.pargas.fi/kultur och www.pargas.fi/ungdomsarbete, där hittar man även den blankett som skall användas, samt redovisningsblanketten.

Ansökningarna riktas till Pargas stad, Kulturenheten, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post till kultur@pargas.fi senast 1.3.2019

Tilläggsinformation kan ges av: kulturchef Ann-Sofie Isaksson tel.  050 5962 601 fia.isaksson@pargas.fi  och fritidssekreterare Tove Dahlén tel. 040 5621825 tove.dahlen@pargas.fi  

Blanketter


ANVISNINGAR

UNDERSTÖD FÖR KULTURVERKSAMHET


Kulturnämnden beviljar understöd för kulturverksamhet enligt följande:

1. Verksamhetsunderstöd

2. Evenemangs- och projektunderstöd

I sina grunder för fördelningen av understöd för kulturverksamheten fäster kulturnämnden huvudvikt vid aktiviteten och speciellt verksamhet för barn och ungdom.


1.  VERKSAMHETSUNDERSTÖD kan beviljas

- registrerade föreningar som bedriver kulturverksamhet i Pargas stad och som inte erhåller årligt understöd från annat budgetanslag i staden

Med kulturverksamhet avses professionell och amatörmässig konstutövning, erbju­dande och anlitande av konstnärliga tjänster, hembygdsarvet samt tillvaratagandet och främjandet av det lokala kulturarvet.

Verksamhetsunderstödet beviljas:

- för verksamhet som ingår i verksamhetsplanen för året eller som hör till regelbundet återkommande kulturverksamhet.
- för kostnader i samband med att verksamheten inleds.

Verksamhetsunderstöd beviljas inte för sådan verksamhet som till största delen finansieras av medborgarinstituten.


Ansökan om verksamhetsunderstöd

Kulturnämnden ledigförklarar årligen understöden genom annons i Pargas stads bilaga i Pargas Kungörelser-Paraisten Kuulutukset. Verksamhetsunderstödet skall sökas senast den 1 februari 2019.

Verksamhetsunderstöd söks på en särskild blankett. Blanketten publiceras på stadens hemsida och kan fås på områdeskontoren och vid stadshusets infodisk. Till ansökan skall bifogas verksamhetsplan och budget.


Redovisning av verksamhetsunderstöd

Redovisning av verksamhetsunderstödets användning utgörs av föreningens godkända verksamhetsberättelse, bokslut och revisions- eller verksamhetsgranskningsberättelse.

Föreningar och sammanslutningar som erhåller understöd förbinder sig att tillåta staden granska förvaltning och räkenskaper.


Utbetalning av verksamhetsunderstöd

Föregående års verksamhetsberättelse, bokslut och revisions-/verksamhetsgranskningsberättelse skall sändas till kulturnämnden innan beviljat understöd kan betalas ut.


2.  EVENEMANGS- OCH PROJEKTUNDERSTÖD kan beviljas

- för anordnandet av konst- och kulturevenemang samt utställningar

- för genomförandet av konst- och kulturprojekt i Pargas stad som kan anses vara engångsföreteelser eller som inte hör till hävdvunnen kulturverksamhet

- för evenemang eller projekt där invånarnas deltagande inte är begränsat av medlemskap, inbjudan eller liknande

Projektunderstöd beviljas inte för evenemang eller andra projekt som i huvudsak arran­geras för att ge vinst.


Ansökan om evenemangs- och projektunderstöd för kulturverksamhet

Projektunderstöd söks på en särskild blankett. Blanketten publiceras på stadens hemsida och kan fås på områdeskontoren och vid stadshusets infodisk. En projektplan och budget/kostnadskalkyl bör alltid bifogas ansökan

Evenemangs- och projektunderstöd skall sökas senast den 1.3 (för perioden mars – augusti 2018) och 30.8 (för perioden september 2019 - februari 2020). 


Redovisning och utbetalning av projektunderstöd

Både evenemangs- och projektunderstöd redovisas på en särskild blankett. En verifikatvis utred­ning över projektunderstödet skall ges på begäran.
Föreningar och sammanslutningar som erhåller understöd förbinder sig att tillåta staden granska förvaltning och räkenskaper.

