Till innehållet


Markanskaffning

jy22#011.jpg 

Medel
Staden förvärvar markområden i första hand genom frivilliga köp. I vissa fall har man utnyttjat möjligheten att använda sin förköpsrätt och även diskussioner om inlösningar har förts.  

Råmark
Staden strävar till att kontinuerligt köpa s.k. råmark på områden utan detaljplan. En tillräcklig tillgång på råmark är en förutsättning för att staden skall kunna erbjuda fördelaktig byggnadsmark och därmed kunna utvecklas och må bra. Staden är intresserad av råmark i alla kommundelar. 

Detaljplanerade områden
På detaljplanerade områden har staden en lagstadgad skyldighet att vid behov köpa allmänna områden i privat ägo. Det kan vara frågan om grönområden, allmänna parkeringsområden eller skyddsområden. Detsamma gäller även kvartersområden för allmänna byggnader.  

Gatuområden övergår i allmänhet i stadens ägo i samband med en förrättning. Ersättning för anläggningar och växtlighet ersätts i samband med att staden tar området i besittning. 

Initiativ till markaffärer, både vad gäller råmark och detaljplanerade områden, kan komma antingen från enskilda markägare eller från staden. Ärendena bereds av mätningsbyrån och beslut fattas av miljönämnden eller stadsstyrelsen. Vid riktigt stora markaffärer avgörs ärendet av stadsfullmäktige. 

Kontaktpersoner 

Markanvändningsingenjör Peter Lindgren, tel. 050 5662943

Upp