Till innehållet


Marktäkter

Tillstånd för täktverksamhet

Marktäktslagen tillämpas på tagande av sten, grus, sand, lera och mull. Via ett tillstånd regleras marktäktsverksamheten så att inte vacker landskapsbild därigenom fördärvas, att inte betydande skönhetsvärden hos naturen eller naturförekomster förstörs och så att inte naturförhållanden skadligt förändras. Även åtgärder för eftervård fastställs och ges i och med tillståndet. 

Tillstånd behövs inte, om man ämnar ta marksubstanser bara för eget behov. 

Marktäktstillstånd beviljas av bygg- och miljönämnden. Ansökningsblanketter kan fås från www.suomi.fi. Ansökan sätts till allmänhetens påseende för 30 dagar och även grannar bereds tillfälle att bli hörda.

Till ansökan skall bifogas

  • Utredning över besittningsrätten
  • Karta
  • Plan för täktverksamheten
  • Andra behövliga utredningar


Bygg- och miljönämnden är också den övervakande myndigheten för marktäktsverksamheten.

Upp