Understöd för evenemang, utställningar eller projekt som aldrig genomförs  eller inte når upp till den storlek som redogjorts för i ansökan kan inte överföras till andra arrangemang.
UNDERSTÖD FÖR BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

Kulturnämnden beviljar understöd för barn- och ungdomsverksamhet enligt följande:

          1.  ÅRLIGA UNDERSTÖD

Med årligt understöd avses alla de understöd kulturnämnden beviljar ungdomsföreningar och andra föreningar med barn- och ungdoms­verksamhet för stadgeenlig verksamhet som ingår i verksamhetsplanen för året eller för kostnader i samband med att verksamheten inleds.

Årliga understöd är:

  • verksamhetsunderstöd

Kulturnämnden ledigförklarar de årliga understöden genom en annons i Pargas stads bilaga i Pargas Kungörelser och ansökan skall lämnas in senast den 1.2.


 2.  PROJEKTUNDERSTÖD

Med projektunderstöd avses ett engångsunderstöd. Sådant understöd är t.ex. ett understöd som beviljas för något särskilt evenemang under en bestämd tidpunkt, för experiment med nya verksamhetsformer, reseunderstöd samt understöd för anskaffning av speciella material eller redskap vilka betjänar verksamheten.

Projektunderstöd söks på en särskild blankett. Blanketten publiceras på stadens hemsida och kan fås på områdeskontoren och vid stadshusets infodisk. En projektplan och budget/kostnadskalkyl bör alltid bifogas ansökan.

UNGDOMSVERKSAMHET SOM OMFATTAS AV UNDERSTÖDEN

Årliga understöd (verksamhets- och specialunderstöd) kan sökas av:

1. De riksomfattande ungdomsorganisationernas lokala medlems-­     föreningar, ifall medlemskåren till 2/3 är yngre än 29 år.

2. Övriga lokala registrerade och oregistrerade föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet och vilkas medlemskår till 2/3 är yngre än 29 år. Såsom oregistrerade ungdomsföreningar anses även vuxenorganisationernas ungdomsavdelningar, ifall dessa i bokföringen särskiljes från huvudföreningen.

3. Fria aktionsgrupper (minst 3 pers.). Av de personer som ansvarar för eller genomför projektet bör minst 2/3 vara yngre än 29 år. Även ungdomsgrupper som verkar i samband med en vuxenorganisation anses som dylika grupper.

4. Distriktsorganisation som är registrerad och verkar inom staden.

Understöd kan sökas av förening eller grupp som ej får årligt understöd från kultur- eller idrottsanslagen.


ANSÖKAN OM UNDERSTÖD

Ansökan om årligt understöd (verksamhets- och specialunderstöd) uppgöres på särskild blankett som publiceras på stadens hemsida och som kan fås på områdeskontoren och vid stadshusets infodisk. Ansökan skall lämnas in senast den 1.3. (för perioden mars – augusti 2019) och 30.8 (för perioden september 2019 – februari 2020).

Förutom de uppgifter som lämnas på ansökningsblanketten bör följande framgå:

 - föreningens sammanlagda medlemsantal samt skilt antalet medlemmar under 29 år,

- de understöd föreningen erhållit och ansöker om av stat, kommun eller församling

Till ansökan skall bifogas verksamhetsplan och budget.

Projektunderstöd söks på särskild blankett. Blanketten publiceras på stadens hemsida och kan fås på områdeskontoren och vid stadshusets infodisk. En projektplan och budget/kostnadskalkyl bör alltid bifogas ansökan

Ansökan om projektunderstöd skall lämnas in senast den 1.3 och 30.8. Evenemangs- eller projektunderstöd beviljas inte för redan genomförda projekt.

        

REDOVISNING OCH UTBETALNING AV UNDERSTÖD

Redovisning av de årliga understöden utgörs av föreningens godkända verksamhetsberättelse, bokslut och revisions- eller verksamhetsgranskningsberättelse. Dessa dokument skall skickas in innan beviljat understöd kan betalas ut.

Projektunderstöd redovisas på en särskild blankett. En verifikatvis utredning över projektunderstödet skall ges på begäran.

Föreningar och sammanslutningar som erhåller understöd förbinder sig att tillåta staden granska förvaltning och räkenskaper.

Understöd för projekt som aldrig genomförs eller inte når upp till den storlek som redogjorts för i ansökan kan inte överföras till andra arrangemang.

Upp