Till innehållet


Bullerproblem och -skydd

DEFINITION AV BEGREPPET BULLER
Buller definieras som ljud som är skadligt för hälsan, är ett märkbart besvärande ljud eller med detta likställda vibrationer vid en arbetssituation eller i miljön. Dessutom kan ljud som människoörat inte kan uppfatta (infra- och ultraljud) definieras som buller, enär dessa  kan vara hälsovådliga. Det är betydelsefullt att konstatera, att ljud och vibrationer har effekter på trivseln och arbetet. Ett lågmält, men från det normala avvikande ljud, kan medföra olägenheter på jobbet eller för trivseln, och det kan därför likställas med buller. Då en temporär bullernivå överskrider 90 decibel är bullret skadlig för människoörat.


BULLERKÄLLOR I PARGAS
Gruvdriften och ett flertal industrianläggningar ger upphov till buller i Pargas. Gruvan och storindustrin finns alldeles intill stadens centrum, vilket inverkar på den allmänna bullernivån och -belastningen.
Även den rätt livligt trafikerade Skärgårdsvägen som går alldeles genom stadens centrum ger upphov till problem. I synnerhet den tunga trafiken till och från storindustrin medför olägenheter för bosättningen, såväl invid Kalkvägen som längs Skärgårdsvägen.
Temporära bullerkällor utgör tillfällig bergsbrytning, pålnings- och byggnadsarbeten på olika håll i staden.

METODER INOM BEKÄMPNINGEN AV BULLER
Till bullerbekämpningens grundläggande alternativ hör reducering av bullerkällans utsläpp, begränsning av verksamhetsperioden, ingripande i verksamhetens placering, förhindrande av bullrets spridning samt skydd runt själva bullerkällan. Enligt upphovsprincipen eftersträvas bekämpning av bullret i första hand i själva bullerkällan. I praktiken når man ofta ett tillräckligt gott, ekonomiskt tilltalande och ett praktiskt bekämpningsresultat genom att kombinera olika metoder. Via stadsplanering dirigeras trafiken samt övriga aktiviteter som ger upphov till buller till specifika områden.

ANMÄLNINGSSKYLDIGHET
Den som tänker bedriva verksamhet, som orsakar tillfälligt buller eller skakningar, skall ta hänsyn till omgivningen och anmäla om den planerade verksamheten. 
Upp