Till innehållet


Muddring vid stränderna

ANMÄLAN ELLER TILLSTÅND?

1. Utgångspunkt: SKYLDIGHETEN ATT ANMÄLA OM ALLA MUDDRINGAR (Vattenlagen 2:6 § & 2:15 §).
- vattenområdets ägare, delägarlaget och tillsynsmyndigheten (NTM-centralen)skall underrättas 30 dagar före den tilltänkta muddringen. Tillsynsmyndigheten avgör, om ett tillstånd enligt vattenlagen eventuellt behöver sökas. Om muddringsmassornas mängd överstiger 500m3, behöver ett tillstånd alltid sökas.

2. Vattenlagens 2:6 § ger en grundrätt till muddring: "Om uppslamning, ett grund eller en annan jämförbar olägenhet vid nyttjandet av ett vattendrag är till förfång för någon, får denne utan samtycke av den som äger vattenområdet vidta åtgärder som behövs för att undanröja olägenheten och som är avsedda att förbättra vattendragets tillstånd och möjligheterna att nyttja det".

3. Förutsättning för att utföra muddringen med stöd av anmälan är, att

- man inte förorsakar sådana negativa förändringar i vattendraget, som beskrivs i vattenlagens 3:2 § & 3:3 §,
- arbetets utförande inte medför avsevärt men för vattenområdets ägare och
- tillsynsmyndigheten inte stoppat muddringen inom 30 dagar från att en anmälan blivit inlämnad

Råd för muddring samt anmälningsblankett kan man få/fylla i på miljöförvaltningens www-sida:

Anmälan om muddring


OBS!
Övervakningen och ansvaret för muddringen tillhör uppdragsgivaren, om han inte kommit överens om något annat med entreprenören. Det finns orsak att göra ett skriftligt avtal med entreprenören om hur muddringen och deponeringen utförs.

Fyll i muddringsanmälan gärna elektroniskt och skicka in den med behövliga bilagor i tid (en månad före muddringen) till NTM-centralen!

 

Upp