Till innehållet


Barnets rättigheter

Vad är barnkonventionen?

Den 20 november 1989 sade Förenta Nationerna ja till konventionen om barnets rättigheter. En konvention är en samling regler som många länder har kommit överens om. I barnkonventionen finns regler som berättar om barnets mänskliga rättigheter.

Barnets rättigheter är vuxnas skyldigheter. Det här betyder att det är de vuxnas ansvar att se till att reglerna om barnets mänskliga rättigheter följs. Vuxna ska bemöta barn med respekt och lyssna på vad de har att säga. Det gäller också politiker i kommunerna, riksdagen och regeringen, som alltid ska tänka på vad som är bäst för barn då de bestämmer olika saker.  

Vad står det i barnkonventionen?

poika_pelastusliivi_rgb.jpgI barnkonventionen finns 54 regler som kallas för artiklar. Alla artiklarna är lika viktiga, men det finns fyra artiklar som det är speciellt bra att komma ihåg:

Artikel 2 säger att alla barn är lika mycket värda. Alla barn har samma rättigheter och ingen får bli sämre behandlad än någon annan. Det har ingen betydelse om ett barn är flicka eller pojke, vad barnet har för färg på huden, vilket språk barnet talar, om barnet tror på någon gud, om barnet har ett funktionshinder eller om barnet är rikt eller fattigt.

Artikel 3 handlar om barnets bästa. Vuxna ska alltid tänka på vad som är bäst för barn, när de bestämmer om sådant som gäller barn.

Artikel 6 säger att barnet har rätt att leva och utvecklas. Det betyder att varje barn har rätt att växa upp och rätt till en bra barndom. Ett barn behöver många olika saker för att utvecklas bra och olika barn kan behöva olika saker. Trygghet, mat, hälsovård, utbildning och lek är några saker som alla barn behöver.

Artikel 12 handlar om barnets rätt att säga sin åsikt. Vuxna ska lyssna på barn och hjälpa dem att få sin röst hörd. Då vuxna gör beslut som rör barn måste de komma ihåg att fråga vad barnen tycker och också noga tänka igenom det som barnen säger. De artiklar som handlar om barnets rätt att få sin åsikt beaktad är Gäddan och gängets specialområde!

Mera information om texten i barnkonventionen finns här. Till höger på den här sidan finns några broschyrer om barnets rättigheter, som kan vara roliga och intressanta att titta i.

Hur vet man att barnets rättigheter följs?

De flesta länder i världen lovar att följa reglerna i barnkonventionen, Finland skrev under barnkonventionen år 1991. Alla länder som har lovat att följa barnkonventionen ska med jämna mellanrum lämna in en rapport till en barnrättskommitté. Kommittén går sedan igenom rapporten och skickar svar till de olika länderna, där de berättar vad som har gått bra och vad länderna måste bli bättre på.

   

Gäddan och gänget hade mycket hjälp av det svenska utrikesdepartementets skrift "Konventionen om barnets rättigheter omskriven till lättläst" då de funderade på vad som skulle vara viktigt att skriva på den här sidan. Tack!

 

 
Upp