Mene sisältöön


Varhaiskasvatusmaksut

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2018 ALKAEN

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n sekä Paraisten kaupungin päätösten mukaisesti.

Maksun määrääminen
Asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatukseen varatun ajan perusteella.

Mikäli et ole hakemuksessa hyväksynyt korkeinta maksua, tulee sinun toimittaa tuloselvityslomake aloituskuukauden loppuun mennessä.

Maksu perustuu kirjalliseen sopimukseen varhaiskasvatuspalvelun tarpeesta. Sopimuksessa määritellään viikonpäivät ja kellonajat, josta valittu palvelutarve koostuu. Lapsen keskimääräistä viikoittaista varhaiskasvatusaikaa laskettaessa otetaan huomioon varhaiskasvatukseen varattu aika kalenterikuukauden ajalta. Hoitosopimus on voimassa toistaiseksi, mutta vähintään neljä kuukautta.

Epäsäännöllisestä työstä tai opinnoista johtuvat lapsen hoitoajat tulee ilmoittaa viimeistään kahta viikkoa ennen.

Kaikista poissaoloista on sovittava etukäteen!

Maksu on voimassa toistaiseksi.  Maksua on kuitenkin tarkistettava kun

  1. perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut (10 %)
  2. on ilmeistä, että maksua määrättäessä huomioon otettavat perheen olosuhteet ovat muuttuneet (esim. lapsen syntymä, ero, uusi avio-/avopuoliso, sisarus tulee täysi-ikäiseksi)
  3. lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu
  4. maksu osoittautuu virheelliseksi

Jos perheen yhteiset tulot pienenevät vuoden aikana (vähintään 10 %), siitä tulee ilmoittaa  kunnalle välittömästi. Maksu korjataan seuraavan kuukauden alusta, mutta ei takautuvasti. On huoltajien vastuulla ilmoittaa oikeat tiedot.

Jos perheen yhteiset tulot kasvavat vuoden aikana, kunnalla on oikeus korjata maksu takautuvasti, enintään vuoden ajan.

Jos kunta tekee laskuvirheen saatujen tietojen perusteella, maksu korjataan takautuvasti.

Elleivät huoltajat ole ilmoittaneet perheen kaikkia tuloja kun päivähoito alkaa, peritään korkein maksu.

Maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään.

Perheen koko
Maksuja määrättäessä perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä molempien samassa taloudessa elävät alaikäiset lapset.

Maksun määräämisen perusteena olevat tulot
Maksua määrättäessä otetaan perheen tuloina huomioon lapsen, hänen huoltajansa sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Maksut ja tulorajat ovat sidottuja indeksiin ja ne tarkistetaan joka toinen vuosi. Tulorajat on sidottu yleiseen ansiotasoindeksiin ja enimmäismaksu opetustoimen hintaindeksiin.

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalvelusta annetun lain (661/2009) mukainen asuinpaikka. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, maksu määrätään erikseen molemmissa kunnissa.

Mikäli tulotietoja ei toimiteta, peritään asiakasmaksu korkeimman maksun mukaisesti.

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen enimmäismaksu ja sisaralennus
Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on 289 €. Saman perheen toiseksi nuorimman, kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen korkein perittävä maksu on 50 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 145 €. Kustakin seuraavasta lapsesta maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta, eli korkeintaan 58 €. Alin perittävä kuukausimaksu on 27 €.

Maksuprosentit ja tulorajat
1.8.2018 alkaen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämisessä käytettävät tulorajat ovat seuraavat:

Perheen kokoVähimmäistuloraja (bruttotulot) €/kk  MaksuprosenttiBruttotuloraja, josta seuraa korkein maksu €/kk
   2   2102  10,7   4803
   3   2713  10,7   5414
   4   3080  10,7   5781
   5   3447  10,7   6148
   6   3813  10,7   6514

Esimerkki maksun määräytymisestä: Perheessä on kaksi aikuista ja yksi lapsi. Perheen bruttotulot ovat 3 400 €/kk. Perheen koko on 3, joten bruttotuloista vähennetään 2 713 € (3 400 €- 2 713€ = 687 €). Päivähoitomaksu on 10,7 % 687 €:sta eli 69 €/kk.

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 138 €:lla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Kokoaikaisen ja osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksut
Kokoaikainen varhaiskasvatus, vähintään 35 tuntia / viikko;
osa-aikainen alle 35 tuntia / viikko.

Varhaiskasvatusaika perustuu palvelusopimuksessa sovittuun aikaan.

Varhaiskasvatusaika viikossa
(varatut tunnit keskimäärin viikossa)
Maksu

1. Enintään 20 t tai enintään 86 t/kk50 % kokoaikamaksusta
2. Yli 20 t, enintään 25 t tai enintään 107 t/kk65 % kokoaikamaksusta
3. Yli 25 t, alle 35 t tai enintään 150 t/kk80 % kokoaikamaksusta
4. Vähintään 35 t tai yli 150 t/kk100 %
5. Tilapäinen varhaiskasvatus enintään 5pv/kk, ei voi olla jatkuvaa. Satunnainen tarve, ei peräkkäisinä kuukausina toistuvaa27 €/ kerta
6. Muu varhaiskasvatus/puisto- tai kerhotoiminta3 €/kerta ensimmäisestä lapsesta ja sisaruksista 2€/lapsi/kerta. Aikuisen seurassa olevista lapsista ei peritä maksua

Esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen maksut
Maksutonta esiopetusta järjestetään lukuvuoden aikana neljä tuntia päivässä. Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, maksu määräytyy palvelutarpeen mukaan. Koulujen loma-aikoina ei ole esiopetusta. Esiopetuksessa olevan lapsen varhaiskasvatusmaksua ei muuteta syys-, joulu- ja hiihtoloman aikana. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatuksen asiakasmaksu alkaa 1.8 ja päättyy 31.5.

