Till innehållet


Planläggningsarbetets gång

 

Programmet för deltagande och bedömning

För att säkerställa planläggningsprocessens öppenhet och möjlighet till växelverkan, görs det upp ett program för deltagande och bedömning då planläggningen påbörjas. Programmet omfattar hela planeringsprocessen från början till dess planen blivit godkänd av stadsfullmäktige och vunnit laga kraft, och är således ett dokument som lever under processens gång. Detta betyder att programmet kan uppdateras och justeras allt efter som planens tidtabell eller andra innehållsmässiga aspekter förändras.

I programmet framgår området som planeringen gäller, intressenterna och planens mål och verkningar. Dessutom innehåller programmet uppgifter om de ansvarspersoner man kan vända sig till och en preliminär tidtabell. Om det är frågan om ett begränsat planområde skickas programmet  till intressenterna per post. Man kan också bekanta sig med programmet på stadens anslagstavla samt på stadens hemsidor.

 

Påbörjandet av planeringsarbetet

Information om att planläggning har påbörjats görs alternativt via planläggningsöversikten, per brev till intressenterna, per tidningsannons eller sedan vid särskilt arrangerade informationsmöten.

I samband med programmet för deltagande och bedömning presenteras de utgångspunkter och begränsningar som beaktats i beredningsarbetet. Under processens gång kan man också redogöra för de alternativ som varit aktuella och presentera de allmänna mål som påverkat planeringen. I utkastskedet har intressenterna möjlighet att framföra synpunkter och idéer som berör planen och dess utformning. Avsikten är att möjliggöra en växelverkan mellan intressenter och planerare.

 

Godkännande av planförslag

Största delen av planärendena går vidare till stadsfullmäktigen för beslut. Fullmäktigesammanträdena är offentliga. Före behandlingen i fullmäktige har miljönämnden godkänt att förslaget framläggs officiellt till påseende. Förslaget är framlagt till påseende fyra veckor, och ifall det är frågan om ett mindre ändringsområde av ringa betydelse kan påseendetiden bestämmas till två veckor. Kommunmedlemmar och andra intressenter har möjlighet att under anslagstiden skriftligen lämna in anmärkningar om förslaget. Formen för anmärkning är fri, men i allmänhet är det frågan om ett preciserat ställningstagande till innehållet i förslaget. Om flera personer är av samma åsikt, kan en gemensam anmärkning lämnas in. Om anmärkningstiden kungörs i lokaltidningen.

 

Delta i god tid i utvecklandet av din omgivning

Ändring av beslut som staden fattat kan sökas genom besvär. Besvär över planbeslut söks hos förvaltningsdomstolen. Det lönar sig dock att påverka innehållet i en plan redan i beredningsskedet, eftersom det vanligtvis inte görs några ändringar i planerna i besvärsinstaneserna, utan stadsfullmäktiges beslut antingen står fast eller upphävs.
Upp