Till innehållet


TILL PÅSEENDE

Följande planförslag kommer att läggas fram offentligt:

- Ändring av detaljplanen för tomt 5 i kvarter 4 samt för en del av det intilliggande parkområdet i Norrby (21) stadsdel i Pargas. Planändringen kan komma att förutsätta ett markanvändningsavtal.

Förslaget finns offentligt framlagt under tiden 17.8 – 16.9.2019 på stadens webbplats (se nedanstående länkar). Samma material finns även att se på planläggningsenhetens anslagstavla i Pargas, adr. Strandvägen 28.

Eventuella anmärkningar om förslaget ska tillställas bygg- och miljönämnden, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller elektroniskt till adressen bygg-miljonamnden@pargas.fi, före anslagstidens utgång.
 
16.8.2019
Bygg- och miljönämnden


Upp