11-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä olevat lapset
Jos lapsi kuuluu 11-vuotiseen oppivelvollisuuden piiriin, oikeus maksuttomaan esiopetukseen alkaa jo viisivuotiaana. Maksuttomuuden edellytyksenä on, että päätös lapsen siirtämisestä 11-vuotisen oppivelvollisuuden piiriin on tehty.

Koululykkäystä saaneen lapsen varhaiskasvatuksesta ei peritä maksua.

Maksun periminen poissaolon ajalta
Maksu peritään myös tilapäisen poissaolon ajalta.

  • Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta yli kymmenen päivää kalenterikuukauden aikana, peritään siltä kyseiseltä kuukaudelta puolet kuukausimaksusta.
  • Jos sairaudesta johtuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, ei maksua peritä lainkaan. Tällöin on esitettävä lääkärintodistus.
  • Jos lapsi on muusta kuin sairaudesta johtuvasta syystä poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta.

Maksua ei peritä niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa sairasvakuutuslain (1224/2004) 9 luvun 7 §:ssä tarkoitettujen isyysrahajaksojen ajan.

Isyysrahakausi
Lapsella, jonka isyysrahakaudesta on kyse, ei ole oikeutta käyttää varhaiskasvatuspaikkaa isyysrahakauden aikana. Oikeus samaan hoitopaikkaan kuitenkin säilyy isyysrahakauden jälkeen. Isyysrahakaudelta ei peritä maksua. Poissaolosta on ilmoitettavaa kirjallisesti varhaiskasvatustoimistoon ja hoitopaikkaan viimeistään kaksi viikkoa ennen poissaolon suunniteltua aloittamisajankohtaa. Ilmoitukseen on aina liitettävä Kelan päätös isyysrahakaudesta. Päivähoidon maksuttomuus koskee vain lasta josta maksetaan äitiys- ja vanhempainrahakauden ulkopuolella maksettavaa isyysrahaa. Maksuttomuus ei koske muita päivähoidossa olevia sisaruksia.

Maksuton heinäkuu
Maksu peritään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Viimeistään 31.8 aloittaneille lapsille seuraava heinäkuu on maksuton. Jos varhaiskasvatus on alkanut 1.9. tai sen jälkeen peritään maksu myös heinäkuulta.

Maksuhyvitykset
Jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta kesä-, heinä ja elokuun aikana kaikki kolme kalenterikuukautta tai kaksi perättäistä kalenterikuukautta (kesä- ja heinäkuun tai heinä- ja elokuun), ei tältä ajalta peritä maksua. Hyvityksen saaminen edellyttää että poissaolosta on ilmoitettu kirjallisesti 30.4. mennessä.

Jos lapsen hoitosuhde on alkanut 30.4. jälkeen, lapsella on oikeus maksuttomiin kesäkuukausiin, mikäli poissaolosta on ilmoitettu kirjallisesti kahden viikon kuluessa hoitosuhteen alkamisesta.

Hoitosuhde kunnalliseen varhaiskasvatukseen on voimassa kesän maksuttomuuden aikana, joten perhe ei voi saada sinä aikana lastenhoidon tukia.

Jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta viikkojen 51, 52 ja 1 aikana vähintään kaksi perättäistä kokonaista kalenteriviikkoa, ei tältä ajalta peritä maksua arkipäivien osalta. Hyvityksen saaminen edellyttää että poissaolosta on ilmoitettu kirjallisesti 15.11 mennessä.

Jos varhaiskasvatuspaikka ei ole käytettävissä henkilöstön koulutuksen tai kehittämispäivän vuoksi ja perhe järjestää itse lapsen hoidon ko. päivänä hyvitetään tämä asiakasmaksussa.

Maksu peruuttamattomasta paikasta
Jos lapsen huoltajat eivät peruuta myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa kirjallisesti ennen kunnan päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen alkamista, peritään puolet kuukausimaksusta.

Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi, mutta eivät tarvitsekaan sitä, eivätkä peruuta sitä kirjallisesti viimeistään viikkoa ennen loman alkua, peritään peruuttamattomasta varhaiskasvatuspaikasta puolet kuukausimaksusta. Vaikka perheen tulot olisivat niin pienet, ettei lapselle ole määrätty kuukausimaksua, voidaan käyttämättä jätetystä varhaiskasvatuksesta kuitenkin periä puolet asiakasmaksulain 7 §:n mukaisesta pienimmästä (27 €) perittävästä maksusta.

Varhaiskasvatusmaksun laskutus
Laskutus tapahtuu maksupäätöksen mukaisesti. Laskutus alkaa varhaiskasvatuspäätökseen merkitystä päivämäärästä. Jos lapsi aloittaa tai lopettaa kesken kalenterikuukauden, maksu peritään hoitopäivien perusteella (kuukausimaksu jaetaan 20:lla ja jakotulos kerrotaan hoitopäivien määrällä). Laskutus tapahtuu kalenterikuukausittain jälkikäteen, esimerkiksi elokuun maksu erääntyy maksettavaksi syyskuun lopulla. Maksamattomasta laskusta peritään viivästyskorko.

Hoitosuhteen päättäminen
Hoitopaikan irtisanomisaika on kaksi viikkoa. Hoitopaikka irtisanotaan kirjallisesti.

Yhteystiedot
Päivähoitomaksuja koskeviin kysymyksiin vastaa
Annmari Vehmas
puh. 040 488 5741
sähköposti: etunimi.sukunimi [at] parainen.fi

Paraisten kaupunginvaltuusto vahvisti maksuperiaatteet 9.5.2017.

Sivun alkuun