Till innehållet


Avloppsvattenbehandlingen

Staden Pargas läge mitt i Skärgårdshavet är unikt. Största delen av kommunens areal är vatten. Vi måste ta speciell hänsyn till vården av vattendrag. Lika väl måste vi se till att de grundvattenområden som finns inom kommungränserna bevaras.

1. I centralreningsverket i Norrby renas avloppsvattnet från Pargas centrum. Reningsverket har förnyats och moderniserats och uppfyller vid normala förhållanden alla ställda reningskrav. Det renade avloppsvattnet avleds till Vapparn, ca 2 km norr om centrum. Kommunala reningsverk finns även för centrumområdena i Nagu, Korpo och Houtskär.

2. I glesbygdsområdet finns det dessutom några "vattentjänstverk" med egna reningsverk (Kårkulla, Airisto turistcentrum, Sandviken, Airistonperä mm). Deras funktion följs upp av tillsynsmyndigheter via provtagningar utförda av Sydvästra Finlands vatten- och miljöundersökning Ab.

3. På glesbygdsområdet skall varje enskild fastighet förses med behövligt reningssystem. På miljövårdsbyrån får du information om reningen av fastigheternas avloppsvatten.
BEHANDLINGEN AV AVLOPPSVATTEN I GLESBYGDEN

4. Sötvattenbassängen på Ålön utgör ett specialfall. För att förebygga förorening av Sysilaxviken, Vallisfjärden, Hyvilempfjärden, Kojkullafjärden och Sydänperäviken skall allt toalettvatten från bebyggelsen på bassängens strandområden samlas i slutna behållare  (strandzonen utgörs av området mellan strandlinjen vid medelvattenstånd och en höjdkurva på två meter, dock minst till 100 meters avstånd) .

Upp